Wolna entropia Gibbsa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Swobodna entropia Gibbsa = Entropia-((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Ξ = S-((U+(P*VT))/T)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Swobodna entropia Gibbsa - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia swobodna Gibbsa to entropiczny potencjał termodynamiczny analogiczny do energii swobodnej.
Entropia - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Entropia to miara energii cieplnej systemu na jednostkę temperatury, która jest niedostępna do wykonywania użytecznej pracy.
Energia wewnętrzna - (Mierzone w Dżul) - Energia wewnętrzna układu termodynamicznego to energia zawarta w nim. Jest to energia niezbędna do stworzenia lub przygotowania układu w dowolnym stanie wewnętrznym.
Nacisk - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie to siła przyłożona prostopadle do powierzchni obiektu na jednostkę powierzchni, na którą rozkłada się ta siła.
Tom - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość to ilość miejsca, jaką zajmuje substancja lub przedmiot lub która jest zamknięta w pojemniku.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła występującego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Entropia: 71 Dżul na Kelvin --> 71 Dżul na Kelvin Nie jest wymagana konwersja
Energia wewnętrzna: 233.36 Dżul --> 233.36 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Nacisk: 80 Pascal --> 80 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Tom: 63 Litr --> 0.063 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ξ = S-((U+(P*VT))/T) --> 71-((233.36+(80*0.063))/298)
Ocenianie ... ...
Ξ = 70.2
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
70.2 Dżul na Kelvin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
70.2 Dżul na Kelvin <-- Swobodna entropia Gibbsa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

14 Termodynamika chemiczna Kalkulatory

Objętość podana Gibbsowi i Helmholtzowi Free Entropy
Iść Objętość podana Entropia Gibbsa i Helmholtza = ((Entropia Helmholtza-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)/Nacisk
Wolna entropia Gibbsa
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Entropia-((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Gibbs Free Entropia przyznana Helmholtzowi Free Entropy
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Wolna entropia Helmholtza-((Nacisk*Tom)/Temperatura)
Potencjał komórki przy zmianie swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał komórkowy = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa /(Przenoszenie moli elektronów*[Faraday])
Zmiana darmowej energii Gibbsa
Iść Zmiana energii swobodnej Gibbsa = -Liczba moli elektronu*[Faraday]/Potencjał elektrody systemu
Klasyczna część swobodnej entropii Gibbsa podana część elektryczna
Iść Klasyczna część wypycha swobodną entropię = (Entropia swobodna Gibbsa systemu-Część elektryczna wypycha swobodną entropię)
Potencjał elektrody przy swobodnej energii Gibbsa
Iść Potencjał elektrody = -Zmiana energii swobodnej Gibbsa/(Liczba moli elektronu*[Faraday])
Klasyczna część swobodnej entropii Helmholtza podana część elektryczna
Iść Klasyczna swobodna entropia Helmholtza = (Wolna entropia Helmholtza-Elektryczna swobodna entropia Helmholtza)
Wolna entropia Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Entropia-(Energia wewnętrzna/Temperatura))
Entropia przy danej energii wewnętrznej i swobodnej entropii Helmholtza
Iść Entropia = Wolna entropia Helmholtza+(Energia wewnętrzna/Temperatura)
Gibbs Free Energy
Iść Darmowa energia Gibbsa = Entalpia-Temperatura*Entropia
Energia swobodna Helmholtza podana entropia swobodna Helmholtza i temperatura
Iść Swobodna energia Helmholtza układu = -(Wolna entropia Helmholtza*Temperatura)
Wolna entropia Helmholtza przy swobodnej energii Helmholtza
Iść Wolna entropia Helmholtza = -(Swobodna energia Helmholtza układu/Temperatura)
Energia swobodna Gibbsa dana swobodna entropia Gibbsa
Iść Darmowa energia Gibbsa = (-Swobodna entropia Gibbsa*Temperatura)

15 Wolna energia Gibbsa i swobodna entropia Gibbsa Kalkulatory

Energia wewnętrzna przy swobodnej entropii Gibbsa
Iść Energia wewnętrzna = ((Entropia-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)-(Nacisk*Tom)
Ciśnienie przy swobodnej entropii Gibbsa
Iść Nacisk = (((Entropia-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)-Energia wewnętrzna)/Tom
Objętość podana Gibbsowi Free Entropia
Iść Tom = (((Entropia-Swobodna entropia Gibbsa)*Temperatura)-Energia wewnętrzna)/Nacisk
Entropia dana Gibbsowi Free Entropy
Iść Entropia = Swobodna entropia Gibbsa+((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Wolna entropia Gibbsa
Iść Swobodna entropia Gibbsa = Entropia-((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Moli elektronów przeniesionych przy zmianie standardowej energii swobodnej Gibbsa
Iść Przenoszenie moli elektronów = -(Standardowa darmowa energia Gibbsa)/([Faraday]*Standardowy potencjał komórki)
Potencjał komórki standardowej przy zmianie standardowej energii swobodnej Gibbsa
Iść Standardowy potencjał komórki = -(Standardowa darmowa energia Gibbsa)/(Przenoszenie moli elektronów*[Faraday])
Wolna entropia Helmholtza przyznana Gibbsowi Wolna entropia
Iść Wolna entropia Helmholtza = (Swobodna entropia Gibbsa+((Nacisk*Tom)/Temperatura))
Standardowa zmiana energii swobodnej Gibbsa przy standardowym potencjale komórki
Iść Standardowa darmowa energia Gibbsa = -(Przenoszenie moli elektronów)*[Faraday]*Standardowy potencjał komórki
Moli elektronów przeniesionych przy zmianie energii swobodnej Gibbsa
Iść Przenoszenie moli elektronów = (-Wolna energia Gibbsa)/([Faraday]*Potencjał komórki)
Elektryczna część swobodnej entropii Gibbsa, biorąc pod uwagę część klasyczną
Iść Część elektryczna wypycha swobodną entropię = (Swobodna entropia Gibbsa-Klasyczna część wypycha swobodną entropię)
Gibbs Free Entropy biorąc pod uwagę część klasyczną i elektryczną
Iść Swobodna entropia Gibbsa = (Klasyczna część wypycha swobodną entropię+Część elektryczna wypycha swobodną entropię)
Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy danym potencjale komórki
Iść Wolna energia Gibbsa = (-Przenoszenie moli elektronów*[Faraday]*Potencjał komórki)
Gibbs Free Entropy przy Gibbs Free Energy
Iść Swobodna entropia Gibbsa = -(Wolna energia Gibbsa/Temperatura)
Zmiana energii swobodnej Gibbsa przy pracy elektrochemicznej
Iść Wolna energia Gibbsa = -(Robota skończona)

Wolna entropia Gibbsa Formułę

Swobodna entropia Gibbsa = Entropia-((Energia wewnętrzna+(Nacisk*Tom))/Temperatura)
Ξ = S-((U+(P*VT))/T)

Czym jest prawo ograniczające Debye-Hückel?

Chemicy Peter Debye i Erich Hückel zauważyli, że roztwory zawierające jonowe substancje rozpuszczone nie zachowują się idealnie nawet przy bardzo niskich stężeniach. Tak więc, chociaż stężenie substancji rozpuszczonych ma fundamentalne znaczenie dla obliczenia dynamiki roztworu, wysnuli teorię, że dodatkowy czynnik, który nazwali gamma, jest niezbędny do obliczenia współczynników aktywności roztworu. W związku z tym opracowali równanie Debye-Hückel i prawo ograniczające Debye-Hückel. Aktywność jest tylko proporcjonalna do stężenia i jest zmieniana przez czynnik znany jako współczynnik aktywności. Czynnik ten uwzględnia energię interakcji jonów w roztworze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!