Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T)
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Boltzmann constant Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Przekrój kolizyjny - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Przekrój Zderzeniowy definiuje się jako obszar wokół cząstki, w którym musi znajdować się środek innej cząstki, aby doszło do zderzenia.
Częstotliwość kolizji - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Częstotliwość zderzeń definiuje się jako liczbę zderzeń na sekundę na jednostkę objętości reagującej mieszaniny.
Gęstość liczbowa cząsteczek A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Gęstość liczbowa cząsteczek A jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym).
Gęstość liczbowa cząsteczek B - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Gęstość liczbowa cząsteczek B jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym) cząsteczek B.
Zredukowana masa reagentów A i B - (Mierzone w Kilogram) - Zredukowana masa reagentów A i B to masa bezwładności występująca w dwuciałowym zagadnieniu mechaniki Newtona.
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej - (Mierzone w kelwin) - Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cząsteczce podczas zderzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość kolizji: 7 Metr sześcienny na sekundę --> 7 Metr sześcienny na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Gęstość liczbowa cząsteczek A: 18 Milimol na centymetr sześcienny --> 18000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość liczbowa cząsteczek B: 14 Milimol na centymetr sześcienny --> 14000 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Zredukowana masa reagentów A i B: 30 Kilogram --> 30 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T) --> (7/18000*14000)*sqrt(pi*30/8*[BoltZ]*85)
Ocenianie ... ...
σAB = 6.40169780905547E-10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.40169780905547E-10 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.40169780905547E-10 6.4E-10 Metr Kwadratowy <-- Przekrój kolizyjny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

19 Dynamika reakcji molekularnej Kalkulatory

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Iść Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Iść Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B))
Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Iść Zredukowana masa reagentów A i B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi)
Temperatura cząstki molekularnej za pomocą współczynnika zderzeń
Iść Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8* [BoltZ]*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)
Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Iść Liczba kolizji na sekundę = ((8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Lepkość płynu w Quantum))
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Iść Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
Lepkość roztworu przy użyciu współczynnika kolizji
Iść Lepkość płynu w Quantum = (8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Liczba kolizji na sekundę)
Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Iść Pole przekroju poprzecznego dla Quantum = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Gęstość liczbowa cząsteczek A)
Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Iść Gęstość liczbowa cząsteczek A = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum)
Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Iść Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Prędkość cząsteczek wiązki*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum
Brak odległości między cząstkami w zderzeniu
Iść Miss Odległość = sqrt(((Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)*Energia odśrodkowa)/Całkowita energia przed zderzeniem)
Wektor odległości międzycząsteczkowej w dynamice reakcji molekularnej
Iść Wektor odległości międzycząsteczkowej = sqrt(Całkowita energia przed zderzeniem*(Miss Odległość^2)/Energia odśrodkowa)
Zredukowana masa reagentów A i B
Iść Zredukowana masa reagentów A i B = (Masa reagenta B*Masa reagenta B)/(Masa reagenta A+Masa reagenta B)
Całkowita energia przed zderzeniem
Iść Całkowita energia przed zderzeniem = Energia odśrodkowa*(Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)/(Miss Odległość^2)
Energia odśrodkowa w zderzeniu
Iść Energia odśrodkowa = Całkowita energia przed zderzeniem*(Miss Odległość^2)/(Wektor odległości międzycząsteczkowej^2)
Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
Iść Częstotliwość wibracji = ([BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)/[hP]
Przekrój kolizyjny
Iść Przekrój kolizyjny = pi*((Promień cząsteczki A*Promień cząsteczki B)^2)
Największa separacja ładunków podczas kolizji
Iść Największa separacja ładunków = sqrt(Przekrój reakcji/pi)
Przekrój poprzeczny reakcji w kolizji
Iść Przekrój reakcji = pi*(Największa separacja ładunków^2)

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym Formułę

Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!