Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
π = c*[R]*T
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane zmienne
Ciśnienie osmotyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie osmotyczne to minimalne ciśnienie, które należy przyłożyć do roztworu, aby zapobiec przepływowi do wewnątrz jego czystego rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę.
Stężenie molowe substancji rozpuszczonej - (Mierzone w mole/litr) - Stężenie molowe substancji rozpuszczonej jest miarą stężenia substancji chemicznej, w szczególności substancji rozpuszczonej w roztworze, wyrażonej w ilości substancji na jednostkę objętości roztworu.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stężenie molowe substancji rozpuszczonej: 0.001 mole/litr --> 0.001 mole/litr Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
π = c*[R]*T --> 0.001*[R]*298
Ocenianie ... ...
π = 2.47770986020967
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.47770986020967 Pascal --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.47770986020967 2.47771 Pascal <-- Ciśnienie osmotyczne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

19 Ciśnienie osmotyczne Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (((Stężenie cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Stężenie cząstek 2*Objętość cząstki 2))*([R]*Temperatura))/(Objętość cząstki 1+Objętość cząstki 2)
Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i ciśnienie osmotyczne dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Ciśnienie osmotyczne cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Ciśnienie osmotyczne cząstek 2*Objętość cząstki 2))/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Współczynnik Van't Hoffa przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Czynnik Van't Hoffa = Ciśnienie osmotyczne/(Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)
Mole substancji rozpuszczonej przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Liczba moli substancji rozpuszczonej = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/([R]*Temperatura)
Temperatura gazu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Temperatura = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/(Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R])
Ciśnienie osmotyczne za pomocą liczby moli i objętości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Objętość roztworu
Objętość roztworu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Objętość roztworu = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Ciśnienie osmotyczne
Względne obniżenie ciśnienia pary przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość molowa)/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Wysokość równowagi = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Gęstość roztworu)
Gęstość roztworu przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Gęstość roztworu = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Wysokość równowagi)
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi

22 Ważne wzory właściwości koligatywnych Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Względne obniżenie ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)/Prężność par czystego rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla stężonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/(Liczba moli substancji rozpuszczonej+Liczba moli rozpuszczalnika)
Dynamiczna metoda Ostwalda-Walkera względnego obniżania ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = Utrata masy w zestawie żarówek B/(Ubytek masy w zestawie żarówek A+Utrata masy w zestawie żarówek B)
Van't Hoff Względne Obniżenie Prężności Par ze względu na Masę Molekularną i Molalność
Iść Ciśnienie koligatywne przy danym współczynniku Van't Hoffa = (Czynnik Van't Hoffa*Molalność*Rozpuszczalnik masy cząsteczkowej)/1000
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej^2)/(1000*Utajone ciepło topnienia)
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Iść Stała krioskopowa = Depresja w punkcie zamarzania/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla rozcieńczonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/Liczba moli rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi
Wysokość punktu wrzenia
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molalność
Depresja punktu zamarzania
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność

Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu Formułę

Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
π = c*[R]*T

W jaki sposób obliczane jest ciśnienie osmotyczne, gdy obliczane jest stężenie molowe substancji rozpuszczonej?

Ciśnienie osmotyczne = stężenie molowe substancji rozpuszczonej * stała gazu idealnego * Temperatura bezwzględna Uwaga: i = 1. Stężenie molowe substancji rozpuszczonej w molach / litr Ciśnienie osmotyczne w Atm lub Pascalach lub w barach. Wartość stałej gazu idealnego zależy od jednostek innych parametrów. Temperatura w kelwinach.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!