Ładuj liczbę gatunków jonowych przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba ładunków gatunków jonów = (-ln(Średni współczynnik aktywności)/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*sqrt(Siła jonowa)))^(1/2)
Zi = (-ln(γ±)/(A*sqrt(I)))^(1/2)
Ta formuła używa 2 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
ln - Natural logarithm function (base e), ln(Number)
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Liczba ładunków gatunków jonów - Liczba ładunków gatunków jonowych to całkowita liczba ładunków kationu i anionu.
Średni współczynnik aktywności - Średni współczynnik aktywności jest miarą interakcji jon-jon w roztworze zawierającym zarówno kation, jak i anion.
Debye Huckel ograniczający stałą prawa - (Mierzone w sqrt (kilogram) na sqrt (kret)) - Stała prawa ograniczającego Debye'a Huckela zależy od rodzaju rozpuszczalnika i temperatury bezwzględnej.
Siła jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Siła jonowa roztworu jest miarą natężenia elektrycznego spowodowanego obecnością jonów w roztworze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Średni współczynnik aktywności: 0.05 --> Nie jest wymagana konwersja
Debye Huckel ograniczający stałą prawa: 0.509 sqrt (kilogram) na sqrt (kret) --> 0.509 sqrt (kilogram) na sqrt (kret) Nie jest wymagana konwersja
Siła jonowa: 0.463 Kret / kilogram --> 0.463 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Zi = (-ln(γ±)/(A*sqrt(I)))^(1/2) --> (-ln(0.05)/(0.509*sqrt(0.463)))^(1/2)
Ocenianie ... ...
Zi = 2.94101581688876
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.94101581688876 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.94101581688876 2.941016 <-- Liczba ładunków gatunków jonów
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

2 Prawo ograniczające Debeya Huckela Kalkulatory

Ładuj liczbę gatunków jonowych przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Iść Liczba ładunków gatunków jonów = (-ln(Średni współczynnik aktywności)/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*sqrt(Siła jonowa)))^(1/2)
Prawo ograniczające Debeya-Huckela
Iść Debye Huckel ograniczający stałą prawa = -(ln(Średni współczynnik aktywności))/(Liczba ładunków gatunków jonów^2)*sqrt(Siła jonowa)

17 Ważne wzory przewodnictwa Kalkulatory

Ładuj liczbę gatunków jonowych przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela
Iść Liczba ładunków gatunków jonów = (-ln(Średni współczynnik aktywności)/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*sqrt(Siła jonowa)))^(1/2)
Prawo ograniczające Debeya-Huckela
Iść Debye Huckel ograniczający stałą prawa = -(ln(Średni współczynnik aktywności))/(Liczba ładunków gatunków jonów^2)*sqrt(Siła jonowa)
Stała dysocjacji podstawy 1 ze względu na stopień dysocjacji obu zasad
Iść Stała dysocjacji o zasadzie 1 = (Stała dysocjacji zasady 2)*((Stopień dysocjacji 1/Stopień dysocjacji 2)^2)
Przewodnictwo molowe przy nieskończonym rozcieńczeniu
Iść Przewodnictwo molowe przy nieskończonym rozcieńczeniu = (Mobilność kationów+Ruchliwość anionów)*[Faraday]
Stała dysocjacji kwasu 1 ze względu na stopień dysocjacji obu kwasów
Iść Stała dysocjacji kwasu 1 = (Stała dysocjacji kwasu 2)*((Stopień dysocjacji 1/Stopień dysocjacji 2)^2)
Odległość między elektrodą o danej przewodności i przewodności
Iść Odległość między elektrodami = (Specyficzna przewodność*Pole przekroju elektrody)/(Przewodnictwo)
Przewodność podana Przewodność
Iść Specyficzna przewodność = (Przewodnictwo)*(Odległość między elektrodami/Pole przekroju elektrody)
Stała równowagi przy danym stopniu dysocjacji
Iść Stała równowagi = Stężenie początkowe*Stopień dysocjacji^2/(1-Stopień dysocjacji)
Stopień dysocjacji przy danym stężeniu i stała dysocjacji słabego elektrolitu
Iść Stopień dysocjacji = sqrt(Stała dysocjacji słabego kwasu/Stężenie jonowe)
Stała dysocjacji podany stopień dysocjacji słabego elektrolitu
Iść Stała dysocjacji słabego kwasu = Stężenie jonowe*((Stopień dysocjacji)^2)
Stopień dysocjacji
Iść Stopień dysocjacji = Przewodność molowa/Ograniczanie przewodności molowej
Przewodność przy danej objętości molowej roztworu
Iść Specyficzna przewodność = (Przewodność molowa roztworu/Objętość molowa)
Równoważna przewodność
Iść Równoważna przewodność = Specyficzna przewodność*Objętość roztworu
Przewodność podana stała komórki
Iść Specyficzna przewodność = (Przewodnictwo*Stała komórki)
Przewodnictwo trzonowe
Iść Przewodność molowa = Specyficzna przewodność/Molarność
Specyficzna przewodność
Iść Specyficzna przewodność = 1/Oporność
Przewodnictwo
Iść Przewodnictwo = 1/Opór

Ładuj liczbę gatunków jonowych przy użyciu prawa ograniczającego Debeya-Huckela Formułę

Liczba ładunków gatunków jonów = (-ln(Średni współczynnik aktywności)/(Debye Huckel ograniczający stałą prawa*sqrt(Siła jonowa)))^(1/2)
Zi = (-ln(γ±)/(A*sqrt(I)))^(1/2)

Czym jest prawo ograniczające Debye-Hückel?

Chemicy Peter Debye i Erich Hückel zauważyli, że roztwory zawierające jonowe substancje rozpuszczone nie zachowują się idealnie nawet przy bardzo niskich stężeniach. Tak więc, chociaż stężenie substancji rozpuszczonych ma fundamentalne znaczenie dla obliczenia dynamiki roztworu, wysnuli teorię, że dodatkowy czynnik, który nazwali gamma, jest niezbędny do obliczenia współczynników aktywności roztworu. W związku z tym opracowali równanie Debye-Hückel i prawo ograniczające Debye-Hückel. Aktywność jest tylko proporcjonalna do stężenia i jest zmieniana przez czynnik znany jako współczynnik aktywności. Czynnik ten uwzględnia energię interakcji jonów w roztworze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!