Kalkulatory Utworzone Przez Anirudh Singh

Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
https://www.linkedin.com/in/anirudh-singh-4555491b7
291
Formuły Utworzony
97
Formuły Zweryfikowano
97
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Anirudh Singh

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Anirudh Singh. Anirudh Singh utworzył 291 i zweryfikował 97 kalkulatory w 97 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Prąd pierwotny przy danej pierwotnej reaktancji upływu
Zweryfikowano Prąd pierwotny przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano Prąd pierwotny przy użyciu parametrów pierwotnych
Zweryfikowano Prąd wtórny przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano Prąd wtórny przy reaktancji wtórnego przecieku
Zweryfikowano Prąd wtórny przy użyciu parametrów wtórnych
Utworzony Błąd standardowy danej wariancji danych
Utworzony Resztkowy błąd standardowy danych przy danych stopniach swobody
5 Więcej kalkulatorów Błędy
Utworzony Cykl lodówki Carnota
Utworzony Lodówka działa
Utworzony Prawdziwa lodówka
Utworzony Współczynnik wydajności lodówki
2 Więcej kalkulatorów Chłodzenie i upłynnianie
Utworzony Całkowity koszt minimalny
Utworzony Kąt ścinania
Utworzony Maksymalna stopa zysku
Utworzony Maksymalna szybkość produkcji
Utworzony Normalna siła
Utworzony Obróbka elektroerozyjna
Utworzony Od szczytu do wysokości doliny
Utworzony Prędkość skrawania przy danej prędkości kątowej
Utworzony Siła plastyczności
Utworzony Siła ścinająca
Utworzony Specyficzne zużycie energii
Utworzony Szybkość usuwania masowego
Utworzony Szybkość usuwania wolumetrycznego
Utworzony Wysokość od szczytu do doliny przy danym posuwie i promieniu
6 Więcej kalkulatorów Cięcie metalu
Zweryfikowano Częstotliwość podana EMF indukowana w uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano Częstotliwość podana EMF indukowana w uzwojeniu wtórnym
Utworzony Całkowita częstotliwość
Utworzony Częstotliwość bezwzględna
Utworzony Częstotliwość względna
Utworzony Częstotliwość kątowa podana prędkość
Utworzony Częstotliwość kątowa przy użyciu częstotliwości
Utworzony Częstotliwość kątowa przy użyciu okresu czasu
Utworzony Częstotliwość kątowa za pomocą liczby fali
Utworzony Częstotliwość 1. harmonicznej zamkniętej piszczałki organowej
Utworzony Częstotliwość 3. harmonicznej zamkniętej piszczałki organowej
Utworzony Częstotliwość czwartej harmonicznej otwartej piszczałki organowej
Utworzony Częstotliwość drugiej harmonicznej otwartej piszczałki organowej
Utworzony Częstotliwość otwartej piszczałki organowej dla N-tego alikwotu
Utworzony Częstotliwość otwartych organów piszczałkowych
Utworzony Częstotliwość zamkniętych organów piszczałkowych
Utworzony Długość fali fali za pomocą prędkości
Utworzony Długość fali podana Częstotliwość
Utworzony Efektywna długość fali, gdy źródło oddala się od obserwatora
Utworzony Efektywna długość fali, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
Utworzony Zmiana długości fali podana częstotliwość
Utworzony Zmiana długości fali spowodowana ruchem źródła
1 Więcej kalkulatorów Długość fali
Zweryfikowano Długość łuku łuku kołowego przy danym obwodzie
2 Więcej kalkulatorów Długość łuku łuku kołowego
Utworzony Dokładna waga
9 Więcej kalkulatorów Dokładna waga
Utworzony Jonowy Produkt Wody
Utworzony pH soli słabego kwasu i silnej zasady
Utworzony pH soli słabej zasady i silnej zasady
Utworzony pH wody na podstawie stężenia
Utworzony pOH mocnego kwasu i mocnej zasady
Utworzony pOH przy użyciu stężenia jonów wodorotlenowych
Utworzony pOH soli silnej zasady i słabego kwasu
Utworzony pOH soli słabej zasady i silnej zasady
Utworzony Stężenie jonów Hydronium przy użyciu pH
Utworzony Stężenie jonów wodorowych przy użyciu pOH
Utworzony Wartość pH jonowego produktu wody
Utworzony Zależność między pH i pOH
13 Więcej kalkulatorów Elektrolity
Utworzony Całkowita energia elektronu
Utworzony Zmiana długości fali poruszającej się cząstki
Utworzony Zmiana liczby fal poruszającej się cząstki
13 Więcej kalkulatorów Elektrony
Utworzony Częstotliwość długości fali za pomocą prędkości
Utworzony Częstotliwość fali progresywnej
Utworzony Częstotliwość fali przy użyciu okresu czasu
Utworzony Długość otwartych organów
Utworzony Długość zamkniętej piszczałki organowej
Utworzony Głośność
Utworzony Intensywność dźwięku
Utworzony Liczba fal przy użyciu częstotliwości kątowej
Utworzony Napięcie w strunie
Utworzony Numer fali
Utworzony Okres czasu podanej prędkości
Utworzony Okres czasu przy użyciu częstotliwości
Utworzony Okres czasu przy użyciu częstotliwości kątowej
Utworzony Prędkość dźwięku w ciałach stałych
2 Więcej kalkulatorów Fale i dźwięk
Zweryfikowano Liczba funkcji z zestawu A do zestawu B
3 Więcej kalkulatorów Funkcje
Utworzony Równanie równowagi entropii
Utworzony Specyficzna entropia
14 Więcej kalkulatorów Generowanie entropii
Utworzony Gęstość par gazu przy użyciu masy
Utworzony Masa gazu przy użyciu gęstości pary
Utworzony Środek ciężkości
Utworzony Współczynnik N.
13 Więcej kalkulatorów Gęstość gazów
Utworzony Długość fali de Brogila
15 Więcej kalkulatorów Hipoteza de Brogliego
Utworzony Hydroliza stała w słabym kwasie i słabej zasadzie
Utworzony pH soli słabego kwasu i słabej zasady
Utworzony Podstawowa stała jonizacji słabej zasady
Utworzony pOH soli słabego kwasu i słabej zasady
Utworzony Stała jonizacji kwasu słabego kwasu
Utworzony Stężenie jonów hydroniowych w soli słabego kwasu i słabej zasady
Utworzony Stopień hydrolizy w soli słabego kwasu i słabej zasady
6 Więcej kalkulatorów Hydroliza dla słabego kwasu i słabej zasady
Zweryfikowano Rezystancja dla równoległego obwodu RLC z wykorzystaniem współczynnika Q
6 Więcej kalkulatorów Impedancja
Zweryfikowano Impedancja podana energia i prąd
3 Więcej kalkulatorów Impedancja
Zweryfikowano Impedancja równoważna transformatora od strony pierwotnej
Zweryfikowano Impedancja równoważna transformatora od strony wtórnej
Zweryfikowano Impedancja uzwojenia pierwotnego
Zweryfikowano Impedancja uzwojenia pierwotnego przy danych parametrach pierwotnych
Zweryfikowano Impedancja uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Impedancja uzwojenia wtórnego przy danych parametrach wtórnych
Zweryfikowano Indukcyjność dla równoległego obwodu RLC z wykorzystaniem współczynnika Q
2 Więcej kalkulatorów Indukcyjność
Utworzony Wariancja w dystrybucji jednolitej
2 Więcej kalkulatorów Jednolita dystrybucja
Zweryfikowano Kąt łuku kołowego przy danej długości i obwodzie łuku
3 Więcej kalkulatorów Kąt łuku kołowego
Zweryfikowano Kąt sektora kołowego przy danej długości łuku
Zweryfikowano Kąt sektora kołowego przy danym polu sektora kołowego
Utworzony Stała hydrolizy w silnym kwasie i słabej zasadzie
Utworzony Stała hydrolizy w słabym kwasie i silnej zasadzie
Utworzony Stężenie jonów hydroniowych w słabej bazie i mocnym kwasie
Utworzony Stężenie jonów hydroniowych w soli słabego kwasu i silnej zasady
Utworzony Stopień hydrolizy w soli słabego kwasu i silnej zasady
Utworzony Stopień hydrolizy w soli słabej zasady i silnej zasady
7 Więcej kalkulatorów Kationowa i anionowa hydroliza soli
Zweryfikowano Liczba akordów utworzonych przez połączenie N punktów na okręgu
Zweryfikowano Liczba prostokątów w siatce
Zweryfikowano Liczba trójkątów utworzonych przez połączenie N punktów niewspółliniowych
5 Więcej kalkulatorów Kombinatoryka geometryczna
Utworzony Procentowy współczynnik upakowania atomowego
1 Więcej kalkulatorów Krystalografia
Utworzony Normalność przy użyciu siły objętościowej nadtlenku wodoru
Utworzony Siła objętości przy użyciu normalności
21 Więcej kalkulatorów Liczba ekwiwalentów i normalność
Utworzony Liczba Reynoldsa
10 Więcej kalkulatorów Liczby bezwymiarowe
Utworzony Maksymalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Utworzony Maksymalna wartość podanego zakresu danych
Utworzony Maksymalna wartość podanych danych Średni zakres
Utworzony Minimalna wartość danych przy danej szerokości klasy
Utworzony Minimalna wartość podanego zakresu danych
Utworzony Minimalna wartość podanych danych Średni zakres
Utworzony Średni zakres danych
Utworzony Mediana danych podana średnia i tryb
1 Więcej kalkulatorów Mediana
Utworzony Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po drugim punkcie końcowym dla oranżu metylowego
Utworzony Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po drugim punkcie końcowym fenoloftaleiny
Utworzony Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym dla oranżu metylowego
Utworzony Miareczkowanie węglanu sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym fenoloftaleiny
Utworzony Miareczkowanie wodorotlenku sodu i węglanu sodu fenoloftaleiny
Utworzony Miareczkowanie wodorotlenku sodu i węglanu sodu oranżu metylowego
Utworzony Miareczkowanie wodorotlenku sodu węglanem sodu po drugim punkcie końcowym oranżu metylowego
Utworzony Miareczkowanie wodorotlenku sodu węglanem sodu po drugim punkcie końcowym przy użyciu fenoloftaleiny
Utworzony Miareczkowanie wodorotlenku sodu wodorowęglanem sodu po pierwszym punkcie końcowym oranżu metylowego
Utworzony Molalność za pomocą Molarity
Utworzony Molalność za pomocą ułamka molowego
3 Więcej kalkulatorów Molalność
Utworzony Nachylenie linii podane współczynniki numeryczne
3 Więcej kalkulatorów Nachylenie linii
Utworzony Nachylenie prostopadłej linii przy danych dwóch punktach na linii
3 Więcej kalkulatorów Nachylenie prostopadłej linii
Zweryfikowano EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym napięciu wejściowym
Zweryfikowano EMF indukowane w uzwojeniu pierwotnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Zweryfikowano EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano EMF samoindukowane po stronie pierwotnej
Zweryfikowano Napięcie pierwotne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano Napięcie wejściowe po indukcji EMF w uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano Napięcie wtórne przy danym współczynniku transformacji napięcia
Zweryfikowano Napięcie wyjściowe podane EMF indukowane w uzwojeniu wtórnym
Zweryfikowano Samoindukowane pole elektromagnetyczne po stronie wtórnej
1 Więcej kalkulatorów Napięcie
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator oddala się od źródła przy użyciu długości fali
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła za pomocą długości fali
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy obserwator porusza się w kierunku źródła, a źródło się oddala
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy źródło oddala się od obserwatora
Utworzony Obserwowana częstotliwość, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
3 Więcej kalkulatorów Obserwowana częstotliwość
Zweryfikowano Powierzchnia sektora kołowego z danym obszarem koła
2 Więcej kalkulatorów Obszar sektora cyrkularnego
Utworzony Obwód koła o podanej średnicy
4 Więcej kalkulatorów Obwód koła
Utworzony Odchylenie kwartylowe podany współczynnik odchylenia kwartylowego
1 Więcej kalkulatorów Odchylenie kwartylowe
Utworzony Odchylenie standardowe przy danej wariancji
6 Więcej kalkulatorów Odchylenie standardowe
Utworzony Odległość obiektu w lustrze wklęsłym z obrazem wirtualnym
Utworzony Odległość obiektu w lustrze wklęsłym z rzeczywistym obrazem
Utworzony Odległość obiektu w lustrze wypukłym
Utworzony Odległość obiektu w soczewce wklęsłej
Utworzony Odległość obiektu w soczewce wypukłej
Utworzony Odległość obrazu wklęsłego lustra z obrazem wirtualnym
Utworzony Odległość obrazu wypukłego lustra
Odlew (6)
Utworzony Bramkowanie pionowe
Utworzony Czas krzepnięcia
Utworzony Dolne bramkowanie
Utworzony Efekt aspiracji
Utworzony Formuła Caine'a
Utworzony Współczynnik kształtu
Utworzony Odpowiadająca waga
Utworzony Waga molekularna
Utworzony Względna masa atomowa
12 Więcej kalkulatorów Odpowiadająca waga
Utworzony Ogniskowa wklęsłego lustra z obrazem wirtualnym
Utworzony Ogniskowa wklęsłego lustra z rzeczywistym obrazem
Utworzony Ogniskowa wypukłego lustra
Utworzony Ogniskowa zwierciadła wklęsłego
Utworzony Ogniskowa zwierciadła wypukłego przy danym promieniu
Utworzony Ogniskowa przy użyciu wzoru na odległość
Utworzony Ogniskowa soczewki wklęsłej przy danym obrazie i odległości obiektu
Utworzony Ogniskowa soczewki wklęsłej przy danym promieniu
Utworzony Ogniskowa soczewki wypukłej przy danym obiekcie i odległości obrazu
Utworzony Ogniskowa soczewki wypukłej przy danym promieniu
1 Więcej kalkulatorów Ogniskowa obiektywu
Opór (16)
Zweryfikowano Oporność pierwotna po stronie wtórnej przy użyciu równoważnej rezystancji po stronie wtórnej
Zweryfikowano Pierwotna rezystancja uzwojenia
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana impedancja uzwojenia pierwotnego
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia pierwotnego podana rezystancja uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia pierwotnego w wtórnym
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia wtórnego podana impedancja uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia wtórnego podana rezystancja uzwojenia pierwotnego
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia wtórnego przy równoważnej rezystancji od strony pierwotnej
Zweryfikowano Rezystancja uzwojenia wtórnego w pierwotnym
Zweryfikowano Rezystancja wtórnej w pierwotnej przy użyciu równoważnej rezystancji po stronie pierwotnej
Zweryfikowano Równoważna rezystancja od strony pierwotnej
Zweryfikowano Równoważna rezystancja po stronie pierwotnej przy użyciu równoważnej impedancji po stronie pierwotnej
Zweryfikowano Równoważna rezystancja transformatora od strony pierwotnej
Zweryfikowano Równoważna rezystancja transformatora od strony wtórnej
Zweryfikowano Równoważna rezystancja ze strony wtórnej
2 Więcej kalkulatorów Opór
Utworzony Średnia danych podany współczynnik zmienności
Utworzony Średnia danych przy odchyleniu standardowym
Utworzony Średnia danych z podanej mediany i trybu
4 Więcej kalkulatorów Oznaczać
Utworzony Kąt rozwarty między parą linii
2 Więcej kalkulatorów Para linii
Utworzony Gęstość dwóch cieczy
Utworzony Gęstość względna
Utworzony obniżenie punktu rosy
Utworzony stopień nasycenia
7 Więcej kalkulatorów Parametry chłodnicze
Utworzony Draw Ratio
Utworzony Metoda modułu
Utworzony Naprężenie przepływu
Utworzony Punch Load
Utworzony Tolerancja
Utworzony Wysokość bryłki
Utworzony jawny współczynnik ciepła
16 Więcej kalkulatorów Parametry termiczne
Utworzony Metacenter
Utworzony Środek ciężkości
Utworzony Środek wyporu
17 Więcej kalkulatorów Płyn hydrostatyczny
Utworzony Liczba klas podana Szerokość klasy
Utworzony Liczba podanych wartości indywidualnych Resztowy błąd standardowy
Utworzony Szerokość klasy danych
Utworzony Wartość F dwóch próbek
Utworzony Wartość F dwóch próbek, dla których podano odchylenia standardowe próbki
Utworzony Wartość P próbki
Utworzony Wielkość próbki podana wartość P
11 Więcej kalkulatorów Podstawowe wzory w statystyce
Utworzony Formuła Poiseuille'a
8 Więcej kalkulatorów Podstawy hydrodynamiki
Utworzony Moduł objętościowy przy naprężeniu objętościowym i odkształceniu
Utworzony Określona objętość
Utworzony Turbulencja
Utworzony Waga
10 Więcej kalkulatorów Podstawy mechaniki płynów
Utworzony Kąt odchylenia
Utworzony Kąt odchylenia w rozproszeniu
Utworzony Kąt padania
Utworzony Kąt pryzmatu
Utworzony Kąt wschodu
Utworzony Moc obiektywu
Utworzony Moc soczewki przy użyciu zasady odległości
1 Więcej kalkulatorów Podstawy optyki
Zweryfikowano Liczba nieparzystych podzbiorów zbioru A
Zweryfikowano Liczba niepustych podzbiorów zbioru A
Zweryfikowano Liczba niepustych właściwych podzbiorów zbioru A
Zweryfikowano Liczba podzbiorów zbioru A
Zweryfikowano Liczba właściwych podzbiorów zbioru A
Zweryfikowano Pojemność dla równoległego obwodu RLC z wykorzystaniem współczynnika Q
3 Więcej kalkulatorów Pojemność
Utworzony Całkowite powiększenie
Utworzony Powiększenie lustra wklęsłego z obrazem wirtualnym
Utworzony Powiększenie soczewki wklęsłej
Utworzony Powiększenie wklęsłego lustra z rzeczywistym obrazem
Utworzony Powiększenie wklęsłego lustra z wirtualnym obrazem przy użyciu wysokości
Utworzony Powiększenie wypukłego lustra
Utworzony Powiększenie wypukłego lustra za pomocą wysokości
Utworzony Powiększenie wypukłej soczewki
Utworzony Współczynnik tarcia przy użyciu sił
2 Więcej kalkulatorów Prawa tarcia
Utworzony Prędkość fali podana numer fali
Utworzony Prędkość fali progresywnej
Utworzony Prędkość fali progresywnej przy danej częstotliwości kątowej
Utworzony Prędkość fali progresywnej przy użyciu częstotliwości
Utworzony Prędkość fali w strunie
Utworzony cykl Carnota pompy ciepła
Utworzony Praca pompy ciepła
Utworzony prawdziwa pompa ciepła
Utworzony prawdziwy silnik cieplny
Utworzony ranking efektywności cyklu
Utworzony sprawność cieplna silnika cieplnego
Utworzony Wydajność cyklu Carnota silnika cieplnego przy użyciu temperatury źródła i zlewu
Utworzony Wydajność pompy ciepła
5 Więcej kalkulatorów Produkcja energii z ciepła
Zweryfikowano Liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano Liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym
Zweryfikowano Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia pierwotnego
Zweryfikowano Maksymalny strumień w rdzeniu przy użyciu uzwojenia wtórnego
Zweryfikowano Obszar rdzenia, któremu podano pole elektromagnetyczne indukowane w uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano Obszar rdzenia, któremu podano pole elektromagnetyczne indukowane w uzwojeniu wtórnym
13 Więcej kalkulatorów Projekt transformatora
Zweryfikowano Promień okręgu przy danej długości łuku
3 Więcej kalkulatorów Promień okręgu
Utworzony Częstotliwość wykorzystująca energię
Utworzony Pęd kątowy przy użyciu promienia orbity
Utworzony Promień Bohra
Utworzony Promień orbity
4 Więcej kalkulatorów Promień orbity Bohra
Utworzony Odsetek ludności
2 Więcej kalkulatorów Proporcja
Zweryfikowano Przekątna w poprzek M boków N-gon
1 Więcej kalkulatorów Przekątne N-gon
Reakcja (13)
Zweryfikowano Pierwotna reakcja wycieku
Zweryfikowano Pierwotna reaktancja przecieku przy równoważnej reaktancji od strony wtórnej
Zweryfikowano Pierwotna reaktancja upływu przy danej impedancji uzwojenia pierwotnego
Zweryfikowano Reakcja pierwotna w wtórnym przy użyciu reaktancji równoważnej od strony wtórnej
Zweryfikowano Reakcja przecieku wtórnego przy reaktancji równoważnej od strony wtórnej
Zweryfikowano Reakcja równoważna od strony pierwotnej przy danej impedancji równoważnej
Zweryfikowano Reakcja uzwojenia pierwotnego w wtórnym
Zweryfikowano Reakcja uzwojenia wtórnego w pierwotnym
Zweryfikowano Reakcja wtórnej w pierwotnej przy użyciu równoważnej reaktancji od strony pierwotnej
Zweryfikowano Reaktancja równoważna transformatora od strony pierwotnej
Zweryfikowano Reaktancja równoważna transformatora od strony wtórnej
Zweryfikowano Wtórna reakcja na wyciek
Zweryfikowano Wtórna reaktancja upływu przy danej impedancji uzwojenia wtórnego
3 Więcej kalkulatorów Reakcja
Zweryfikowano Liczba relacji symetrycznych w zbiorze A
Zweryfikowano Liczba relacji ze zbioru A do zbioru B
Zweryfikowano Liczba relacji zwrotnych na zbiorze A
8 Więcej kalkulatorów Relacje
Utworzony Ciśnienie cząstkowe pary wodnej
Utworzony średnie ciśnienie efektywne
6 Więcej kalkulatorów Relacje ciśnienia
Utworzony Siła bezwładności na jednostkę powierzchni
Utworzony Siła naporu
Utworzony Stokes Force
Utworzony Tempo pracy Body Force
2 Więcej kalkulatorów Równania sił dynamicznych
Utworzony Całkowita liczba węzłów
Utworzony Liczba węzłów sferycznych
Utworzony Moment magnetyczny
Utworzony Moment pędu orbitalnego
Utworzony Pęd kątowy za pomocą liczby kwantowej
Utworzony Spin Angular Momentum
16 Więcej kalkulatorów Równanie fali Schrodingera
Utworzony Maksymalne pH podstawowego buforu
Utworzony Maksymalny pOH buforu kwasowego
Utworzony Pojemność bufora
8 Więcej kalkulatorów Roztwór buforowy
Rury (3)
Utworzony Naprężenie lepkie
Utworzony Siła lepkości na jednostkę powierzchni
Utworzony Strata ciepła spowodowana rurą
9 Więcej kalkulatorów Rury
Utworzony Procent nieważności
Utworzony Roztwór
Utworzony Spawanie oporowe
Utworzony Średnica samorodka
Utworzony Zależność napięcia i długości łuku
4 Więcej kalkulatorów Spawalniczy
Zweryfikowano Liczba zwojów w uzwojeniu pierwotnym przy danym współczynniku transformacji
Zweryfikowano Liczba zwojów w uzwojeniu wtórnym przy danym współczynniku transformacji
6 Więcej kalkulatorów Specyfikacje mechaniczne
Utworzony Całkowita energia w elektronowoltach
Utworzony Długość fali poruszającej się cząstki
Utworzony Długość fali za pomocą energii
Utworzony Energia elektronu
Utworzony Energia kinetyczna elektronu
Utworzony Energia kinetyczna w elektronowoltach
Utworzony Energia w elektronowoltach
Utworzony Liczba fal poruszających się cząstek
Utworzony Prędkość cząstek
21 Więcej kalkulatorów Struktura atomu
Zweryfikowano Maksymalna gęstość strumienia przy uzwojeniu pierwotnym
Zweryfikowano Maksymalna gęstość strumienia przy użyciu uzwojenia wtórnego
3 Więcej kalkulatorów Strumień magnetyczny
Utworzony Pozostała suma kwadratów
Utworzony Resztkowa suma kwadratów danego resztowego błędu standardowego
Utworzony Suma kwadratów
Utworzony Temperatura absolutna
Utworzony Temperatura po podanym czasie
Utworzony Współczynnik obejścia
8 Więcej kalkulatorów Temperatura
Utworzony Częstotliwość poruszających się cząstek
Utworzony Energia poruszającej się cząstki przy danej częstotliwości
Utworzony Energia poruszającej się cząstki przy danej długości fali
Utworzony Energia poruszającej się cząstki przy danej liczbie fali
2 Więcej kalkulatorów Teoria kwantowa Plancka
Utworzony Prędkość graniczna
9 Więcej kalkulatorów Turbina
Utworzony Siła oddzielająca rolki
1 Więcej kalkulatorów Walcowanie
Utworzony Frakcja molowa rozpuszczalnika
Utworzony Liczba moli substancji rozpuszczonej przy użyciu Molarity
Utworzony Molarność
Utworzony Molarność przy użyciu frakcji molowej
Utworzony Molarność przy użyciu siły objętościowej nadtlenku wodoru
Utworzony Molarność za pomocą Molality
Utworzony Siła objętości przy użyciu molarności
Utworzony Ułamek molowy substancji rozpuszczonej
Utworzony Ułamek molowy za pomocą Molarity
Utworzony Ułamki molowe za pomocą Molality
12 Więcej kalkulatorów Warunki koncentracji
Utworzony Procent chloru w proszku wybielającym
Utworzony Twardość wody
9 Więcej kalkulatorów Warunki stężenia procentowego
Utworzony Liczba linii widmowych
20 Więcej kalkulatorów Widmo wodoru
Zweryfikowano Współczynnik Q dla równoległego obwodu RLC
4 Więcej kalkulatorów Współczynnik mocy
Zweryfikowano Podany współczynnik transformacji Podstawowa i wtórna liczba zwojów
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany pierwotnej reaktancji upływu
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany prąd pierwotny i wtórny
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany przy pierwotnym i wtórnym napięciu indukowanym
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany równoważny opór ze strony pierwotnej
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany równoważny opór ze strony wtórnej
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany równoważny reaktancji ze strony pierwotnej
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany równoważny reaktancji ze strony wtórnej
Zweryfikowano Współczynnik transformacji podany w napięciu pierwotnym i wtórnym
1 Więcej kalkulatorów Współczynnik transformacji
Utworzony Współczynnik wydajności systemu absorpcji
5 Więcej kalkulatorów Współczynnik wydajności
Utworzony Współczynnik załamania przy użyciu kąta krytycznego
Utworzony Współczynnik załamania przy użyciu kątów granicznych
Utworzony Współczynnik załamania za pomocą głębokości
Utworzony Współczynnik załamania za pomocą prędkości
Utworzony Współczynnik współczynnika zmienności
6 Więcej kalkulatorów Współczynniki
Utworzony sprawność cieplna hamulca
Utworzony wskazana sprawność cieplna
Utworzony Wydajność cyklu Braytona
Utworzony wydajność oleju napędowego
Utworzony Wydajność sprężarki
Utworzony Wydajność sprężarki chłodzonej
Utworzony Wydajność turbiny
Utworzony Wydajność wolumetryczna przy danym współczynniku kompresji i ciśnieniu
9 Więcej kalkulatorów Wydajność termiczna
Utworzony Ogólna wydajność podana wydajność kotła, cyklu, turbiny, generatora i pomocniczego
Utworzony Wydajność dyszy
21 Więcej kalkulatorów Zastosowanie termodynamiki w procesach przepływowych
Utworzony Wariancja przy danym odchyleniu standardowym
Utworzony Wariancja wielokrotności skalarnej zmiennej losowej
3 Więcej kalkulatorów Zmienność
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!