Kalkulatory Utworzone Przez Akshada Kulkarni

Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
491
Formuły Utworzony
887
Formuły Zweryfikowano
167
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Akshada Kulkarni

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Akshada Kulkarni. Akshada Kulkarni utworzył 491 i zweryfikował 887 kalkulatory w 167 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Atomowość biorąc pod uwagę stosunek molowej pojemności cieplnej cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość biorąc pod uwagę tryb wibracyjny cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej energii drgań cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej energii drgań cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej energii drgań cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej energii drgań nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu i objętości cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Atomowość przy danym stosunku molowej pojemności cieplnej cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Atomowość w drgającym trybie cząsteczki nieliniowej
11 Więcej kalkulatorów Atomowość
Utworzony Napięcie równoważne temperatury
Utworzony Napięcie Zenera
Utworzony Odpowiedzialność
Utworzony Prąd odprowadzania nasycenia
Utworzony Prąd Zenera
11 Więcej kalkulatorów Charakterystyka diody
Utworzony Czułość amplitudowa modulatora
Utworzony Średnia całkowita moc fali AM
16 Więcej kalkulatorów Charakterystyka modulacji amplitudy
Utworzony Długość rozproszenia otworu
Utworzony Gęstość prądu spowodowana elektronami
Utworzony Gęstość prądu spowodowana otworami
Utworzony Koncentracja nośnika samoistnego w warunkach nierównowagowych
Utworzony Napięcie termiczne
Utworzony Okres czasu elektronu
Utworzony Prędkość elektronu
Utworzony Prędkość elektronu w polach siłowych
Utworzony Przewodnictwo w metalach
Utworzony Stała dyfuzji elektronów
6 Więcej kalkulatorów Charakterystyka nośnika ładunku
Utworzony Długość dyfuzji elektronów
Utworzony Koncentracja większości nośników w półprzewodnikach dla typu p
Utworzony Mobilność nośników ładunku
Utworzony Napięcie nasycenia za pomocą napięcia progowego
Utworzony Pasmo energetyczne
Utworzony Przewodnictwo w półprzewodnikach
Utworzony Przewodność zewnętrznych półprzewodników typu N
6 Więcej kalkulatorów Charakterystyka półprzewodników
Zweryfikowano Ciepło utajone parowania wody w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Ciepło utajone przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Utajone ciepło parowania dla przemian
Zweryfikowano Utajone ciepło za pomocą reguły Troutona
Zweryfikowano Ciśnienie cząsteczek gazu w pudełku 3D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej energii kinetycznej
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości w 2D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 1D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i objętości w 2D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danej średniej prędkości i objętości w 2D
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy danym współczynniku ściśliwości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i gęstości
Zweryfikowano Ciśnienie gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości i objętości
7 Więcej kalkulatorów Ciśnienie gazu
Zweryfikowano Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i ciśnienie osmotyczne dwóch substancji
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i stężeniu dwóch substancji
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne za pomocą liczby moli i objętości roztworu
Zweryfikowano Gęstość roztworu przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Mole substancji rozpuszczonej przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Objętość roztworu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Temperatura gazu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary przy ciśnieniu osmotycznym
Utworzony Prężność par czystej cieczy A w prawie Raoulta
Utworzony Prężność par P1 w temperaturze T1
Utworzony Prężność par P2 w temperaturze T2
Utworzony Procent nasycenia
Utworzony Względne nasycenie
6 Więcej kalkulatorów Ciśnienie pary nasycenia
Zweryfikowano Czas retencji podany współczynnik pojemności
9 Więcej kalkulatorów Czas retencji
Zweryfikowano Czynnik Van't Hoffa biorąc pod uwagę właściwość koligatywną
Zweryfikowano Eksperymentalne ciśnienie osmotyczne przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Formuła Masa ze współczynnikiem Van't Hoffa
Zweryfikowano Molalność teoretyczna z uwzględnieniem czynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Obserwowana liczba cząstek przy podawaniu współczynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Obserwowana molalność po podaniu czynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Pozorna masa molowa przy uwzględnieniu czynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Stopień asocjacji ze względu na współczynnik Van't Hoffa
Zweryfikowano Stopień dysocjacji ze względu na współczynnik Van't Hoffa
Zweryfikowano Teoretyczna liczba cząstek przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Teoretyczna wartość właściwości koligatywnej dla współczynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Teoretyczne ciśnienie osmotyczne przy danym współczynniku Van't Hoffa
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa biorący pod uwagę Molality
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa podana liczba cząstek
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa przy doświadczalnym i teoretycznym ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa przy podanej masie molowej
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa z przyznanym stopniem asocjacji
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa ze względu na stopień dysocjacji
Zweryfikowano Zaobserwowana lub eksperymentalna wartość właściwości koligatywnej przy uwzględnieniu współczynnika Van't Hoffa
Zweryfikowano Marża brutto Zwrot z inwestycji
Zweryfikowano Nowa liczba w tabeli Simplex
Zweryfikowano Oczekiwana długość niepustej kolejki
Zweryfikowano Oczekiwana liczba klientów w kolejce
Zweryfikowano Oczekiwana liczba klientów w systemie
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo niepustej kolejki
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo przekroczenia liczby klientów
Zweryfikowano Punkt r na prostej
5 Więcej kalkulatorów Czynniki operacyjne i finansowe
Zweryfikowano Ciepło utajone syntezy podane w punkcie zamarzania rozpuszczalnika
Utworzony Depresja punktu zamarzania
Zweryfikowano Depresja w punkcie zamarzania przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Depresja w punkcie zamarzania rozpuszczalnika
Utworzony Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika podana Molowa stała obniżania temperatury krzepnięcia
Zweryfikowano Masa molowa rozpuszczalnika podana stała krioskopowa
Utworzony Molal Stała punktu zamarzania przy danej depresji punktu zamarzania
Utworzony Molalność z depresją punktu zamarzania
Zweryfikowano Molalność z depresją w punkcie zamarzania
Zweryfikowano Molowa entalpia topnienia podana Temperatura krzepnięcia rozpuszczalnika
Zweryfikowano Obniżenie w punkcie zamarzania przy danej wysokości w punkcie wrzenia
Zweryfikowano Obniżenie w temperaturze zamarzania przy ciśnieniu pary
Zweryfikowano Obniżenie w temperaturze zamarzania przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Zweryfikowano Punkt krzepnięcia rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej i entalpii molowej syntezy
Utworzony Punkt krzepnięcia rozpuszczalnika przy podanym molowym punkcie krzepnięcia Stała obniżania temperatury krzepnięcia
Zweryfikowano Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Zweryfikowano Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Zweryfikowano Stała krioskopowa przy podanej entalpii molowej fuzji
Zweryfikowano Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Utworzony Stała obniżania punktu zamarzania cząsteczek molowych
Zweryfikowano Temperatura zamarzania rozpuszczalnika przy danej stałej krioskopowej i utajonym cieple topnienia
Zweryfikowano Współczynnik elektrolitu Van't Hoffa przy depresji w punkcie zamarzania
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary przy obniżeniu w temperaturze zamarzania
Zweryfikowano Długość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych i odchylenie standardowe
Zweryfikowano Odchylenie standardowe podana długość kolumny i liczba płyt teoretycznych
Zweryfikowano Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych
Zweryfikowano Podana długość kolumny Liczba płyt teoretycznych i szerokość piku
Zweryfikowano Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i długość kolumny
3 Więcej kalkulatorów Długość kolumny
Zweryfikowano Długość wiązań
Zweryfikowano Długość wiązania cząsteczki dwuatomowej w widmie obrotowym
Zweryfikowano Długość wiązania podana masa i promień 1
Zweryfikowano Długość wiązania podana masa i promień 2
Zweryfikowano Długość wiązania przy danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Długość wiązania przy zmniejszonej masie
Zweryfikowano Promień 1 obrotu przy danej długości wiązania
Zweryfikowano Promień 2 obrotu przy danej długości wiązania
Zweryfikowano Drugi wirusowy współczynnik komp. 1 za pomocą sob. Współczynnik ciśnienia i współczynnika lotności pary nasyconej
Zweryfikowano Drugi wirusowy współczynnik komp. 2 za pomocą ciśnienia nasyconego i nas. Współczynnik lotności pary
Zweryfikowano Nasycone ciśnienie komp. 1 przy użyciu drugiego współczynnika wirusowego i sat. Współczynnik lotności pary
Zweryfikowano Nasycone ciśnienie komp. 2 przy użyciu drugiego współczynnika wirusowego i sat. Współczynnik lotności pary
Zweryfikowano Współczynnik lotności par nasyconych komp. 1 za pomocą sob. Ciśnienie i drugi współczynnik wirusowy
Zweryfikowano Współczynnik lotności par nasyconych komp. 2 za pomocą sob. Ciśnienie i drugi współczynnik wirusowy
3 Więcej kalkulatorów Dopasowywanie modeli współczynników aktywności do danych VLE
Utworzony Compton Długość fali elektronu
Utworzony Compton Długość fali podana Compton Shift
Utworzony Compton Shift podana długość fali
Utworzony Długość fali rozproszonej wiązki przy przesunięciu Comptona
Utworzony Długość fali wiązki padającej przy przesunięciu Comptona
Utworzony Przesunięcie Compton
Utworzony Częstotliwość progowa podana Energia progowa
Utworzony Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym
Utworzony Energia kinetyczna fotoelektronów
Utworzony Energia kinetyczna fotoelektronów przy danej energii progowej
Utworzony Energia progowa podana Energia fotonu
Utworzony Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym
1 Więcej kalkulatorów Efekt fotoelektryczny
Zweryfikowano Mobilność jonowa
24 Więcej kalkulatorów Elektrolity
Utworzony Całkowita energia elektronu na n-tej orbicie
Utworzony Całkowita energia elektronu przy danej liczbie atomowej
Utworzony Częstotliwość orbitalna elektronu
Utworzony Energia elektronu na orbicie końcowej
Utworzony Energia elektronu na orbicie początkowej
Utworzony Energia potencjalna elektronu przy danej liczbie atomowej
Utworzony Luka energetyczna między dwiema orbitami
Utworzony Prędkość elektronu na orbicie Bohra
Utworzony Prędkość elektronu na orbicie przy danej prędkości kątowej
Utworzony Prędkość elektronu w danym okresie czasu elektronu
6 Więcej kalkulatorów Elektrony
Utworzony Intensywność pola elektrycznego
12 Więcej kalkulatorów Elektrostatyka
Zweryfikowano 100% energii wiązania kowalencyjnego jako średnia arytmetyczna
Zweryfikowano 100% energii wiązania kowalencyjnego jako średnia geometryczna
Zweryfikowano 100% energii wiązania kowalencyjnego przy kowalencyjnej energii rezonansu jonowego
Zweryfikowano Energia kowalencyjnego rezonansu jonowego
Zweryfikowano Energia kowalencyjnego rezonansu jonowego wykorzystująca energię wiązania
Zweryfikowano Rzeczywista energia wiązania podana energia kowalencyjnego rezonansu jonowego
1 Więcej kalkulatorów Elektroujemność
Utworzony Elektroujemność
Utworzony Elektroujemność pierwiastka A w kcal na mol
Utworzony Elektroujemność pierwiastka A w molach KJ
Utworzony Elektroujemność pierwiastka B w kcal na mol
Utworzony Elektroujemność pierwiastka B w molach KJ
Utworzony Elektroujemność przy danych energiach w molach Kj
Utworzony Powinowactwo elektronowe przy danej elektroujemności
Zweryfikowano Efektywny ładunek jądrowy z elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Elektroujemność Allreda Rochowa przy użyciu energii wiązania
Zweryfikowano Elektroujemność Allreda Rochowa z Elektroujemności Mullikena
Zweryfikowano Elektroujemność Allreda Rochowa z Elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano Elektroujemność Allreda Rochowa z uwzględnieniem IE i EA
Zweryfikowano Elektroujemność pierwiastka Allreda Rochowa
Zweryfikowano Energia jonizacji z wykorzystaniem elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe pierwiastka przy użyciu elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Promień kowalencyjny z elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Efektywny ładunek jądrowy przy elektroujemności Mullikena
Zweryfikowano Elektroujemność Mullikena w danych energiach Bond
Zweryfikowano Elektroujemność Mullikena z Elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Elektroujemność Mullikena z elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano Elektroujemność Mullikena ze względu na efektywny ładunek jądrowy i promień kowalencyjny
Zweryfikowano Elektroujemność pierwiastka Mullikena
Zweryfikowano Energia jonizacji pierwiastka za pomocą elektroujemności Mullikena
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe elementu przy użyciu elektroujemności Mullikena
Zweryfikowano Promień kowalencyjny biorąc pod uwagę elektroujemność Mullikena
Zweryfikowano Efektywny ładunek jądrowy przy elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga podana IE i EA
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga przy indywidualnych elektroujemnościach
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga w przypadku energii Bonda
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga z Elektroujemności Allreda Rochowa
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga z elektroujemności Mullikena
Zweryfikowano Elektroujemność Paulinga z uwzględnieniem efektywnego ładunku jądrowego i promienia kowalencyjnego
Zweryfikowano Energia jonizacji elementu przy użyciu elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano Energia kowalencyjnego rezonansu jonowego wykorzystująca elektroujemność Paulinga
Zweryfikowano Powinowactwo elektronowe elementu przy użyciu elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano Promień kowalencyjny przy elektroujemności Paulinga
Zweryfikowano EMF Due Cell
Zweryfikowano EMF komórki przy użyciu równania Nersta dla podanego ilorazu reakcji w dowolnej temperaturze
Zweryfikowano EMF komórki przy użyciu równania Nersta dla podanego ilorazu reakcji w temperaturze pokojowej
7 Więcej kalkulatorów EMF komórki koncentracji
Zweryfikowano Energia kinetyczna przy danej bezwładności i prędkości kątowej
Zweryfikowano Energia kinetyczna przy danej prędkości kątowej
Zweryfikowano Energia kinetyczna przy danym pędzie kątowym
Zweryfikowano Energia kinetyczna systemu
Zweryfikowano Prędkość cząstki 1
Zweryfikowano Prędkość cząstki 1 przy danej energii kinetycznej
Zweryfikowano Prędkość cząstki 2
Zweryfikowano Prędkość cząstki 2 przy danej energii kinetycznej
Zweryfikowano Energia kinetyczna gazu 1, jeśli mieszanina gazu jest obecna
Zweryfikowano Energia kinetyczna gazu 2, jeśli występuje mieszanina dwóch gazów
Zweryfikowano Energia kinetyczna podana n mol gazu
Zweryfikowano Energia kinetyczna przy danym ciśnieniu i objętości gazu
1 Więcej kalkulatorów Energia kinetyczna gazu
Zweryfikowano Całkowita energia jonów w sieci
Zweryfikowano Całkowita energia jonu przy danych Ładunkach i Odległościach
Zweryfikowano Ciśnienie zewnętrzne kraty
Zweryfikowano Elektrostatyczna energia potencjalna między parą jonów
Zweryfikowano Energia kratowa przy użyciu oryginalnego równania Kapustinskiego
Zweryfikowano Energia kratowa wykorzystująca entalpię kratową
Zweryfikowano Energia sieci przy użyciu równania Born Lande
Zweryfikowano Entalpia kratowa wykorzystująca energię kratową
Zweryfikowano Minimalna energia potencjalna jonów
Zweryfikowano Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonów
Zweryfikowano Oddziaływanie odpychające przy użyciu całkowitej energii jonu o podanych ładunkach i odległościach
Zweryfikowano Odrażająca interakcja
Zweryfikowano Stała interakcja odpychająca
Zweryfikowano Stała interakcji odpychania przy danej całkowitej energii jonów i energii Madelung
Zweryfikowano Stała interakcji odpychania przy danej stałej Madelunga
Zweryfikowano Stała interakcji odpychania przy użyciu całkowitej energii jonów
Zweryfikowano Stała zależna od ściśliwości za pomocą równania Borna-Mayera
Zweryfikowano Urodzony wykładnik za pomocą interakcji odpychającej
Zweryfikowano Wykładnik Borna przy użyciu równania Borna Lande
Zweryfikowano Wykładnik Borna przy użyciu równania Borna-Landego bez Madelunga Constant
Zweryfikowano Zmiana objętości sieci
4 Więcej kalkulatorów Energia kratowa
Zweryfikowano Beta przy użyciu energii rotacyjnej
Zweryfikowano Beta przy użyciu poziomu rotacyjnego
Zweryfikowano Energia przejść rotacyjnych między poziomami rotacyjnymi
Zweryfikowano Energia rotacyjna
Utworzony Energia rotacyjna z wykorzystaniem zniekształcenia odśrodkowego
Zweryfikowano Energia rotacyjna za pomocą stałej rotacyjnej
Zweryfikowano Stała obrotowa za pomocą liczby fali
Zweryfikowano Stała rotacyjna przy danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Stała rotacyjna wykorzystująca energię przejść
Zweryfikowano Stała rotacyjna z wykorzystaniem energii rotacyjnej
Utworzony Stała zniekształcenia odśrodkowego z wykorzystaniem energii obrotowej
Faza (5)
Zweryfikowano Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie organicznej
Zweryfikowano Całkowite stężenie substancji rozpuszczonej w fazie wodnej
Zweryfikowano Czas podróży fazy ruchomej podany współczynnik pojemności
Zweryfikowano Stężenie molowe trzeciego składnika w drugiej fazie
Zweryfikowano Stężenie molowe trzeciego składnika w pierwszej fazie
1 Więcej kalkulatorów Faza
Utworzony Odpowiedź wielkości sieci STC dla filtra dolnoprzepustowego
3 Więcej kalkulatorów Filtr STC
Zweryfikowano Częściowa presja przy użyciu prawa Henry'ego
Zweryfikowano Stała prawa Henry'ego przy użyciu ułamka molowego i ciśnienia cząstkowego gazu
Zweryfikowano Ułamek molowy rozpuszczonego gazu przy użyciu prawa Henry'ego
17 Więcej kalkulatorów Gaz doskonały
Zweryfikowano Ciśnienie gazu podana gęstość gazu
Zweryfikowano Gęstość bezwzględna
Zweryfikowano Gęstość cząstek gazu podana gęstość pary
Zweryfikowano Gęstość gazu
Zweryfikowano Gęstość pary przy użyciu gęstości substancji gazowej
Zweryfikowano Gęstość roztworu przy danej Molarności i Molalności
Zweryfikowano Gęstość roztworu przy użyciu Molarity of Solution
Zweryfikowano Gęstość substancji przy danym ciężarze właściwym
Zweryfikowano Gęstość wodoru podana Gęstość pary
Zweryfikowano Masa molowa gazu podana gęstość pary
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej gęstości bezwzględnej w STP
Zweryfikowano Objętość molowa gazu przy danej gęstości bezwzględnej
Zweryfikowano Temperatura gazu podana gęstość gazu
4 Więcej kalkulatorów Gęstość gazów
Zweryfikowano Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Zweryfikowano Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Zweryfikowano Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości
Zweryfikowano Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości w 2D
Zweryfikowano Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Gęstość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Zweryfikowano Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cv
5 Więcej kalkulatorów Gęstość gazu
Utworzony Gęstość par w stanie równowagi nieprawidłowa masa cząsteczkowa
Utworzony Gęstość par w stanie równowagi podana liczba moli reakcji
Utworzony Gęstość par w stanie równowagi przy użyciu początkowej gęstości par i liczby moli
Utworzony Gęstość pary w równowadze przy uwzględnieniu współczynnika Van't Hoffa
Utworzony Gęstość pary w równowadze przy użyciu stężenia reakcji
Utworzony Gęstość pary w równowadze, gdy liczba moli produktów w równowadze wynosi połowę
Utworzony Gęstość pary w stanie równowagi
Utworzony Gęstość pary w stanie równowagi z wykorzystaniem stopnia dysocjacji
Utworzony Gęstość pary w stanie równowagi, gdy liczba moli wynosi 2
Zweryfikowano Gęstość komórki elementarnej
Zweryfikowano Gęstość liniowa
Zweryfikowano Gęstość liniowa dla kierunku BCC 101
Zweryfikowano Gęstość liniowa dla kierunku BCC 110
Zweryfikowano Gęstość liniowa dla kierunku BCC 111
Zweryfikowano Gęstość planarna
Zweryfikowano Gęstość planarna dla płaszczyzny BCC 100
Zweryfikowano Gęstość planarna dla płaszczyzny FCC 100
Zweryfikowano Gęstość planarna dla samolotu FCC 110
Zweryfikowano Gęstość planarna dla samolotu FCC 111
Zweryfikowano Gęstość prostej sześciennej komórki jednostkowej
Zweryfikowano Gęstość siatki FCC
Zweryfikowano Gęstość sieci BCC
Utworzony De Broglie Długość fali cząstek na orbicie kołowej
Utworzony De Broglie Długość fali naładowanej cząstki o podanym potencjale
Utworzony Długość fali De Broglie dla elektronu o danym potencjale
Utworzony Długość fali de Broglie'a przy danej prędkości cząstek
Utworzony Energia cząstek
Utworzony Energia cząstki podana długość fali de Broglie
Utworzony Energia kinetyczna podana długość fali de Broglie
Utworzony Liczba obrotów elektronu
Utworzony Potencjał podany de Broglie Długość fali
Utworzony Potencjał podany de Broglie Długość fali elektronu
Utworzony Relacja energii masowej Einsteina
Utworzony Związek między długością fali de Broglie a energią kinetyczną cząstki
4 Więcej kalkulatorów Hipoteza de Brogliego
Zweryfikowano pKa soli słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano pKb soli słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Produkt jonowy wody o podanej stałej hydrolizy i kwasowej stałej jonizacji słabego kwasu
Zweryfikowano Produkt jonowy wody o podanej stałej hydrolizy i podstawowej stałej jonizacji słabej zasady
Zweryfikowano Stała hydrolizy podanego produktu jonowego wody i kwasu Stała jonizacji słabego kwasu
Zweryfikowano Stała hydrolizy podanego produktu jonowego wody i zasadowej stałej jonizacji słabej zasady
7 Więcej kalkulatorów Hydroliza dla słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Entalpia gazu doskonałego przy użyciu modelu mieszaniny gazów doskonałych w systemie binarnym
Zweryfikowano Entropia gazu doskonałego przy użyciu modelu mieszaniny gazów doskonałych w systemie binarnym
Zweryfikowano Gaz idealny Energia swobodna Gibbsa przy użyciu modelu mieszaniny gazów doskonałych w systemie binarnym
Zweryfikowano Idealna objętość gazu przy użyciu modelu mieszaniny gazów idealnych w systemie binarnym
Zweryfikowano Entalpia idealnego rozwiązania przy użyciu modelu idealnego rozwiązania w systemie binarnym
Zweryfikowano Idealna entropia rozwiązania przy użyciu modelu idealnego rozwiązania w systemie binarnym
Zweryfikowano Idealna objętość rozwiązania przy użyciu modelu idealnego rozwiązania w systemie binarnym
Zweryfikowano Idealne rozwiązanie Energia Gibbsa wykorzystująca model idealnego rozwiązania w systemie binarnym
Zweryfikowano Całkowita objętość gazu zaadsorbowanego w równowadze według równania BET
Zweryfikowano Objętość gazu jednowarstwowego według równania BET
1 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji BET
Zweryfikowano pKa soli słabego kwasu i mocnej zasady
Zweryfikowano pKb soli mocnego kwasu i słabej zasady
11 Więcej kalkulatorów Kationowa i anionowa hydroliza soli
Zweryfikowano Kierunek kraty 1D dla punktów kraty
Zweryfikowano Kierunek kraty 2D dla punktów kraty
Zweryfikowano Kierunek siatki 3D dla punktów kraty
Zweryfikowano Kierunek siatki 3D dla punktów w przestrzeni, które nie są punktami kraty
Zweryfikowano Kierunek siatki 3D dla punktów w przestrzeni, które nie są punktami kraty w odniesieniu do punktów siatki
Zweryfikowano Całkowita zmiana stężenia reakcji
Zweryfikowano Całkowity czas potrzebny podczas reakcji
11 Więcej kalkulatorów Kinetyka enzymów
Krata (20)
Zweryfikowano Długość krawędzi na podstawie odległości międzypłaszczyznowej kryształu sześciennego
Zweryfikowano Długość krawędzi prostej sześciennej komórki elementarnej
Zweryfikowano Długość krawędzi wyśrodkowanej komórki jednostkowej ciała
Zweryfikowano Długość krawędzi wyśrodkowanej powierzchni komórki jednostki
Zweryfikowano Efektywność pakowania
Zweryfikowano Energia na zanieczyszczenie
Zweryfikowano Frakcja zanieczyszczeń w sieci
Zweryfikowano Frakcja zanieczyszczenia w sieci pod względem energii
Zweryfikowano Indeks Millera wzdłuż osi X za pomocą indeksów Weissa
Zweryfikowano Indeks Millera wzdłuż osi Y za pomocą indeksów Weissa
Zweryfikowano Indeks Millera wzdłuż osi Z za pomocą indeksów Weissa
Zweryfikowano Indeks Weissa wzdłuż osi X za pomocą indeksów Millera
Zweryfikowano Indeks Weissa wzdłuż osi Y za pomocą indeksów Millera
Zweryfikowano Indeks Weissa wzdłuż osi Z przy użyciu indeksów Millera
Zweryfikowano Liczba czworościennych pustek
Zweryfikowano Liczba sieci zawierających zanieczyszczenia
Zweryfikowano Promień cząstki składowej w prostej sześciennej komórce jednostkowej
Zweryfikowano Promień cząstki składowej w sieci BCC
Zweryfikowano Promień cząstki składowej w sieci FCC
Zweryfikowano Stosunek promienia
4 Więcej kalkulatorów Krata
Zweryfikowano Kwasowość podana Molarność i Normalność
Zweryfikowano Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej o danej normalności
Zweryfikowano Liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej przy użyciu współczynnika wartościowości
Zweryfikowano Liczba moli substancji rozpuszczonej podana liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Liczba równoważników podanych Molarności i Normalności
Zweryfikowano Masa ekwiwalentna podana Molalność i Normalność
Zweryfikowano Normalność podana Molalność i Masa Ekwiwalentna
Zweryfikowano Normalność podana Molarność i Kwasowość
Zweryfikowano Normalność podana Molarność i liczba równoważników
Zweryfikowano Normalność podana Molarność i Współczynnik Walencji
Zweryfikowano Normalność podana Molarność i Zasadowość
Zweryfikowano Normalność substancji 1 w punkcie równoważności
Zweryfikowano Normalność substancji 2 w punkcie równoważności
Zweryfikowano Objętość roztworu o podanej normalności
Zweryfikowano Objętość substancji 1 w punkcie równoważności
Zweryfikowano Objętość substancji 2 w punkcie równoważności
Zweryfikowano Współczynnik wartościowości podana liczba ekwiwalentów substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Współczynnik wartościowości z wykorzystaniem molarności i normalności
Zweryfikowano Zasadowość podana Molarność i Normalność
3 Więcej kalkulatorów Liczba ekwiwalentów i normalność
Zweryfikowano Liczba płyt teoretycznych podana Długość i wysokość kolumny
Zweryfikowano Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i odchylenie standardowe
Zweryfikowano Liczba płyt teoretycznych podana Długość kolumny i szerokość piku
Zweryfikowano Wysokość kolumny podana Liczba płyt teoretycznych
5 Więcej kalkulatorów Liczba płyt teoretycznych
Zweryfikowano Nadmiar energii Gibbsa za pomocą równania Wilsona
Zweryfikowano Nadmiar energii swobodnej Gibbsa przy użyciu równania NRTL
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla komponentu 1 przy użyciu równania NRTL
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla komponentu 1 za pomocą równania Wilsona
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla komponentu 2 przy użyciu równania NRTL
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla komponentu 2 za pomocą równania Wilsona
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla składnika 1 dla nieskończonego rozcieńczania za pomocą równania Wilsona
Zweryfikowano Współczynnik aktywności dla składnika 2 dla nieskończonego rozcieńczania za pomocą równania Wilsona
Zweryfikowano Współczynnik aktywności składnika 1 dla nieskończonego rozcieńczania za pomocą równania NRTL
Zweryfikowano Współczynnik aktywności składnika 2 dla nieskończonego rozcieńczania za pomocą równania NRTL
Zweryfikowano Energia Madelunga przy użyciu całkowitej energii jonów
Zweryfikowano Energia Madelunga przy użyciu całkowitej energii jonów na danej odległości
Zweryfikowano Madelung Constant przy użyciu całkowitej energii jonów
Zweryfikowano Madelung Constant przy użyciu Madelung Energy
Zweryfikowano Madelung Constant za pomocą równania Borna Landego
Zweryfikowano Madelung Constant za pomocą równania Borna-Mayera
Zweryfikowano Madelung Constant ze stałą interakcji odpychania
Zweryfikowano Madelung Energy
Zweryfikowano Madelung Stała przy użyciu całkowitej energii jonów przy danej interakcji odpychającej
1 Więcej kalkulatorów Madelung Constant
Zweryfikowano Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura
Zweryfikowano Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura w 1D
Zweryfikowano Masa molowa gazu podana średnia kwadratowa prędkość i temperatura w 2D
Zweryfikowano Masa molowa gazu podana temperatura i średnia prędkość
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej kwadratowej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej średniej prędkości, ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy danej temperaturze i średniej prędkości w 1D
Zweryfikowano Masa molowa gazu przy najbardziej prawdopodobnej prędkości, ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Masa molowa podana Najbardziej prawdopodobna prędkość i temperatura
Zweryfikowano Masa molowa podana najbardziej prawdopodobną prędkość i temperaturę w 2D
Zweryfikowano Objętość molowa gazu doskonałego przy danym współczynniku ściśliwości
3 Więcej kalkulatorów Masa molowa gazu
Zweryfikowano Model produkcji EOQ z niedoborem
11 Więcej kalkulatorów Model produkcji i zakupu
Utworzony Całkowity pęd elektronów na orbicie eliptycznej
Utworzony Energia elektronu na orbicie eliptycznej
Utworzony Kwantyzacja kątowa Liczba elektronów na orbicie eliptycznej
Utworzony Kwantyzacja promieniowa Liczba elektronów na orbicie eliptycznej
Utworzony Liczba kwantowa elektronów na orbicie eliptycznej
Utworzony Pęd kątowy elektronu
Utworzony Pęd kątowy elektronu o danym pędzie promieniowym
Utworzony Pęd promieniowy elektronu o danym pędzie kątowym
Utworzony Promieniowy pęd elektronu
Utworzony Moc transmitowana SSB przy danym wskaźniku modulacji
Utworzony Przenoszona moc DSB-SC
Utworzony Przepustowość VSB
Utworzony Przepustowość w DSB-SC
Utworzony Przesyłana moc DSB-SC w odniesieniu do wskaźnika modulacji
1 Więcej kalkulatorów Modulacja DSBSC
Utworzony Dolna moc pasma bocznego w stosunku do mocy nośnej
Utworzony Moc dolnego paska bocznego
Utworzony Moc górnego pasma bocznego w odniesieniu do mocy nośnej
18 Więcej kalkulatorów Modulacja pasma bocznego i częstotliwości
Zweryfikowano Molalność na podstawie liczby moli i masy rozpuszczalnika
4 Więcej kalkulatorów Molalność
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danym stopniu swobody
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałej objętości przy danym współczynniku ciśnienia termicznego
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danym stopniu swobody
Zweryfikowano Molowa pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu przy danym współczynniku ciśnienia termicznego
6 Więcej kalkulatorów Molowa pojemność cieplna
Zweryfikowano Moment bezwładności cząsteczki dwuatomowej
Zweryfikowano Moment bezwładności przy użyciu energii kinetycznej
Zweryfikowano Moment bezwładności przy użyciu mas cząsteczki dwuatomowej i długości wiązania
Zweryfikowano Moment bezwładności przy użyciu pędu kątowego
Zweryfikowano Moment bezwładności przy użyciu zredukowanej masy
Zweryfikowano Moment bezwładności z wykorzystaniem energii obrotowej
Zweryfikowano Moment bezwładności za pomocą energii kinetycznej i pędu kątowego
Zweryfikowano Moment bezwładności za pomocą stałej obrotowej
Zweryfikowano Zredukowana masa przy użyciu momentu bezwładności
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia przy ciśnieniu i utajonym cieple
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia przy określonym cieple utajonym
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entalpii
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entropii
Zweryfikowano Nachylenie krzywej współistnienia z wykorzystaniem ciepła utajonego
Zweryfikowano Entalpia idealnego rozwiązania z wykorzystaniem entalpii nadmiaru i rzeczywistej entalpii rozwiązania
Zweryfikowano Idealna entropia rozwiązania przy użyciu nadmiaru i rzeczywistej entropii rozwiązania
Zweryfikowano Idealna objętość roztworu przy użyciu nadmiaru i rzeczywistej objętości roztworu
Zweryfikowano Idealne rozwiązanie Energia Gibbsa wykorzystująca nadmiar i rzeczywiste rozwiązanie Energia Gibbsa
Zweryfikowano Nadmiar energii Gibbsa przy użyciu rzeczywistego i idealnego rozwiązania energii Gibbsa
Zweryfikowano Nadmiar entalpii przy użyciu rzeczywistej i idealnej entalpii rozwiązania
Zweryfikowano Nadmiar entropii przy użyciu rzeczywistej i idealnej entropii rozwiązania
Zweryfikowano Nadmiar objętości przy użyciu rzeczywistej i idealnej objętości rozwiązania
Zweryfikowano Rzeczywista energia Gibbsa z wykorzystaniem nadmiaru i idealne rozwiązanie Energia Gibbsa
Zweryfikowano Rzeczywista entalpia przy użyciu entalpii nadmiaru i idealnego rozwiązania
Zweryfikowano Rzeczywista entropia z wykorzystaniem nadmiaru i idealnej entropii rozwiązania
Zweryfikowano Rzeczywista objętość przy użyciu nadmiaru i idealnej objętości roztworu
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu podana temperatura w 2D
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i gęstości w 2D
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy danym ciśnieniu i objętości
Zweryfikowano Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu przy podanej prędkości RMS
2 Więcej kalkulatorów Najbardziej prawdopodobna prędkość gazu
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie mieszaniny cieczy z wodą podane Ciśnienie pary wodnej
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie mieszaniny dwóch niemieszalnych cieczy
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie mieszaniny wody z cieczą przy podanym ciśnieniu pary
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie pary mieszaniny o danym ciśnieniu cząstkowym jednej cieczy
Zweryfikowano Ciśnienie cząstkowe par niemieszalnej cieczy podane Ciśnienie cząstkowe innej cieczy
Zweryfikowano Ciśnienie pary cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą
Zweryfikowano Ciśnienie pary wodnej tworzącej niemieszalną mieszaninę z cieczą
Zweryfikowano Masa cieczy wymaganej do utworzenia niemieszalnej mieszaniny z wodą
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę z wodą
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa cieczy w mieszaninie dwóch niemieszających się cieczy podana masa cieczy
Zweryfikowano Stosunek ciśnienia cząstkowego 2 niemieszających się cieczy przy danej liczbie moli
Zweryfikowano Stosunek cząstkowych ciśnień par 2 niemieszalnych cieczy do podanej masy i masy cząsteczkowej
Zweryfikowano Stosunek częściowych ciśnień par wody z cieczą tworzącą niemieszalną mieszaninę
Zweryfikowano Stosunek mas 2 niemieszających się cieczy tworzących mieszaninę
Zweryfikowano Stosunek mas cząsteczkowych wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę
Zweryfikowano Stosunek masy cząsteczkowej 2 niemieszających się cieczy
Zweryfikowano Stosunek wagowy wody do cieczy tworzącej niemieszalną mieszaninę
Zweryfikowano Waga cieczy w mieszaninie 2 podanych niemieszających się cieczy Waga innej cieczy
Zweryfikowano Waga wody wymagana do utworzenia niemieszalnej mieszaniny z cieczą podana Waga
Zweryfikowano Numer transportowy dla Anionu
Zweryfikowano Numer transportowy dla kationów
2 Więcej kalkulatorów Numer transportowy
Zweryfikowano Objętość cząsteczek gazu w 3D Box przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Objętość gazu podana energia kinetyczna
Zweryfikowano Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkość i ciśnienie w 2D
Zweryfikowano Objętość gazu podana najbardziej prawdopodobną prędkością i ciśnieniem
Zweryfikowano Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Zweryfikowano Objętość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Zweryfikowano Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu
Zweryfikowano Objętość gazu przy danej średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
1 Więcej kalkulatorów Objętość gazu
Zweryfikowano Koncentracja Fazy Ruchomej przy danym Współczynniku Przepustowości
Zweryfikowano Koncentracja fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Zweryfikowano Objętość fazy stacjonarnej przy danym współczynniku wydajności
Zweryfikowano Wielkość Fazy Ruchomej przy danym Współczynniku Przepustowości
2 Więcej kalkulatorów Objętość i koncentracja fazy mobilnej i stacjonarnej
Zweryfikowano Objętość jednostki centralnej ciała
Zweryfikowano Objętość komórki jednostki
Zweryfikowano Objętość prostej sześciennej komórki jednostkowej
Zweryfikowano Objętość twarzy Wyśrodkowana komórka jednostkowa
7 Więcej kalkulatorów Objętość różnych komórek sześciennych
Zweryfikowano Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym
Zweryfikowano Odchylenie standardowe rozproszenia pasma dyfuzyjnego
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji przy odchyleniu standardowym
1 Więcej kalkulatorów Odchylenie standardowe
Zweryfikowano Kąt międzypłaszczyznowy dla systemu sześciokątnego
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w jednoskośnej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w sześciennej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w sześciokątnej kracie kryształowej
Zweryfikowano Odległość międzypłaszczyznowa w trójskośnej kracie kryształowej
5 Więcej kalkulatorów Odległość między płaszczyznami i kąt między płaszczyznami
Utworzony Odległość najbliższego podejścia
Utworzony Prędkość cząstki alfa na podstawie odległości najbliższego podejścia
1 Więcej kalkulatorów Odległość najbliższego podejścia
Zweryfikowano Odległość najbliższego podejścia przy użyciu energii Madelunga
Zweryfikowano Odległość najbliższego podejścia przy użyciu potencjału elektrostatycznego
Zweryfikowano Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna Landego
Zweryfikowano Odległość najbliższego podejścia przy użyciu równania Borna-Lande'a bez stałej Madelunga
Zweryfikowano Odporność podana Stała komórki
Zweryfikowano Oporność
Zweryfikowano Rezystywność podana stała komórki
Zweryfikowano Stała komórki przy danej oporności i oporności
5 Więcej kalkulatorów Odporność i rezystywność
Zweryfikowano Masa produktu pierwotnego utworzonego na elektrodzie
17 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Zweryfikowano Kwasowość podana Waga równoważna
Zweryfikowano Liczba elektronów pozostałych po sklejeniu
Zweryfikowano Liczba elektronów w powłoce walencyjnej
Zweryfikowano Liczba moli elektronów uzyskanych przy użyciu równoważnej masy środka utleniającego
Zweryfikowano Liczba moli utraconych elektronów przy użyciu równoważnej masy środka redukującego
Zweryfikowano Numer utleniania
Zweryfikowano Równoważna waga dla podstawy
Zweryfikowano Waga równoważna dla kwasów
Zweryfikowano Waga równoważna środka redukującego
Zweryfikowano Waga równoważna środka utleniającego
Zweryfikowano Współczynnik Walencji podany Waga Równoważna
Zweryfikowano Zasadowość podana Waga ekwiwalentna
3 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Zweryfikowano Energia elektryczna ogniwa elektrochemicznego
7 Więcej kalkulatorów Ogniwo elektrochemiczne
Zweryfikowano Całkowity Float podany czas zakończenia
Zweryfikowano Całkowity zmiennoprzecinkowy podany czas rozpoczęcia
Zweryfikowano Free Float
Zweryfikowano Niezależny Float z podanym Slackiem
Zweryfikowano Niezależny pływak
Zweryfikowano Oczekiwany czas PERT
Zweryfikowano Odchylenie standardowe przy danym czasie optymistycznym i pesymistycznym
Zweryfikowano Późny czas ukończenia
Zweryfikowano Przewidywany czas oczekiwania klientów w kolejce
Zweryfikowano Przewidywany czas oczekiwania klientów w systemie
Zweryfikowano Standardowa odmiana normalna
Zweryfikowano Total Float
Zweryfikowano Wczesny czas zakończenia
3 Więcej kalkulatorów Oszacowanie czasu
Utworzony Czułość ugięcia magnetycznego
Utworzony Długość ścieżki cząstki w płaszczyźnie cykloidalnej
Utworzony Pojemność przejściowa
Utworzony Prędkość kątowa elektronu w polu magnetycznym
Utworzony Promień elektronu na ścieżce kołowej
Utworzony Przyspieszenie cząstek
Utworzony Średnica cykloidy
Utworzony Wrażliwość na ugięcie elektrostatyczne
6 Więcej kalkulatorów Parametry elektrostatyczne
Utworzony Liczba poziomów kwantyzacji
Utworzony Liczba przykładów
Utworzony Rozmiar kroku kwantyzacji
Utworzony Stosunek sygnału do szumu
Utworzony Szybkość transmisji
Utworzony Szybkość transmisji filtru z podniesionym kosinusem przy użyciu współczynnika Rolloff
Utworzony Szybkość transmisji podniesionego filtra kosinusowego w danym okresie czasu
Utworzony Szybkość transmisji przy użyciu czasu trwania bitu
Utworzony Tłumienie podane Moc 2 sygnałów
Utworzony Tłumienie podane napięcie 2 sygnałów
1 Więcej kalkulatorów Parametry modulacji
Utworzony Bieżący współczynnik wzmocnienia
Utworzony Bieżący współczynnik wzmocnienia przy użyciu podstawowego współczynnika transportu
Utworzony Podstawowy współczynnik transportu
Utworzony Prąd bazowy przy użyciu współczynnika wzmocnienia prądu
Utworzony Prąd emitera
Utworzony Prąd kolektora przy użyciu podstawowego współczynnika transportu
Utworzony Prąd kolektora przy użyciu współczynnika wzmocnienia prądu
Utworzony Prąd spustowy
Utworzony Prąd upływu kolektora do emitera
Utworzony Wspólne wzmocnienie prądu kolektora
Utworzony Wydajność emitera
2 Więcej kalkulatorów Parametry pracy tranzystora
Zweryfikowano Awaria
Zweryfikowano Natężenie ruchu
Zweryfikowano Normalna dystrybucja
Zweryfikowano Rozkład dwumianowy
Zweryfikowano Rozkład Poissona
Zweryfikowano Zmień kolejność punktów
Zweryfikowano Zmienność
5 Więcej kalkulatorów Parametry przemysłowe
Zweryfikowano Częstotliwość obrotowa przy danej częstotliwości kątowej
Zweryfikowano Częstotliwość obrotowa przy danej prędkości cząstki 1
Zweryfikowano Częstotliwość obrotowa przy danej prędkości cząstki 2
Zweryfikowano Pęd kątowy dany moment bezwładności
Zweryfikowano Pęd kątowy podany energii kinetycznej
Zweryfikowano Prędkość kątowa cząsteczki dwuatomowej
Zweryfikowano Prędkość kątowa podana energia kinetyczna
Zweryfikowano Prędkość kątowa przy danej bezwładności i energii kinetycznej
Zweryfikowano Prędkość kątowa przy danym pędzie kątowym i bezwładności
PIB (16)
Zweryfikowano Ciśnienie wywierane przez pojedynczą cząsteczkę gazu w 1D
Zweryfikowano Czas między zderzeniami cząstek i ścian
Zweryfikowano Długość prostokątnego pudełka z podanym czasem kolizji
Zweryfikowano Długość pudełka przy danej sile
Zweryfikowano Liczba cząsteczek gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Liczba moli gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Zweryfikowano Liczba moli gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Zweryfikowano Liczba moli podanych Energia kinetyczna
Zweryfikowano Masa cząsteczki gazu o podanej sile
Zweryfikowano Masa cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Masa każdej cząsteczki gazu w pudełku 3D przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Objętość pudła z cząsteczką gazu przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Prędkość cząsteczki gazu przy danej sile
Zweryfikowano Prędkość cząsteczki gazu w 1D przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Prędkość cząstek w pudełku 3D
Zweryfikowano Siła przez cząsteczkę gazu na ścianie pudełka
2 Więcej kalkulatorów PIB
Zweryfikowano Ciepło utajone parowania podane Temperatura wrzenia rozpuszczalnika
Zweryfikowano Ciśnienie osmotyczne przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Utworzony Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika w elewacji punktu wrzenia
Zweryfikowano Molalność podana w punkcie wrzenia
Zweryfikowano Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Zweryfikowano Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Zweryfikowano Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Zweryfikowano Stała ebullioskopowa z wykorzystaniem entalpii molowej parowania
Utworzony Temperatura wrzenia rozpuszczalnika na wysokości punktu wrzenia
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa elektrolitu przy podniesieniu temperatury wrzenia
Zweryfikowano Wysokość temperatury wrzenia przy ciśnieniu osmotycznym
Zweryfikowano Wysokość temperatury wrzenia przy ciśnieniu pary
Zweryfikowano Wysokość temperatury wrzenia przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Zweryfikowano Wysokość w punkcie wrzenia przy obniżeniu w punkcie zamarzania
Zweryfikowano Wysokość wrzenia rozpuszczalnika
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary przy podniesieniu temperatury wrzenia
8 Więcej kalkulatorów Podniesienie punktu wrzenia
Utworzony Częstotliwość pasma podana współczynnik tłumienia
Utworzony Częstotliwość rezonansowa
Utworzony Kąt asymptoty
Utworzony Liczba asymptot
Utworzony Szczyt rezonansowy
Utworzony Tłumiona częstotliwość drgań własnych
Utworzony Współczynnik tłumienia lub współczynnik tłumienia
12 Więcej kalkulatorów Podstawowe parametry
Zweryfikowano Ułamek molowy fazy ciekłej przy użyciu formuły Gamma - phi VLE
15 Więcej kalkulatorów Podstawowe wzory termodynamiki
Utworzony Carrier Power
Utworzony Maksymalna amplituda
Utworzony Minimalna amplituda
Utworzony Wskaźnik modulacji w odniesieniu do czułości amplitudy
Utworzony Wskaźnik modulacji w odniesieniu do maksymalnej i minimalnej amplitudy
19 Więcej kalkulatorów Podstawy komunikacji analogowej
Utworzony Ciepło molowe syntezy rozpuszczalnika podane Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika
6 Więcej kalkulatorów Pojemność cieplna
Utworzony Częstotliwość wibracji podana energia wibracji
Utworzony Energia drgań przy użyciu liczby fal wibracyjnych
Utworzony Energia drgań z wykorzystaniem stałej anharmoniczności
Utworzony Energia dysocjacji podana wibracyjna liczba falowa
Utworzony Energia dysocjacji potencjału przy użyciu energii punktu zerowego
Utworzony Energia dysocjacji punktu zerowego
Utworzony Energia potencjału dysocjacji
Utworzony Energia przejść wibracyjnych
Utworzony Energia punktu zerowego
Utworzony Energia punktu zerowego przy danej energii dysocjacji
Utworzony Energia wibracyjna
Utworzony Energia wibracyjna przy użyciu energii dysocjacji
Utworzony Liczba fal wibracyjnych podana energia wibracyjna
Utworzony Maksymalna wibracyjna liczba kwantowa przy danej energii dysocjacji
Utworzony Stała anharmoniczności przy danej energii dysocjacji
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa gazu doskonałego przy wykorzystaniu energii resztkowej i rzeczywistej gazu Gibbsa
Zweryfikowano Entalpia gazu doskonałego z wykorzystaniem entalpii gazu resztkowego i rzeczywistego
Zweryfikowano Entalpia szczątkowa przy użyciu rzeczywistej i idealnej entalpii gazu
Zweryfikowano Entropia szczątkowa przy użyciu rzeczywistej i idealnej entropii gazu
Zweryfikowano Idealna entropia gazu z wykorzystaniem resztkowej i rzeczywistej entropii gazu
Zweryfikowano Idealna objętość gazu przy użyciu resztkowej i rzeczywistej objętości gazu
Zweryfikowano Objętość resztkowa przy użyciu rzeczywistej i idealnej objętości gazu
Zweryfikowano Pozostała energia swobodna Gibbsa przy użyciu gazu rzeczywistego i idealnego Energia swobodna Gibbsa
Zweryfikowano Rzeczywista energia Gibbsa przy użyciu energii szczątkowej i idealnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Rzeczywista entalpia przy użyciu entalpii gazu resztkowego i doskonałego
Zweryfikowano Rzeczywista entropia przy użyciu entropii gazu resztkowego i idealnego
Zweryfikowano Rzeczywista objętość przy użyciu resztkowej i idealnej objętości gazu
Zweryfikowano Idealna praca wykorzystująca pracę utraconą i rzeczywistą
Zweryfikowano Rzeczywista praca z wykorzystaniem pracy idealnej i utraconej
Zweryfikowano Utracona praca przy użyciu idealnej i rzeczywistej pracy
13 Więcej kalkulatorów Prawa termodynamiki, ich zastosowania i inne podstawowe pojęcia
Utworzony Absorbancja z użyciem prawa Beera-Lamberta
Utworzony Grubość komórki
Utworzony Grubość komórki podane nachylenie
Utworzony Grubość komórki przy danym natężeniu promieniowania
Utworzony Intensywność promieniowania padającego
Utworzony Intensywność promieniowania padającego przy danym stężeniu roztworu
Utworzony Intensywność transmitowanego promieniowania
Utworzony Intensywność transmitowanego promieniowania przy danym stężeniu roztworu
Utworzony Koncentracja roztworu
Utworzony Molowy współczynnik ekstynkcji
Utworzony Molowy współczynnik ekstynkcji przy danym nachyleniu wykresu
Utworzony Molowy współczynnik ekstynkcji przy danym natężeniu promieniowania
Utworzony Nachylenie absorpcji a wykres stężenia
Utworzony Prawo Beera-Lamberta ze względu na intensywność promieniowania
Utworzony Stężenie roztworu przy danych natężeniach promieniowania
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie dla binarnego systemu parowego do obliczania punktu rosy w oparciu o prawo Raoulta
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie dla binarnego systemu parowego do obliczeń punktu rosy-bąbelkowego ze zmodyfikowanym prawem Raoulta
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie dla binarnego układu cieczowego do obliczania punktu rosy w oparciu o prawo Raoulta
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie dla binarnego układu cieczowego do obliczeń punktu rosy przy użyciu zmodyfikowanego prawa Raoulta
Zweryfikowano Całkowite ciśnienie przy użyciu prawa Henry'ego w VLE
Zweryfikowano Ciśnienie całkowite przy użyciu prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Ciśnienie nasycone przy użyciu prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Ciśnienie nasycone przy użyciu zmodyfikowanego prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Ułamek molowy w fazie ciekłej przy użyciu prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Ułamek molowy w fazie ciekłej przy użyciu zmodyfikowanego prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Ułamek molowy w fazie pary przy użyciu prawa Henry'ego w VLE
Zweryfikowano Ułamek molowy w fazie pary przy użyciu prawa Raoulta w VLE
Zweryfikowano Współczynnik aktywności przy użyciu zmodyfikowanego prawa Raoulta w VLE
5 Więcej kalkulatorów Prawo Raoulta, zmodyfikowane prawo Raoulta i prawo Henry'ego w VLE
Zweryfikowano Początkowe stężenie słabego kwasu przy danej stałej dysocjacji Ka
Zweryfikowano Początkowe stężenie słabego kwasu przy danej stałej dysocjacji Ka i stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Stała dysocjacji Ka podana początkowe stężenie słabego kwasu i stopień dysocjacji
Zweryfikowano Stała dysocjacji Ka przy danym stężeniu początkowym
Zweryfikowano Stała dysocjacji słabego kwasu Ka podane stężenie słabego kwasu i jego jonów
Zweryfikowano Stężenie anionu podanego Ka oraz stężenie słabego kwasu i jonów wodorowych
Zweryfikowano Stężenie jonu wodorowego podanego Ka oraz Stężenie słabego kwasu i anionu
Zweryfikowano Stężenie słabego kwasu podana stała dysocjacji i stężenie jonów
Zweryfikowano Stopień dysocjacji przy danej Ka i molowej objętości słabego kwasu
Zweryfikowano Stopień dysocjacji przy danym Ka i stężeniu początkowym
10 Więcej kalkulatorów Prawo rozwodnienia Ostwalda
Utworzony Częstotliwość podana energia reakcji
Utworzony Długość fali podana energia reakcji
Utworzony Energia na kwant pochłoniętego promieniowania
Utworzony Energia na kwant podana intensywność
Utworzony Energia na kwant warunków promieniowania długości fali
Utworzony Energia reakcji fotochemicznej
Utworzony Energia reakcji fotochemicznej warunki długości fali
Utworzony Intensywność padającego światła
Utworzony Intensywność pochłanianego światła
Utworzony Intensywność transmitowanego światła
Utworzony Intensywność w J na sekundę podana Intensywność fotonów
Utworzony Liczba cząsteczek produktu uformowanych w ciągu 1 sekundy
Utworzony Liczba cząsteczek reagenta zużytych w ciągu 1 sekundy
Utworzony Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu kwantowej wydajności produktów
Utworzony Liczba kwantów zaabsorbowanych w ciągu 1 sekundy przy użyciu Quantum Efficiency of Reactant
Utworzony Terminy intensywności Liczba fotonów pochłoniętych w ciągu 1 sekundy
Utworzony Wydajność kwantowa dla znikania reagenta
Utworzony Wydajność kwantowa do tworzenia produktu
Zweryfikowano Prędkość RMS podana ciśnienie i gęstość w 1D
Zweryfikowano Prędkość RMS podana najbardziej prawdopodobną prędkością
Zweryfikowano Prędkość RMS podana najbardziej prawdopodobną prędkością w 2D
Zweryfikowano Prędkość RMS podana Średnia Prędkość
Zweryfikowano Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa
Zweryfikowano Prędkość RMS podana temperatura i masa molowa w 2D
Zweryfikowano Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i gęstości
Zweryfikowano Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu
Zweryfikowano Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 1D
Zweryfikowano Prędkość RMS przy danym ciśnieniu i objętości gazu w 2D
3 Więcej kalkulatorów Prędkość RMS
Utworzony Promień orbity Bohra
Utworzony Promień orbity Bohra dla atomu wodoru
Utworzony Promień orbity Bohra o podanej liczbie atomowej
Utworzony Promień orbity przy danej prędkości kątowej
4 Więcej kalkulatorów Promień orbity Bohra
Zweryfikowano Ograniczanie przewodnictwa molowego kationów
Zweryfikowano Ograniczenie przewodnictwa molowego anionów
Zweryfikowano Przewodnictwo
Zweryfikowano Przewodnictwo trzonowe
Zweryfikowano Przewodność molowa podana Molarity
Zweryfikowano Przewodność podana stała komórki
Zweryfikowano Przewodność podana stała komórki
Zweryfikowano Równoważna przewodność
Zweryfikowano Specyficzna przewodność
Zweryfikowano Stała komórki przy danej przewodności i przewodności
10 Więcej kalkulatorów Przewodność i przewodność
Zweryfikowano Czas realizacji dla różnych produktów dla reakcji drugiego zamówienia
Zweryfikowano Czas realizacji dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Czas ukończenia dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Ogólny porządek reakcji dwucząsteczkowej
Zweryfikowano Rząd reakcji bimolekularnej względem reagenta A
Zweryfikowano Rząd reakcji bimolekularnej względem reagenta B
Zweryfikowano Stała stawki dla różnych produktów dla reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Stała stawki dla tego samego produktu dla reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości dla tego samego produktu metodą miareczkowania dla reakcji drugiego rzędu
6 Więcej kalkulatorów Reakcja drugiego rzędu
Zweryfikowano Czas na zakończenie reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Czas realizacji dla pierwszego zamówienia ze stałą stawką i stężeniem początkowym
Zweryfikowano Czas ukończenia metodą miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Graficzne przedstawienie czasu na ukończenie
Zweryfikowano Połowa czasu na ukończenie, biorąc pod uwagę średni czas
Zweryfikowano Średni czas realizacji dla reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Średni czas ukończenia w połowie meczu
Zweryfikowano Stała stawka w pierwszej połowie dla reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości przy średnim czasie
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji pierwszego rzędu przy użyciu logarytmu do podstawy 10
Zweryfikowano Stała szybkości według metody miareczkowania dla reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Zakończenie połowy reakcji pierwszego rzędu
6 Więcej kalkulatorów Reakcja pierwszego rzędu
Zweryfikowano Czas na zakończenie reakcji na zamówienie zerowe w połowie meczu
Zweryfikowano Czas na zakończenie reakcji zerowego zamówienia
Zweryfikowano Czas ukończenia metodą miareczkowania dla reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Koncentracja czasu reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Koncentracja czasu w przerwie dla reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Koncentracja początkowa przy czasie do zakończenia meczu w połowie
Zweryfikowano Początkowe stężenie reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Początkowe stężenie reakcji rzędu zerowego w połowie meczu
Zweryfikowano Stała szybkość przy stałym ciśnieniu i temperaturze dla reakcji zerowego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji rzędu zerowego
Zweryfikowano Stała szybkości w połowie czasu reakcji zerowego zamówienia
Zweryfikowano Stała szybkości według metody miareczkowania dla reakcji rzędu zerowego
7 Więcej kalkulatorów Reakcja zerowego rzędu
Utworzony Liczba faz w równowadze dla układów niereaktywnych
Utworzony Molowa objętość cieczy przy danej szybkości zmian ciśnienia
Utworzony Ułamek molowy A w cieczy w prawie Raoulta
Zweryfikowano Ciśnienie za pomocą entalpii, energii wewnętrznej i objętości
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem entalpii, temperatury i entropii
Zweryfikowano Energia swobodna Helmholtza z wykorzystaniem energii wewnętrznej, temperatury i entropii
Zweryfikowano Energia wewnętrzna z wykorzystaniem energii swobodnej Helmholtza, temperatury i entropii
Zweryfikowano Energia wewnętrzna za pomocą entalpii, ciśnienia i objętości
Zweryfikowano Entalpia wykorzystująca energię wewnętrzną, ciśnienie i objętość
Zweryfikowano Entalpia z wykorzystaniem energii swobodnej Gibbsa, temperatury i entropii
Zweryfikowano Entropia z wykorzystaniem energii swobodnej Gibbsa, entalpii i temperatury
Zweryfikowano Entropia z wykorzystaniem energii swobodnej Helmholtza, energii wewnętrznej i temperatury
Zweryfikowano Objętość za pomocą entalpii, energii wewnętrznej i ciśnienia
Zweryfikowano Temperatura przy użyciu energii swobodnej Gibbsa, entalpii i entropii
Zweryfikowano Temperatura z wykorzystaniem energii swobodnej Helmholtza, energii wewnętrznej i entropii
Zweryfikowano Skorygowana retencja drugiego składnika przy uwzględnieniu retencji względnej
Zweryfikowano Skorygowana retencja pierwszego składnika przy uwzględnieniu retencji względnej
Zweryfikowano Względna retencja podana Skorygowane czasy retencji
4 Więcej kalkulatorów Retencja względna i skorygowana
Zweryfikowano Ciśnienie nasycone za pomocą równania Antoine
Zweryfikowano Temperatura za pomocą ciśnienia nasyconego w równaniu Antoine
4 Więcej kalkulatorów Równanie Antoine
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji do przodu
Utworzony Energia aktywacji dla reakcji wstecznej
Utworzony Entalpia reakcji chemicznej
Utworzony Entalpia reakcji chemicznej przy użyciu stałych równowagi
Utworzony Entalpia reakcji chemicznej w temperaturach absolutnych
Utworzony Równanie Arrheniusa
Utworzony Równanie Arrheniusa dla reakcji w przód
Utworzony Równanie Arrheniusa dla równania wstecznego
Utworzony Stała równowagi 2 przy użyciu energii aktywacji reakcji
Utworzony Stała równowagi 2 przy użyciu entalpii reakcji
Utworzony Stała równowagi przy użyciu równania Arrheniusa
Utworzony Stała równowagi w temperaturze T1
Utworzony Stała równowagi w temperaturze T2
Utworzony Stała szybkości reakcji w przód za pomocą równania Arrheniusa
Utworzony Stała szybkości reakcji wstecznej przy użyciu równania Arrheniusa
Utworzony Współczynnik pre-wykładniczy dla reakcji w przód przy użyciu równania Arrheniusa
Utworzony Współczynnik pre-wykładniczy dla reakcji wstecznej przy użyciu równania Arrheniusa
Utworzony Współczynnik pre-wykładniczy w równaniu Arrheniusa
Utworzony Współczynnik przedwykładniczy w równaniu Arrheniusa dla reakcji w przód
Utworzony Współczynnik przedwykładniczy w równaniu Arrheniusa dla reakcji wstecznej
Zweryfikowano Ciepło właściwe utajone przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Ciśnienie końcowe przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Ciśnienie pary nasycenia w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Ciśnienie początkowe przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Ciśnienie przejścia między fazą gazową a skondensowaną
Zweryfikowano Entalpia parowania przy użyciu reguły Troutona
Zweryfikowano Entalpia przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Entropia parowania przy użyciu reguły Troutona
Zweryfikowano Punkt wrzenia podany entalpii zgodnie z regułą Troutona
Zweryfikowano Sierpień Roche Magnus Formuła
Zweryfikowano Specyficzne ciepło utajone parowania wody w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Specyficzne ciepło utajone według reguły Troutona
Zweryfikowano Stosunek prężności par przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Temperatura dla przejść
Zweryfikowano Temperatura końcowa przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Temperatura parowania wody zbliżona do standardowej temperatury i ciśnienia
Zweryfikowano Temperatura początkowa przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Zweryfikowano Temperatura wrzenia przy użyciu reguły Troutona przy określonym cieple utajonym
Zweryfikowano Temperatura wrzenia przy użyciu reguły Troutona z uwzględnieniem ciepła utajonego
Utworzony Zmiana ciśnienia za pomocą równania Clausiusa
Utworzony Całkowita liczba orbitali głównej liczby kwantowej
Utworzony Całkowita wartość magnetycznej liczby kwantowej
Utworzony Energia elektronu według głównej liczby kwantowej
Utworzony Kąt między orbitalnym momentem kątowym a osią z
Utworzony Kąt między pędem a pędem wzdłuż osi z
Utworzony Liczba orbitali magnetycznej liczby kwantowej w głównym poziomie energii
Utworzony Liczba orbitali w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Utworzony Liczba pików uzyskanych w krzywej
Utworzony Magnetyczna liczba kwantowa ze względu na orbitalny moment obrotowy
Utworzony Magnetyczny pęd kątowy kwantowy
Utworzony Maksymalna liczba elektronów na orbicie głównej liczby kwantowej
Utworzony Maksymalna liczba elektronów w podpowłoce magnetycznej liczby kwantowej
Utworzony Wielokrotność wirowania
Utworzony Wymiana energii
Utworzony Zakręć tylko momentem magnetycznym
Utworzony Związek między magnetycznym pędem kątowym a orbitalnym pędem kątowym
6 Więcej kalkulatorów Równanie fali Schrodingera
Zweryfikowano Współczynnik acentryczny z wykorzystaniem korelacji B(0) i B(1) Pitzera dla drugiego współczynnika wirusowego
Zweryfikowano Współczynnik acentryczny z wykorzystaniem korelacji Pitzera dla współczynnika ściśliwości
Zweryfikowano Współczynnik ściśliwości przy użyciu zredukowanego drugiego współczynnika wirusowego
Zweryfikowano Współczynnik ściśliwości za pomocą korelacji Pitzera dla współczynnika ściśliwości
Zweryfikowano Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa przy użyciu B(0) i B(1)
Zweryfikowano Zmniejszony współczynnik drugiego wirusa za pomocą współczynnika ściśliwości
15 Więcej kalkulatorów Równanie stanów
Zweryfikowano Dyfuzja Eddy'ego z równaniem Van Deemtera
Zweryfikowano Dyfuzja wzdłużna zadana równaniem Van Deemtera
Zweryfikowano Odporność na przenoszenie masy na podstawie równania Van Deemtera
Zweryfikowano Teoretyczna wysokość płyty z równania Van Deemtera
Zweryfikowano Współczynnik prawa dystrybucji Nernsta
Zweryfikowano pH buforu kwasowego za pomocą równania Hendersona
Zweryfikowano pKa buforu kwasowego przy użyciu równania Hendersona
Zweryfikowano pKb bufora podstawowego przy użyciu równania Hendersona
Zweryfikowano pOH bufora podstawowego przy użyciu równania Hendersona
Zweryfikowano Stężenie kwasu w buforze kwasowym za pomocą równania Hendersona
Zweryfikowano Stężenie soli w buforze kwasowym za pomocą równania Hendersona
Zweryfikowano Stężenie soli w buforze podstawowym za pomocą równania Hendersona
Zweryfikowano Stężenie zasady w buforze podstawowym przy użyciu równania Hendersona
3 Więcej kalkulatorów Roztwór buforowy
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cp
Zweryfikowano Izentropowa ściśliwość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cv
6 Więcej kalkulatorów Ściśliwość izentropowa
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cp
Zweryfikowano Ściśliwość izotermiczna przy danym współczynniku ciśnienia termicznego i Cv
5 Więcej kalkulatorów Ściśliwość izotermiczna
Zweryfikowano Stężenie jonów wodorowych kwasu 1 przy podanej sile względnej i stężenie jonów wodorowych kwasu 2
Zweryfikowano Stężenie jonów wodorowych kwasu 2 przy podanej sile względnej i stężenie jonów wodorowych kwasu 1
Zweryfikowano Względna siła dwóch kwasów przy danym stężeniu jonów wodorowych obu kwasów
10 Więcej kalkulatorów Siła względna dwóch kwasów
Zweryfikowano Aktywność jonów wodorowych przy danym pH
Zweryfikowano pKa przy danej stałej dysocjacji słabego kwasu
Zweryfikowano pKb podane Stała dysocjacji słabej bazy
Zweryfikowano podane pH Aktywność jonów wodorowych
Zweryfikowano podane pH Stężenie jonów wodorowych
Zweryfikowano pOH podane Stężenie jonów hydroksylowych
Zweryfikowano Stała dysocjacji słabego kwasu podana pKa
Zweryfikowano Stała dysocjacji słabej podstawy przy danym pKb
Zweryfikowano Stężenie jonów hydroksylowych podane pOH
Zweryfikowano Stężenie jonów wodorowych przy danym pH
4 Więcej kalkulatorów Skala kwasowości i pH
Zweryfikowano Masa drugiego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Zweryfikowano Masa pierwszego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Zweryfikowano Promień drugiej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Zweryfikowano Promień pierwszej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Zweryfikowano Izotermiczna ściśliwość gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Pojemność cieplna przy stałej objętości gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Różnica między Cp i Cv gazu rzeczywistego
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzalności cieplnej gazu rzeczywistego
9 Więcej kalkulatorów Specyficzna pojemność cieplna
Zweryfikowano Częstotliwość incydentów podana częstotliwość Stokesa
Zweryfikowano Częstotliwość incydentów przy podanej częstotliwości antystokesowskiej
Zweryfikowano Częstotliwość rozpraszania przeciw Stokesowi
Zweryfikowano Częstotliwość rozpraszania Stokesa
Zweryfikowano Częstotliwość wibracji podana częstotliwość Stokesa
Zweryfikowano Częstotliwość wibracji przy podanej częstotliwości Anti Stokes
Zweryfikowano Częstotliwość związana z przejściem
Zweryfikowano Energia 1 poziomu wibracji
Zweryfikowano Energia 2 poziomu wibracji
Zweryfikowano Molekularny moment dipolowy
Zweryfikowano Polaryzowalność
Zweryfikowano Pole elektryczne ze względu na polaryzację
1 Więcej kalkulatorów Spektroskopia Ramana
Utworzony Anharmoniczna Stała Potencjału
Utworzony Całkowity stopień swobody dla cząsteczek liniowych
Utworzony Całkowity stopień swobody dla cząsteczek nieliniowych
Utworzony Częstotliwość wibracji przy danej częstotliwości podstawowej
Utworzony Częstotliwość wibracji przy podanej drugiej częstotliwości nadtonowej
Utworzony Częstotliwość wibracji przy podanej pierwszej częstotliwości nadtonowej
Utworzony Druga częstotliwość nadtonów
Utworzony Maksymalna liczba drgań przy użyciu stałej anharmoniczności
Utworzony Maksymalna wibracyjna liczba kwantowa
Utworzony Pierwsza częstotliwość nadtonowa
Utworzony Podstawowa częstotliwość przejść wibracyjnych
Utworzony Stała anharmoniczności dla drugiej częstotliwości nadtonowej
Utworzony Stała anharmoniczności dla pierwszej częstotliwości nadtonowej
Utworzony Stała anharmoniczności przy danej częstotliwości podstawowej
Utworzony Stała obrotowa dla stanu wibracyjnego
Utworzony Stała obrotowa związana z równowagą
Utworzony Wibracyjna liczba kwantowa przy użyciu stałej obrotowej
Utworzony Wibracyjna liczba kwantowa przy użyciu wibracyjnej liczby falowej
Utworzony Wibracyjna liczba kwantowa z wykorzystaniem częstotliwości drgań
Utworzony Wibracyjny stopień swobody cząsteczek liniowych
Utworzony Wibracyjny stopień swobody cząsteczek nieliniowych
1 Więcej kalkulatorów Spektroskopia wibracyjna
Zweryfikowano Średnia kwadratowa prędkość cząsteczki gazu przy danym ciśnieniu i objętości gazu
2 Więcej kalkulatorów Średnia kwadratowa prędkość gazu
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana temperatura
Zweryfikowano Średnia prędkość gazu podana temperatura w 2D
3 Więcej kalkulatorów Średnia prędkość gazu
Zweryfikowano Stała dysocjacji kwasu 1 ze względu na stopień dysocjacji obu kwasów
Zweryfikowano Stała dysocjacji kwasu 2 ze względu na stopień dysocjacji obu kwasów
Zweryfikowano Stała dysocjacji podany stopień dysocjacji słabego elektrolitu
Zweryfikowano Stała dysocjacji podstawy 1 ze względu na stopień dysocjacji obu zasad
Zweryfikowano Stała dysocjacji podstawy 2 ze względu na stopień dysocjacji obu zasad
Utworzony Liczba moli produktów gazowych
Utworzony Liczba moli reagentów gazowych
Utworzony Stała równowagi
Utworzony Stała równowagi w odniesieniu do stężeń molowych
Utworzony Stała szybkość reakcji do przodu
Utworzony Stała szybkości reakcji wstecznej
Utworzony Stężenie równowagowe substancji A
Utworzony Stężenie równowagowe substancji B
Utworzony Stężenie równowagowe substancji C
Utworzony Zmiana liczby moli
Utworzony Zmiana stałej równowagi z temperaturą przy stałym ciśnieniu
1 Więcej kalkulatorów Stała równowagi
Zweryfikowano Szybkość reakcji chemicznej
15 Więcej kalkulatorów Stałe szybkości reakcji enzymatycznej
Zweryfikowano Stężenie molowe przy danej stałej dysocjacji słabego elektrolitu
16 Więcej kalkulatorów Stężenie elektrolitu
Zweryfikowano Stała równowagi przy danym stopniu dysocjacji
Zweryfikowano Stopień dysocjacji
Zweryfikowano Stopień dysocjacji bazy 2 przy danej stałej dysocjacji obu baz
Zweryfikowano Stopień dysocjacji kwasu 1 podany Stała dysocjacji obu kwasów
Zweryfikowano Stopień dysocjacji kwasu 2 przy podanej stałej dysocjacji obu kwasów
Zweryfikowano Stopień dysocjacji podstawy 1 przy danej stałej dysocjacji obu zasad
Zweryfikowano Stopień dysocjacji przy danym stężeniu i stała dysocjacji słabego elektrolitu
Utworzony Stopień dysocjacji przy danej liczbie moli w równowadze
Utworzony Stopień dysocjacji przy początkowej gęstości pary
Utworzony Stopień dysocjacji przy użyciu koncentracji reakcji
Utworzony Stopień dysocjacji przy użyciu moli całkowitych w równowadze
Utworzony Stopień dysocjacji przy użyciu moli całkowitych w równowadze i moli początkowych
Utworzony Stopień dysocjacji przy użyciu początkowej gęstości par i gęstości par w stanie równowagi
Utworzony Stopień dysocjacji, gdy liczba moli produktów w równowadze wynosi połowę
Utworzony Stopień dysocjacji, gdy liczba moli wynosi 2
Zweryfikowano Stopień swobody przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałej objętości
Zweryfikowano Stopień swobody przy danej molowej pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Stopień swobody przy danym stosunku molowej pojemności cieplnej
3 Więcej kalkulatorów Stopień wolności
Utworzony Częstotliwość orbitalna przy danej prędkości elektronu
Utworzony Energia kinetyczna elektronu o podanej liczbie atomowej
Utworzony Ładunek elektryczny
Utworzony Liczba fal fali elektromagnetycznej
Utworzony Liczba fal podana Częstotliwość fotonu
Utworzony Liczba masowa
Utworzony Liczba neutronów
Utworzony Masa poruszającego się elektronu
Utworzony Okres Rewolucji Elektronowej
Utworzony Określona opłata
Utworzony Prędkość kątowa elektronu
Utworzony Promień orbity przy danej całkowitej energii elektronu
Utworzony Promień orbity przy danej energii kinetycznej elektronu
Utworzony Promień orbity przy danej energii potencjalnej elektronu
Utworzony Promień orbity przy danym okresie czasu elektronu
Utworzony Siła elektrostatyczna między jądrem a elektronem
14 Więcej kalkulatorów Struktura atomu
Utworzony Czas narastania podany czas opóźnienia
Utworzony Czas narastania przy tłumionej częstotliwości naturalnej
Utworzony Czas odpowiedzi systemu z tłumieniem krytycznym
Utworzony Czas odpowiedzi w przypadku nietłumionym
Utworzony Czas odpowiedzi w przypadku przetłumienia
Utworzony Czas zwłoki
Utworzony Godziny szczytu
Utworzony Liczba oscylacji
Utworzony Okres oscylacji
Utworzony Przekroczenie pierwszego szczytu
Utworzony Ustawianie czasu, gdy tolerancja wynosi 2 procent
Utworzony Ustawianie czasu, gdy tolerancja wynosi 5 procent
5 Więcej kalkulatorów System Drugiego Zamówienia
Utworzony Częściowe ciśnienie składnika A w prawie Raoulta
2 Więcej kalkulatorów System dwuskładnikowy
Zweryfikowano Liczba faz systemu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Stopnie swobody systemu dwuskładnikowego
Zweryfikowano Liczba faz systemu wieloskładnikowego
Zweryfikowano Liczba komponentów systemu wieloskładnikowego
Zweryfikowano Stopnie swobody systemu wieloskładnikowego
Utworzony Liczba niezależnych zmiennych w równowadze dla układów niereaktywnych
Utworzony Liczba składników w równowadze dla układów niereaktywnych
3 Więcej kalkulatorów System wieloskładnikowy
Utworzony Wilgotność
Utworzony Wilgotność molowa
Utworzony Wilgotność molowa przy ciśnieniu parcjalnym
Utworzony Błąd prawdopodobieństwa BPSK dla filtru z podniesionym cosinusem
Utworzony Błąd prawdopodobieństwa DPSK
Utworzony Czas Symbolu
Utworzony Efektywność pasma w komunikacji cyfrowej
Utworzony Okres czasu sygnału
Utworzony Okres pobierania próbek
Utworzony Przepustowość ASK podana szybkość transmisji
Utworzony Przepustowość FSK
Utworzony Przepustowość wielopoziomowego FSK
Utworzony Przepustowość wielopoziomowego PSK
Utworzony Szerokość pasma podniesionego filtra cosinusowego
Utworzony Szybkość transmisji
Utworzony Twierdzenie o próbkowaniu
Utworzony Współczynnik wycofania
Zweryfikowano Temperatura podana energia drgań cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Temperatura podana energia drgań cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Temperatura podana molowa energia drgań cząsteczki nieliniowej
Zweryfikowano Temperatura podana Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Temperatura podana Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
2 Więcej kalkulatorów Temperatura
Zweryfikowano Temperatura Gazu 1 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Zweryfikowano Temperatura Gazu 2 przy danej energii kinetycznej obu gazów
Zweryfikowano Temperatura gazu podana energia kinetyczna
Zweryfikowano Temperatura gazu podana średnia kwadratowa prędkość i masa molowa
Zweryfikowano Temperatura gazu podana Współczynnik ściśliwości
Zweryfikowano Temperatura gazu przy danej średniej prędkości w 2D
Zweryfikowano Temperatura gazu przy średniej prędkości
Zweryfikowano Temperatura podana najbardziej prawdopodobną prędkością i masą molową
Zweryfikowano Temperatura podana najbardziej prawdopodobną prędkością i masą molową w 2D
3 Więcej kalkulatorów Temperatura gazu
Utworzony Energia 1 mola fotonów
Utworzony Energia fotonu przy użyciu podejścia Einsteina
4 Więcej kalkulatorów Teoria kwantowa Plancka
Utworzony Molowe ciepło parowania przy danej szybkości zmian ciśnienia
Utworzony Zmiana entalpii parowania
7 Więcej kalkulatorów Termochemia
Zweryfikowano Potencjał elektrody przy swobodnej energii Gibbsa
Zweryfikowano Zmiana darmowej energii Gibbsa
12 Więcej kalkulatorów Termodynamika chemiczna
Utworzony Energia Gibbsa produktów
Utworzony Energia Gibbsa reagentów
Utworzony Energia reakcji Gibbsa
Utworzony Energia swobodna Gibbsa przy danej stałej równowagi
Utworzony Energia swobodna Gibbsa przy standardowej entalpii
Utworzony Energia swobodna Gibbsa ze stałą równowagi ze względu na ciśnienie
Utworzony Entalpia standardowa w temperaturze końcowej T2
Utworzony Entalpia standardowa w temperaturze początkowej T1
Utworzony Stała równowagi 1 w zakresie temperatur T1 i T2
Utworzony Stała równowagi 2 w zakresie temperatur T1 i T2
Utworzony Stała równowagi przy swobodnej energii Gibbsa
Utworzony Stała równowagi w równowadze przy danej energii Gibbsa
Utworzony Stała równowagi w stanie równowagi
Utworzony Stała równowagi w temperaturze końcowej T2
Utworzony Stała równowagi w temperaturze początkowej T1
Utworzony Stała równowagi ze względu na ciśnienie podane w energii Gibbsa
Utworzony Standardowa entalpia reakcji przy swobodnej energii Gibbsa
Utworzony Standardowa entalpia reakcji w stanie równowagi
Utworzony Standardowa zmiana entropii w równowadze
Utworzony Standardowa zmiana entropii w temperaturze końcowej T2
Utworzony Standardowa zmiana entropii w temperaturze początkowej T1
Utworzony Temperatura reakcji przy danej entalpii standardowej i zmianie entropii
Utworzony Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi ciśnienia i energii Gibbsa
Utworzony Temperatura reakcji przy danej stałej równowagi i energii Gibbsa
Utworzony Zmiana standardowej entropii przy swobodnej energii Gibbsa
Utworzony Częstotliwość charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
Utworzony Długość fali charakterystycznego promieniowania rentgenowskiego
Utworzony Elektroujemność Paulinga biorąc pod uwagę elektroujemność Mullikena
Utworzony Energia jonizacji przy elektroujemności
Utworzony Energia jonizacji w molach KJ
Utworzony Energia wiązania elementów A i B
Utworzony Jonowy ładunek elementu
Utworzony Jonowy promień pierwiastka
Utworzony Kryształowy promień
Utworzony Moc polaryzacyjna
Utworzony Objętość atomowa
Utworzony Odległość między dwoma atomami metalu
Utworzony Odległość między dwoma atomami różnych cząsteczek
Utworzony Odległość między dwoma kowalencyjnie związanymi atomami
Utworzony Powinowactwo elektronowe w molach KJ
Utworzony Promień atomowy przy danej objętości atomowej
Utworzony Promień kowalencyjny
Utworzony Promień Vandera Waala
Utworzony Zależność między elektroujemnością Mullikena i Paulinga
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne bez użycia stałych Van der Waalsa
Zweryfikowano Ciśnienie krytyczne przy danych stałych Van der Waalsa
Zweryfikowano Objętość krytyczna bez użycia stałej Van der Waals
Zweryfikowano Objętość krytyczna podana stała Van der Waalsa b
Zweryfikowano Temperatura krytyczna bez użycia stałej Van der Waalsa
Zweryfikowano Temperatura krytyczna przy danych stałych Van der Waalsa
Zweryfikowano Van der Waals Stała b przy danej objętości krytycznej
Zweryfikowano Van der Waals Stała przy ciśnieniu krytycznym
Zweryfikowano Van der Waals Stała przy danej temperaturze krytycznej
Zweryfikowano Van der Waalsa Stała b przy danej temperaturze krytycznej
Zweryfikowano Van der Waalsa Stała b przy danym ciśnieniu krytycznym
7 Więcej kalkulatorów Van der Waals Constant
Zweryfikowano Ciśnienie nasycone przy użyciu formuły Gamma-Phi VLE
Zweryfikowano Współczynnik aktywności przy użyciu formuły gamma-phi VLE
16 Więcej kalkulatorów Wartości K dla sformułowania Gamma / Phi, prawa Raoulta, zmodyfikowanego prawa Raoulta i prawa Henry'ego
Zweryfikowano Liczba moli substancji rozpuszczonej przy użyciu Molality
Zweryfikowano Masa rozpuszczalnika przy użyciu Molality
Zweryfikowano Molarność biorąc pod uwagę zasadowość i normalność
Zweryfikowano Molarność podana Kwasowość i Normalność
Zweryfikowano Molarność podana Molalność roztworu
Zweryfikowano Molarność podana normalność i masa ekwiwalentna
Zweryfikowano Molarność przy danej normalności i liczbie ekwiwalentów
Zweryfikowano Molarność przy użyciu współczynnika normalności i wartościowości
Zweryfikowano Molarność substancji
Zweryfikowano Ułamek molowy rozpuszczalnika o podanej Molalności
Zweryfikowano Ułamek molowy składnika 1 w roztworze binarnym
Zweryfikowano Ułamek molowy substancji rozpuszczonej o podanej Molarności
10 Więcej kalkulatorów Warunki koncentracji
Zweryfikowano Masa roztworu podana procent masy
Zweryfikowano Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy
Zweryfikowano Masa substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu masy objętości
Zweryfikowano Objętość roztworu przy użyciu procentu masy objętości
Zweryfikowano Objętość roztworu przy użyciu procentu objętości
Zweryfikowano Objętość substancji rozpuszczonej przy użyciu procentu objętości
Zweryfikowano Procent masy
Zweryfikowano Procent objętości
Zweryfikowano Procent objętości masy
2 Więcej kalkulatorów Warunki stężenia procentowego
Zweryfikowano Objętość molowa gazu rzeczywistego przy danym współczynniku ściśliwości
Zweryfikowano Objętość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Zweryfikowano Temperatura podana Współczynnik ciśnienia termicznego, współczynniki ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Temperatura podana Współczynnik ciśnienia termicznego, współczynniki ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Współczynnik ciśnienia termicznego przy danych współczynnikach ściśliwości i Cp
Zweryfikowano Współczynnik ciśnienia termicznego przy danych współczynnikach ściśliwości i Cv
Zweryfikowano Współczynnik ściśliwości przy danej objętości molowej gazów
Zweryfikowano Względny rozmiar fluktuacji gęstości cząstek
5 Więcej kalkulatorów Ważny kalkulator ściśliwości
Zweryfikowano Potencjał jonowy
2 Więcej kalkulatorów Wiązanie jonowe
Zweryfikowano Całkowita liczba struktur rezonujących w kolejności wiązań
Zweryfikowano Formalna opłata na Atom
Zweryfikowano Kąt wiązania między parą wiązań a samotną parą elektronów z danym znakiem P
Zweryfikowano Kąt wiązania między parą wiązań a samotną parą elektronów z danym znakiem S
Zweryfikowano Kolejność wiązań dla cząsteczek wykazujących rezonans
Zweryfikowano Łączna liczba Obligacji między wszystkimi Strukturami, dla których zlecono Obligacje
Zweryfikowano Liczba elektronów walencyjnych o ładunku formalnym
Zweryfikowano Liczba elektronów wiążących o danym ładunku formalnym
Zweryfikowano Liczba niewiążących elektronów o danym ładunku formalnym
Zweryfikowano Procent znaku P przy danym kącie wiązania
Zweryfikowano Procent znaku S przy danym kącie wiązania
Zweryfikowano Ułamek znaku P przy danym kącie wiązania
Zweryfikowano Ułamek znaku S przy danym kącie wiązania
Utworzony Częstotliwość fotonu przy danych poziomach energii
Utworzony Częstotliwość związana z Photonem
Utworzony Długość fali wszystkich linii widmowych
Utworzony Energia Stacjonarnego Stanu Wodoru
Utworzony Liczba fal linii widmowych
Utworzony Liczba fal powiązana z Photonem
Utworzony Luka energetyczna przy danej energii dwóch poziomów
Utworzony Potencjał jonizacji
Utworzony Równanie Rydberga
Utworzony Równanie Rydberga dla serii Balmera
Utworzony Równanie Rydberga dla serii Bracketta
Utworzony Równanie Rydberga dla serii Lymana
Utworzony Równanie Rydberga dla serii Paschena
Utworzony Równanie Rydberga dla serii Pfund
Utworzony Równanie Rydberga dla wodoru
6 Więcej kalkulatorów Widmo wodoru
Utworzony Iloraz reakcji
Utworzony Masa reagenta o podanej masie czynnej
Utworzony Msza aktywna
Utworzony Równowagowe ciśnienie cząstkowe substancji A
Utworzony Równowagowe ciśnienie cząstkowe substancji B
Utworzony Równowagowe ciśnienie cząstkowe substancji C
Utworzony Równowagowe ciśnienie cząstkowe substancji D
Utworzony Równowagowy ułamek molowy substancji A
Utworzony Równowagowy ułamek molowy substancji B
Utworzony Równowagowy ułamek molowy substancji C
Utworzony Równowagowy ułamek molowy substancji D
Utworzony Stała równowagi dla reakcji odwróconej po pomnożeniu przez liczbę całkowitą
Utworzony Stała równowagi dla reakcji odwrotnej
Utworzony Stała równowagi dla reakcji odwrotnej dana stała dla reakcji do przodu
Utworzony Stała równowagi dla reakcji po pomnożeniu przez liczbę całkowitą
Utworzony Stała równowagi w odniesieniu do ciśnienia cząstkowego
Utworzony Stała równowagi w odniesieniu do ułamka molowego
Utworzony Stężenie molowe substancji A
Utworzony Stężenie molowe substancji B
Utworzony Stężenie molowe substancji C
Utworzony Stężenie molowe substancji D
Zweryfikowano Współczynnik dystrybucji
Zweryfikowano Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej A dany czynnik separacji
Zweryfikowano Współczynnik dystrybucji substancji rozpuszczonej B przy danym współczynniku separacji
Zweryfikowano Współczynnik separacji dwóch substancji rozpuszczonych A i B
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik dystrybucji
Zweryfikowano Ciśnienie nasycone przy użyciu współczynnika Poyntinga i lotności cieczy. Gatunki fazowe
Zweryfikowano Ulotność Liq. Gatunki fazowe przy użyciu korelacji współczynnika Poyntinga
Zweryfikowano Ulotność Liq. Gatunki fazowe przy użyciu współczynnika Poynting
Zweryfikowano Współczynnik Poyntinga z wykorzystaniem współczynnika rozmycia nasyconego. i Fugacity of Liq. Gatunki fazowe
Zweryfikowano Współczynnik rozmycia nasycenia. przy użyciu korelacji współczynnika Poyntinga i fugacity of Liq. Gatunki fazowe
Zweryfikowano Współczynnik rozmycia nasycenia. za pomocą Poynting Factor i Fugacity of Liq. Gatunki fazowe
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik lotności i lotności
Zweryfikowano Ciśnienie przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa i lotności
Zweryfikowano Ciśnienie z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności
Zweryfikowano Energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem energii swobodnej, ciśnienia i lotności idealnej Gibbsa
Zweryfikowano Fugacity z wykorzystaniem swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa i ciśnienia
Zweryfikowano Fugacity z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i ciśnienia
Zweryfikowano Idealna energia swobodna Gibbsa przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, współczynnika ciśnienia i lotności
Zweryfikowano Pozostała energia swobodna Gibbsa z wykorzystaniem lotności i ciśnienia
Zweryfikowano Pozostała energia swobodna Gibbsa za pomocą współczynnika fugacity
Zweryfikowano Temperatura przy użyciu rzeczywistej i idealnej energii swobodnej Gibbsa oraz współczynnika lotności
Zweryfikowano Temperatura przy użyciu swobodnej energii Gibbsa, idealnej swobodnej energii Gibbsa, ciśnienia i lotności
Zweryfikowano Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i lotności
Zweryfikowano Temperatura z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa i współczynnika lotności
Zweryfikowano Współczynnik lotności z wykorzystaniem szczątkowej energii swobodnej Gibbsa
3 Więcej kalkulatorów Współczynnik lotności i lotności
Zweryfikowano Aktualna wydajność
Zweryfikowano Prawo Kohlrauscha
Zweryfikowano Produkt rozpuszczalności
Zweryfikowano Rozpuszczalność
5 Więcej kalkulatorów Współczynnik osmotyczny
Zweryfikowano Atomowy współczynnik upakowania BCC
Zweryfikowano Atomowy współczynnik upakowania FCC
Zweryfikowano Atomowy współczynnik upakowania SCC
Zweryfikowano Współczynnik upakowania atomowego BCC pod względem promienia cząstek
Zweryfikowano Współczynnik upakowania atomowego FCC pod względem promienia cząstek
Zweryfikowano Współczynnik upakowania atomowego SCC w kategoriach promienia cząstek
2 Więcej kalkulatorów Współczynnik pakowania atomowego
Zweryfikowano Współczynnik pojemności ze względu na czas retencji i czas podróży fazy ruchomej
Zweryfikowano Współczynnik przepustowości dla fazy stacjonarnej i fazy ruchomej
4 Więcej kalkulatorów Współczynnik wydajności
Zweryfikowano Ciężar podanego rozpuszczalnika Względne obniżenie ciśnienia pary
Zweryfikowano Dynamiczna metoda Ostwalda-Walkera względnego obniżania ciśnienia pary
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika podana Względne obniżenie prężności pary
Zweryfikowano Masa cząsteczkowa substancji rozpuszczonej przy względnym obniżeniu prężności par
Zweryfikowano Masa substancji rozpuszczonej podana Względne obniżenie ciśnienia pary
Zweryfikowano Molalność za pomocą względnego obniżenia ciśnienia pary
Zweryfikowano Mole rozpuszczalnika w rozcieńczonym roztworze przy względnym obniżeniu prężności par
Zweryfikowano Mole substancji rozpuszczonej w rozcieńczonym roztworze przy względnym obniżeniu prężności par
Utworzony Molowa objętość pary przy danej szybkości zmian ciśnienia
Utworzony Procent nasycenia przy danym ciśnieniu
Zweryfikowano Ułamek molowy rozpuszczalnika przy ciśnieniu pary
Zweryfikowano Ułamek molowy substancji rozpuszczonej przy ciśnieniu pary
Zweryfikowano Van't Hoff Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli
Zweryfikowano Van't Hoff Względne Obniżenie Prężności Par ze względu na Masę Molekularną i Molalność
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa dla względnego obniżenia ciśnienia pary przy danej masie cząsteczkowej i molalności
Zweryfikowano Współczynnik Van't Hoffa dla względnego obniżenia ciśnienia pary przy użyciu liczby moli
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla rozcieńczonego roztworu
Zweryfikowano Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla stężonego roztworu
Zweryfikowano Względne Obniżenie Prężności Par przy danej masie i masie cząsteczkowej substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika
Zweryfikowano Względne obniżenie prężności pary przy danej masie cząsteczkowej i molalności
Zweryfikowano Liczba elementów z uwzględnieniem reakcji i ograniczeń
Utworzony Długość fali cząstki o danym pędzie
Utworzony Długość fali podana Niepewność w pędzie
Utworzony Długość fali promienia świetlnego przy danej niepewności pozycji
Utworzony Kąt promienia światła z niepewnością w pędzie
Utworzony Kąt promienia światła ze względu na niepewność położenia
Utworzony Masa b cząstki mikroskopowej w relacji niepewności
Utworzony Masa mikroskopijnej cząstki w relacji niepewności
Utworzony Masa w nieoznaczoności Zasada
Utworzony Niepewność czasu
Utworzony Niepewność pędu przy danym kącie promienia światła
Utworzony Niepewność pędu przy niepewności prędkości
Utworzony Niepewność położenia cząstki a
Utworzony Niepewność położenia cząstki b
Utworzony Niepewność pozycji
Utworzony Niepewność pozycji podana Niepewność prędkości
Utworzony Niepewność pozycji przy danym kącie promienia światła
Utworzony Niepewność prędkości
Utworzony Niepewność prędkości cząstek a
Utworzony Niepewność prędkości cząstki b
Utworzony Niepewność w energii
Utworzony Niepewność w pędzie
Utworzony Pęd cząstek
Utworzony Zasada wczesnej formy niepewności
Zweryfikowano Całkowita energia kinetyczna
Zweryfikowano Energia rotacyjna cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Energia rotacyjna nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Energia translacyjna
Zweryfikowano Energia wibracji modelowana jako oscylator harmoniczny
Zweryfikowano Energia wibracyjna cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Energia wibracyjna nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Liczba modów w cząsteczce liniowej
Zweryfikowano Liczba modów w cząsteczce nieliniowej
Zweryfikowano Molowa energia wibracyjna cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Molowa energia wibracyjna nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Pojemność cieplna
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna podana pojemność cieplna
Zweryfikowano Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Średnia energia cieplna liniowej wieloatomowej cząsteczki gazu o podanej atomowości
Zweryfikowano Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu
Zweryfikowano Średnia energia cieplna nieliniowej wieloatomowej cząsteczki gazu o podanej atomowości
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Wewnętrzna energia molowa nieliniowej cząsteczki
Zweryfikowano Wibracyjny tryb cząsteczki liniowej
Zweryfikowano Wibracyjny tryb nieliniowej cząsteczki
3 Więcej kalkulatorów Zasada podziału i pojemność cieplna
Zweryfikowano Izentropowy wskaźnik pracy wykonanej dla procesu kompresji adiabatycznej przy użyciu Cp
Zweryfikowano Izentropowy wskaźnik wykonania pracy dla procesu kompresji adiabatycznej przy użyciu Gamma
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu strumienia w turbinie (ekspandery)
Zweryfikowano Praca izentropowa wykonana przy użyciu wydajności sprężarki i rzeczywistej pracy wału
Zweryfikowano Praca izentropowa wykonana przy użyciu wydajności turbiny i rzeczywistej pracy wału
Zweryfikowano Rzeczywista praca wykonana przy użyciu wydajności sprężarki i pracy wału izentropowego
Zweryfikowano Rzeczywista praca wykonana przy użyciu wydajności turbiny i pracy wału izentropowego
Zweryfikowano Sprawność turbiny przy użyciu rzeczywistej i izentropowej pracy wału
Zweryfikowano Wskaźnik pracy wykonanej przez turbinę (ekspandery)
Zweryfikowano Wydajność sprężarki przy rzeczywistej i izentropowej pracy wału
Zweryfikowano Zmiana entalpii w turbinie (ekspandery)
12 Więcej kalkulatorów Zastosowanie termodynamiki w procesach przepływowych
Zweryfikowano Masa 1 cząsteczki dwuatomowej
Zweryfikowano Masa 1 przy danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Masa 2 cząsteczki dwuatomowej
Zweryfikowano Masa 2 ze względu na moment bezwładności
Zweryfikowano Promień 1 obrotu
Zweryfikowano Promień 1 obrotu przy danych masach i długości wiązania
Zweryfikowano Promień 1 przy danej częstotliwości obrotowej
Zweryfikowano Promień 1 przy danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Promień 2 obrotu
Zweryfikowano Promień 2 obrotu przy danych masach i długości wiązania
Zweryfikowano Promień 2 przy danej częstotliwości obrotowej
Zweryfikowano Promień 2 przy danym momencie bezwładności
Zweryfikowano Zmniejszona masa
Utworzony Całkowita liczba moli w równowadze
Utworzony Całkowita liczba moli w równowadze podana liczba moli reakcji
Utworzony Całkowita liczba moli w równowadze przy użyciu liczby moli i początkowej liczby moli
Utworzony Całkowita liczba moli w równowadze przy użyciu stopnia dysocjacji
Utworzony Liczba moli produktów według stopnia dysocjacji
Utworzony Liczba moli substancji A i B w stanie równowagi
Utworzony Masa cząsteczkowa substancji o podanej początkowej gęstości pary
Utworzony Nieprawidłowa masa cząsteczkowa przy danej gęstości par w stanie równowagi
Utworzony Objętość równowagowej mieszaniny substancji A i B
Utworzony Objętość roztworu podana początkowa gęstość par
Utworzony Początkowa gęstość par podana masa cząsteczkowa
Utworzony Początkowa gęstość par podana teoretyczna masa cząsteczkowa
Utworzony Początkowa gęstość par przy użyciu gęstości par w stanie równowagi i liczby moli
Utworzony Początkowa gęstość par, gdy liczba moli produktów w równowadze wynosi połowę
Utworzony Początkowa gęstość par, gdy liczba moli wynosi 2
Utworzony Początkowa gęstość pary
Utworzony Początkowa gęstość pary przy danym stopniu dysocjacji
Utworzony Początkowa gęstość pary przy danym współczynniku Van't Hoffa
Utworzony Początkowa gęstość pary przy użyciu stężenia reakcji
Utworzony Początkowa liczba moli
Utworzony Początkowa liczba moli przy użyciu całkowitej liczby moli w równowadze i liczby moli reakcji
Utworzony Początkowa liczba moli przy użyciu stopnia dysocjacji
Utworzony Teoretyczna masa cząsteczkowa przy podanej początkowej gęstości par
Utworzony Współczynnik Van't Hoffa przy użyciu gęstości pary
Utworzony Równowaga Ułamek molowy Stała dana Stała równowagi
Utworzony Równowagowa stała ułamka molowego przy danej równowadze częściowego ciśnienia stałego
Utworzony Stała równowagi dana Stała częściowego ciśnienia równowagi
Utworzony Związek między różnymi stałymi równowagi
Utworzony Związek między stałą równowagi a stałą ułamka molowego
Utworzony Związek między stałą równowagi przy danym ciśnieniu cząstkowym a ułamkiem molowym
Utworzony Całkowita liczba moli reakcji w równowadze
Utworzony Ciśnienie całkowite podane Stała równowagi w odniesieniu do ciśnienia
Utworzony Ciśnienie gazu przy danej stałej równowagi w odniesieniu do ciśnienia
Utworzony Liczba moli substancji podana Całkowita liczba moli reakcji
Utworzony Liczba moli substancji w równowadze
Utworzony Liczba moli zdysocjowanych przy danym stopniu dysocjacji
Utworzony Początkowa liczba moli pobranych przy danym stopniu dysocjacji
Utworzony Stała równowagi w kategoriach ułamka molowego danego stopnia dysocjacji
Utworzony Stała równowagi w odniesieniu do ciśnienia
Utworzony Stała równowagi w odniesieniu do ciśnienia, gdy ciśnienie wzrasta
Utworzony Stała równowagi ze względu na ciśnienie podane stopień dysocjacji
Utworzony Stopień dysocjacji dla reakcji podwójnej przy ciśnieniu równowagi
Utworzony Stopień dysocjacji przy ciśnieniu równowagi
Utworzony Stopień dysocjacji przy podanej całkowitej liczbie moli reakcji
Utworzony Stopień dysocjacji reakcji
Utworzony Stopień dysocjacji, gdy ciśnienie wzrasta podczas reakcji
Utworzony Ułamek molowy substancji produktu C
Utworzony Ułamek molowy substancji reagującej A
Utworzony Ułamek molowy substancji reagującej B
Utworzony Zwiększone ciśnienie podczas reakcji chemicznej ze względu na stopień dysocjacji
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!