Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wysokość równowagi = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Gęstość roztworu)
h = π/([g]*ρsol)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[g] - Gravitational acceleration on Earth Wartość przyjęta jako 9.80665 Meter/Second²
Używane zmienne
Wysokość równowagi - (Mierzone w Metr) - Wysokość równowagi to wysokość kolumny roztworu nad poziomem rozpuszczalnika.
Ciśnienie osmotyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie osmotyczne to minimalne ciśnienie, które należy przyłożyć do roztworu, aby zapobiec przepływowi do wewnątrz jego czystego rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę.
Gęstość roztworu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość roztworu to względna miara masy obiektu w porównaniu z zajmowaną przez niego przestrzenią.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie osmotyczne: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Gęstość roztworu: 0.049 Gram na litr --> 0.049 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h = π/([g]*ρsol) --> 2.5/([g]*0.049)
Ocenianie ... ...
h = 5.20263373968331
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.20263373968331 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.20263373968331 5.202634 Metr <-- Wysokość równowagi
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

19 Ciśnienie osmotyczne Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (((Stężenie cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Stężenie cząstek 2*Objętość cząstki 2))*([R]*Temperatura))/(Objętość cząstki 1+Objętość cząstki 2)
Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i ciśnienie osmotyczne dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Ciśnienie osmotyczne cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Ciśnienie osmotyczne cząstek 2*Objętość cząstki 2))/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Współczynnik Van't Hoffa przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Czynnik Van't Hoffa = Ciśnienie osmotyczne/(Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)
Mole substancji rozpuszczonej przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Liczba moli substancji rozpuszczonej = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/([R]*Temperatura)
Temperatura gazu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Temperatura = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/(Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R])
Ciśnienie osmotyczne za pomocą liczby moli i objętości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Objętość roztworu
Objętość roztworu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Objętość roztworu = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Ciśnienie osmotyczne
Względne obniżenie ciśnienia pary przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość molowa)/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Wysokość równowagi = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Gęstość roztworu)
Gęstość roztworu przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Gęstość roztworu = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Wysokość równowagi)
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi

Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym Formułę

Wysokość równowagi = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Gęstość roztworu)
h = π/([g]*ρsol)

Jak obliczyć wysokość równowagi przy podanym ciśnieniu osmotycznym?

Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym podanym wzorem = ciśnienie osmotyczne / (g * gęstość roztworu). Ta równowaga na wysokości roztworu wywiera nacisk na rozpuszczalnik. Im głębiej obiekt znajduje się w płynie, tym większe jest ciśnienie. Dzieje się tak, ponieważ ciężar płynu znajduje się nad nim. Ciśnienie w cieczy zależy tylko od gęstości cieczy, przyspieszenia spowodowanego grawitacją i głębokości cieczy. Ciśnienie wywierane przez taką statyczną ciecz rośnie liniowo wraz ze wzrostem głębokości.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!