Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
kb = ([R]*Tsbp^2)/(1000*Lvaporization)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane zmienne
Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika - (Mierzone w Kilogram Kelvina na mol) - Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika wiąże molalność z podniesieniem temperatury wrzenia.
Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania - (Mierzone w kelwin) - Rozpuszczalnik bp, przy danym utajonym cieple parowania, to temperatura, w której prężność pary rozpuszczalnika jest równa ciśnieniu otoczenia i zamienia się w parę.
Ciepło utajone parowania - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Utajone ciepło parowania definiuje się jako ciepło potrzebne do przemiany jednego mola cieczy w jej temperaturze wrzenia pod normalnym ciśnieniem atmosferycznym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania: 12120 kelwin --> 12120 kelwin Nie jest wymagana konwersja
Ciepło utajone parowania: 2260000 Dżul na kilogram --> 2260000 Dżul na kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
kb = ([R]*Tsbp^2)/(1000*Lvaporization) --> ([R]*12120^2)/(1000*2260000)
Ocenianie ... ...
kb = 0.540419467971703
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.540419467971703 Kilogram Kelvina na mol --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.540419467971703 0.540419 Kilogram Kelvina na mol <-- Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

24 Podniesienie punktu wrzenia Kalkulatory

Wysokość temperatury wrzenia przy ciśnieniu pary
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))/(Entalpia molowa waporyzacji*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Wysokość w punkcie wrzenia przy obniżeniu w punkcie zamarzania
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = (Entalpia trzonowa fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))/(Entalpia molowa waporyzacji*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))
Stała ebullioskopowa z wykorzystaniem entalpii molowej parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Masa molowa rozpuszczalnika)/(1000*Entalpia molowa waporyzacji)
Względne obniżenie ciśnienia pary przy podniesieniu temperatury wrzenia
Iść Względne obniżenie ciśnienia pary = (Entalpia molowa waporyzacji*Podwyższenie punktu wrzenia)/([R]*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika)
Temperatura wrzenia rozpuszczalnika podana stała ebullioskopowa i entalpia molowa parowania
Iść Temperatura wrzenia rozpuszczalnika = sqrt((Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*1000*Entalpia molowa waporyzacji)/([R]*Masa molowa rozpuszczalnika))
Ciśnienie osmotyczne przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Entalpia molowa waporyzacji*Podwyższenie punktu wrzenia*Temperatura)/((Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2)*Objętość molowa)
Wysokość temperatury wrzenia przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość molowa*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))/(Temperatura*Entalpia molowa waporyzacji)
Temperatura wrzenia rozpuszczalnika na wysokości punktu wrzenia
Iść Temperatura wrzenia rozpuszczalnika = sqrt((Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molowe ciepło parowania*1000)/([R]*Waga molekularna))
Ciepło utajone parowania podane Temperatura wrzenia rozpuszczalnika
Iść Ciepło utajone parowania = ([R]*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika*Temperatura wrzenia rozpuszczalnika)/(1000*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika)
Molowa entalpia parowania przy danej temperaturze wrzenia rozpuszczalnika
Iść Entalpia molowa waporyzacji = ([R]*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2)*Masa molowa rozpuszczalnika)/(1000*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika)
Masa molowa rozpuszczalnika podana stała ebullioskopowa
Iść Masa molowa rozpuszczalnika = (1000*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Entalpia molowa waporyzacji)/([R]*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))
Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika w elewacji punktu wrzenia
Iść Waga molekularna = (Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molowe ciepło parowania*1000)/([R]*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))
Wysokość temperatury wrzenia przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = (Względne obniżenie ciśnienia pary*[R]*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))/Entalpia molowa waporyzacji
Temperatura wrzenia rozpuszczalnika podana stała ebullioskopowa i utajone ciepło parowania
Iść Temperatura wrzenia rozpuszczalnika = sqrt((Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*1000*Ciepło utajone parowania)/[R])
Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
Molowa stała rzędnej temperatury wrzenia przy danej stałej gazu doskonałego
Iść Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia = (Uniwersalny stały gaz*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika)^2*Waga molekularna)/(1000)
Współczynnik Van't Hoffa elektrolitu przy podniesieniu temperatury wrzenia
Iść Czynnik Van't Hoffa = Podwyższenie punktu wrzenia/(Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność)
Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Molalność podana w punkcie wrzenia
Iść Molalność = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika)
Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność
Molowa wysokość punktu wrzenia Stała podana wysokość punktu wrzenia
Iść Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia = Podwyższenie punktu wrzenia/Molalność
Molalność przy założeniu rzędnej i stałej temperatury wrzenia
Iść Molalność = Podwyższenie punktu wrzenia/Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia
Wysokość punktu wrzenia
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molalność
Wysokość wrzenia rozpuszczalnika
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność

22 Ważne wzory właściwości koligatywnych Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Względne obniżenie ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)/Prężność par czystego rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla stężonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/(Liczba moli substancji rozpuszczonej+Liczba moli rozpuszczalnika)
Dynamiczna metoda Ostwalda-Walkera względnego obniżania ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = Utrata masy w zestawie żarówek B/(Ubytek masy w zestawie żarówek A+Utrata masy w zestawie żarówek B)
Van't Hoff Względne Obniżenie Prężności Par ze względu na Masę Molekularną i Molalność
Iść Ciśnienie koligatywne przy danym współczynniku Van't Hoffa = (Czynnik Van't Hoffa*Molalność*Rozpuszczalnik masy cząsteczkowej)/1000
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej^2)/(1000*Utajone ciepło topnienia)
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Iść Stała krioskopowa = Depresja w punkcie zamarzania/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla rozcieńczonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/Liczba moli rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi
Wysokość punktu wrzenia
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molalność
Depresja punktu zamarzania
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność

Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania Formułę

Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
kb = ([R]*Tsbp^2)/(1000*Lvaporization)

Co to jest utajone ciepło parowania?

Entalpia parowania, znana również jako ciepło parowania lub ciepło parowania, to ilość energii, którą należy dodać do ciekłej substancji, aby przekształcić pewną ilość tej substancji w gaz. Entalpia parowania jest funkcją ciśnienia, pod jakim zachodzi ta przemiana.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!