Pobierz formułę Korzeń w formacie PDF

Filtr

Pobierać Geometria 2D PDF

Ważne Formuły Anulusa  
Ważne wzory cyklicznego czworoboku  
Ważne Formuły Dekagonu  
Ważne Formuły Dodecagon  
Ważne wzory elipsy  
Ważne wzory trójkąta równobocznego  
Ważne Formuły Heptagonu  
Ważne Formuły Sześciokąta  
Ważne formuły sześciokąta  
Ważne wzory hiperboli  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne wzory trapezu równoramiennego  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne Formuły Nonagon  
Ważne formuły ośmiokąta  
Ważne formuły Pentagonu  
Ważne Formuły Pentagramu  
Ważne wzory prostokąta  
Ważne wzory rombu  
Ważne wzory trójkąta prostokątnego  
Ważne wzory trójkąta Scalene'a  
Ważne wzory trapezu  
Ważne wzory trójkąta  
Latawiec  
Astroid  
Kardioidalny  
Koło  
Cykloida  
Złoty prostokąt  
Heksagram  
Linia  
Równoległobok  
Czworoboczny  
Ćwiartka koła  
Regularny wielokąt  
Półkole  
Plac  

Pobierać Geometria 3D PDF

Ważne wzory stożka  
Ważne wzory sześcianu  
Ważne wzory prostopadłościanu  
Ważne wzory cylindra  
Ważne wzory powłoki cylindrycznej  
Ważne wzory dwunastościanu  
Ważne wzory stożka ściętego  
Ważne formuły półcylindra  
Ważne wzory półkuli  
Ważne wzory pustego prostopadłościanu  
Ważne wzory pustego cylindra  
Ważne wzory pustej półkuli  
Ważne wzory pustej kuli  
Ważne wzory dwudziestościanu  
Ważne wzory ośmiościanu  
Ważne wzory paraboloidy  
Ważne wzory równoległościanów  
Ważne wzory czworościanu  
Ważne wzory toroidu i sektora toroidu  
Ważne wzory torusa i sektora torusa  
Ważne wzory dwudziestościanu ściętego  
Okrągły hiperboloid  
Elipsoida  
Rhombicosidodecahedron  
Kula  
Ścięty stożek  

Pobierać Maszyny AC PDF

Obwód silnika indukcyjnego  
Obwód silnika synchronicznego  
Obwód transformatora  
Projekt transformatora  

Pobierać Aerodynamika PDF

Dystrybucja podnośników eliptycznych  
Parametry lotu  
Przepływ nad kulą  
Ogólna dystrybucja wind  
Nieściśliwy przepływ przez skończone skrzydła  
Trójwymiarowy nieściśliwy przepływ  

Pobierać Planowanie i projektowanie lotnisk PDF

Szacowanie długości drogi startowej statku powietrznego  
Modele dystrybucji lotnisk  
Metody prognozowania lotnisk  
Przypadek startu z wyłączeniem silnika w ramach szacowania długości drogi startowej  
Projekt drogi kołowania  

Pobierać Wzmacniacze PDF

Charakterystyka wzmacniacza  
Funkcje wzmacniacza i sieć  
Wzmacniacze różnicowe BJT  
Wspólne wzmacniacze sceniczne  
Wzmocnienie wspólnych wzmacniaczy scenicznych  
Działania CV wzmacniaczy Common Stage  
Wzmacniacze odpowiedzi niskiej częstotliwości  
Wzmacniacze MOSFET  
Wzmacniacze wielostopniowe  
Wielostopniowe wzmacniacze tranzystorowe  
Wzmacniacze negatywnego sprzężenia zwrotnego  
Wzmacniacze operacyjne  
Stopnie wyjściowe i wzmacniacze mocy  
Wzmacniacze sygnału i układów scalonych  
Charakterystyka wzmacniacza tranzystorowego  

Pobierać Komunikacja analogowa PDF

Charakterystyka modulacji amplitudy  
Podstawy komunikacji analogowej  
Modulacja pasma bocznego i częstotliwości  

Pobierać Chemia analityczna PDF

Współczynnik dystrybucji i długość kolumny  
Liczba płyt teoretycznych  
Liczba półek teoretycznych i współczynnik pojemności  
Pęd kątowy i prędkość cząsteczki dwuatomowej  
Spektroskopia elektroniczna  
Ważne kalkulatory spektroskopii wibracyjnej  
Ważne wzory dotyczące retencji i odchylenia  
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego  
Spektroskopia Ramana  
Retencja względna i skorygowana oraz faza  
Czas retencji  
Energia rotacyjna  
Poziomy energii wibracyjnej  

Pobierać Arytmetyka PDF

Ważne formuły procentu składanego  
Ważne formuły prostego zainteresowania  
Procent liczb  

Pobierać Mostek i kabel podwieszenia PDF

Konstrukcje kompozytowe w mostach autostradowych  
Ogólna relacja dotycząca lin podwieszanych  
Projektowanie współczynnika obciążenia (LFD)  
Liczba złączy w mostach  
Paraboliczne naprężenie i długość kabla  

Pobierać Klejenie chemiczne PDF

Elektroujemność Allreda Rochowa  
Wiązanie kowalencyjne  
Elektroujemność  
Wiązanie jonowe  
Madelung Constant  
Elektroujemność Mullikena  
Elektroujemność Paulinga  

Pobierać Inżynieria chemiczna PDF

Podstawowe wzory operacji mechanicznych  
Podstawy wymiany ciepła  
Podstawy trybów wymiany ciepła  
Podstawy równoległości  
Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa  
Wrzenie  
Kondensacja  
Konwekcyjny transfer ciepła  
Współzależność liczb bezwymiarowych  
Projekt śruby kotwiącej  
Projektowanie elementów systemu mieszania  
Zaprojektuj grubość spódnicy  
Wymiennik ciepła i jego efektywność  
Przenikanie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber), krytycznej grubości izolacji i oporu cieplnego  
Ważne wzory w podstawach inżynierii reakcji chemicznych  
Ważne formuły w reaktorze okresowym o stałej i zmiennej objętości  
Ważne formuły w reaktorze okresowym o stałej objętości dla pierwszego, drugiego  
Ważne wzory w projektowaniu reaktorów  
Ważne wzory w operacji przenoszenia masy podczas destylacji  
Ważne wzory w operacji przenoszenia masy suszącej  
Ważne wzory w absorpcji gazu  
Ważne wzory na promieniowanie gazowe, wymiana promieniowania z powierzchniami lustrzanymi  
Ważne wzory w ekstrakcji ciecz-ciecz  
Ważne wzory na współczynnik przenoszenia masy, siłę napędową i teorie  
Ważne Formuły Potpourri Wielorakich Reakcji  
Ważne wzory w przenikaniu ciepła przez promieniowanie  
Ważne formuły w przepisach dotyczących redukcji rozmiaru  
Ważne wzory w ekstrakcji ciało stałe-ciecz  
Naczynie reakcyjne z płaszczem  
Uchwyt lub wspornik  
Równania wydajności reaktora dla reakcji o stałej objętości  
Równania wydajności reaktora dla reakcji o zmiennej objętości  
Wsparcie siodła  
Przewodzenie ciepła w stanie niestacjonarnym  

Pobierać Inżynieria reakcji chemicznych PDF

Podstawy równoległości  
Podstawy projektowania reaktorów i zależność temperaturowa z prawa Arrheniusa  
Ważne wzory w podstawach inżynierii reakcji chemicznych  
Ważne formuły w reaktorze okresowym o stałej i zmiennej objętości  
Ważne formuły w reaktorze okresowym o stałej objętości dla pierwszego, drugiego  
Ważne wzory w projektowaniu reaktorów  
Ważne Formuły Potpourri Wielorakich Reakcji  
Równania wydajności reaktora dla reakcji o stałej objętości  
Równania wydajności reaktora dla reakcji o zmiennej objętości  

Pobierać Chemia PDF

Współczynnik dystrybucji i długość kolumny  
Kinetyka dla zestawu dwóch równoległych reakcji  
Liczba płyt teoretycznych  
Liczba półek teoretycznych i współczynnik pojemności  
Elektroujemność Allreda Rochowa  
Pęd kątowy i prędkość cząsteczki dwuatomowej  
Chemia atmosfery  
Średnia prędkość gazu i współczynnik acentryczny  
Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe  
Kolejne reakcje  
Wiązanie kowalencyjne  
Krystaliczność w polimerach  
Gęstość gazu  
Wyznaczanie masy równoważnej  
Elektrolity  
Elektroujemność  
Spektroskopia elektroniczna  
EMF komórki koncentracji  
Spektroskopia EPR  
Prawo dotyczące gazu doskonałego  
Niemieszalne płyny  
Ważny kalkulator ściśliwości  
Ważne kalkulatory spektroskopii wibracyjnej  
Ważne formuły w 1D  
Ważne formuły w 2D  
Ważne wzory na Model Clausiusa gazu rzeczywistego  
Ważne wzory dotyczące zasady równego podziału i pojemności cieplnej  
Ważne wzory dotyczące retencji i odchylenia  
Ważne wzory izotermy adsorpcji  
Ważne wzory podstawowej chemii  
Ważne wzory równania Clausiusa-Clapeyrona  
Ważne wzory właściwości koligatywnych  
Ważne wzory koloidów  
Ważne wzory przewodnictwa  
Ważne wzory bieżącej wydajności i rezystancji  
Ważne wzory stanu gazowego  
Ważne wzory aktywności jonowej  
Ważne wzory polimerów  
Ważne wzory na modelu atomowym Bohra  
Ważne wzory na kinetykę enzymów  
Ważne wzory na reakcję odwracalną  
Ważne wzory na napięcie powierzchniowe  
Wiązanie jonowe  
Kinetyka dla zestawu trzech równoległych reakcji  
Laplace'a i ciśnienie powierzchniowe  
Madelung Constant  
Elektroujemność Mullikena  
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego  
Elektroujemność Paulinga  
PIB  
Osocze  
Spektroskopia Ramana  
Retencja względna i skorygowana oraz faza  
Czas retencji  
Energia rotacyjna  
Charakterystyka spektrometryczna polimerów  
Nachylenie Tafel  
Czynnik Van't Hoffa  
Poziomy energii wibracyjnej  

Pobierać Cywilny PDF

Krąg Naprężeń Mohra  
Stadiony fotogrametryczne i pomiary kompasowe  
Właściwości podstawowego materiału konstrukcji betonowych  
Czynniki korygujące dla wartości projektowych  
Szacowanie długości drogi startowej statku powietrznego  
Modele dystrybucji lotnisk  
Metody prognozowania lotnisk  
Dopuszczalny projekt kolumny  
Analiza naprężeń sprężających i zginających  
Analiza metodą stanu granicznego  
Arch Dams  
Podstawowe formuły w planowaniu i zarządzaniu budową  
Podstawowe zależności termodynamiki  
Momenty wiązki  
Metody projektowania belek, słupów i innych prętów  
Obezwładniający stres  
Broad Crested Weir  
Pływalność i pływalność  
Zapory Przyporowe  
Obliczanie sił na konstrukcjach oceanicznych  
Krzywe kołowe na autostradach i drogach  
Konstrukcje stalowe formowane na zimno lub lekkie  
Projekt płyty podstawy słupa  
Kolumny z materiałów specjalnych  
Połączone obciążenia osiowe i zginające  
Konstrukcje kompozytowe w mostach autostradowych  
Obliczanie jednolitego przepływu  
Kierownictwo budowy  
Szerokość rysy i ugięcie elementów z betonu sprężonego  
Przepływ krytyczny i jego obliczenia  
Przepusty  
Zapory i zbiorniki wodne  
Obliczenia ugięcia, momenty słupów i skręcanie  
Prądy gęstości w portach  
Projektowanie belek i maksymalna wytrzymałość belek prostokątnych ze zbrojeniem rozciąganym  
Projekt belki i płyty  
Projektowanie ścian oporowych  
Projekt dwukierunkowego systemu płyt i fundamentów  
Podwójnie wzmocnione przekroje prostokątne  
Ekscentryczne ładowanie  
Obciążenia mimośrodowe na słupach  
Elastyczne wyboczenie giętne słupów  
Elastyczna stabilność kolumn  
Elektromagnetyczny pomiar odległości  
Przypadek startu z wyłączeniem silnika w ramach szacowania długości drogi startowej  
Szacowanie wiatrów morskich i przybrzeżnych  
Szacowanie efektywnej długości kolumn  
Przepływ przez prostokątny jaz o ostrym czubku lub karb  
Ciśnienie płynu i jego pomiar  
Ramy i płaska płyta  
Podstawy przepływu płynów  
Ogólne zasady dotyczące betonu sprężonego  
Ogólna relacja dotycząca lin podwieszanych  
Projekt geometryczny toru kolejowego  
Właściwości geometryczne przekroju kanału kołowego  
Właściwości geometryczne przekroju kanału parabolicznego  
Właściwości geometryczne prostokątnego przekroju ceownika  
Właściwości geometryczne przekroju ceownika trapezowego  
Właściwości geometryczne przekroju kanału trójkątnego  
Geometryczny projekt autostrady  
Siły hydrostatyczne na powierzchniach  
Hydrostatyka  
Równanie pędu impulsu i jego zastosowania  
Niwelacja  
Projektowanie współczynnika obciążenia (LFD)  
Straty spowodowane poślizgiem zakotwienia, utratą tarcia i ogólnymi właściwościami geometrycznymi  
Strata z powodu elastycznego skracania  
Materiały wymagane na km torów kolejowych  
Meteorologia i klimat fal  
Pomiar korytek i pędu w sile właściwej przepływu w kanale otwartym  
Obciążenia ruchome i linie wpływu dla belek  
Liczba złączy w mostach  
Paraboliczne naprężenie i długość kabla  
Główny stres  
Ocena projektu i technika przeglądu  
Właściwości płynu  
Tory kolejowe i naprężenia torów  
Zależność pomiędzy siłami działającymi na prototyp i siłami działającymi na model  
Obciążenia na żywo na dachu  
Krótkie kolumny obciążone osiowo z wiązaniami śrubowymi  
Krótkie kolumny  
Widoczne odległości autostrady  
Sekcje pojedynczo wzmocnione  
Nachylenie i ugięcie  
Energia odkształcenia  
Analiza konstrukcyjna belek  
Krzywe pomiarowe  
Projekt drogi kołowania  
Teoria błędów  
Drewniane belki i kolumny  
Pomiary krzywych przejściowych  
Przenoszenie naprężenia wstępnego  
Przechodzenie  
Ostateczna konstrukcja wytrzymałości słupów betonowych  
Jednolity przepływ w kanałach  
Niesymetryczne zginanie i trzy łuki przegubowe  
Inżynieria wyceny  
Energetyka wodna  

Pobierać Inżynieria przybrzeżna i oceaniczna PDF

Obliczanie sił na konstrukcjach oceanicznych  
Prądy gęstości w portach  
Szacowanie wiatrów morskich i przybrzeżnych  
Hydrostatyka  
Meteorologia i klimat fal  
Zależność pomiędzy siłami działającymi na prototyp i siłami działającymi na model  

Pobierać Przewodzenie PDF

Przewodzenie w cylindrze  
Przewodzenie w płaskiej ścianie  
Przewodzenie w kuli  
Współczynniki kształtu przewodnictwa dla różnych konfiguracji  
Przewodnictwo cieplne w stanie ustalonym z wytwarzaniem ciepła  

Pobierać Praktyka budowlana, planowanie i zarządzanie PDF

Podstawowe formuły w planowaniu i zarządzaniu budową  
Kierownictwo budowy  
Ocena projektu i technika przeglądu  
Inżynieria wyceny  

Pobierać Generator prądu stałego PDF

Charakterystyka generatora prądu stałego  
Generator serii DC  
Generator bocznikowy DC  

Pobierać Maszyny prądu stałego PDF

Charakterystyka generatora prądu stałego  
Charakterystyka maszyny prądu stałego  
Charakterystyka silnika prądu stałego  
Generator serii DC  
Silnik serii DC  
Generator bocznikowy DC  
Silnik bocznikowy prądu stałego  

Pobierać Projektowanie elementów maszyn PDF

Podstawowe formuły przekładni śrubowej  
Połączenia śrubowe  
Projekt uwzględniający zmienne obciążenie  
Projektowanie pod kątem zmiennego obciążenia  
Projekt elastycznego sprzęgła z tulejką  
Projekt sprzęgła zaciskowego i mufowego  
Projektowanie sprzęgieł stożkowych i odśrodkowych  
Projekt koła zamachowego  
Projektowanie sprzęgieł ciernych  
Projektowanie przekładni śrubowych  
Projekt wału drążonego  
Projekt klucza Kennedy'ego  
Projektowanie kluczy  
Projekt stawu kolanowego  
Projekt sztywnego sprzęgła kołnierzowego  
Projektowanie wałów  
Projektowanie splajnów  
Projektowanie kluczy kwadratowych i płaskich  
Średnica sworznia stawu kolanowego  
Przybliżone oszacowanie limitu wytrzymałości w projektowaniu  
Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego  
Konstrukcja wału na podstawie wytrzymałości  
Linie Soderberga i Goodmana  
Podstawowe parametry przekładni czołowej  
Czynniki koncentracji naprężeń w projektowaniu  
Naprężenia w stawie golonkowym  
Teorie porażki  
Proporcje zębów dla przekładni śrubowej  

Pobierać EDC PDF

Charakterystyka nośnika ładunku  
Charakterystyka diody  
Parametry elektrostatyczne  
Charakterystyka półprzewodników  
Parametry pracy tranzystora  

Pobierać Elektryczny PDF

Projekt obwodu prądu przemiennego  
Maszyny AC  
Podstawowe urządzenia tranzystorowe  
Choppery  
Teoria grafów obwodów  
Projekt systemu sterowania  
Prostowniki sterowane  
Obwody prądu stałego  
Napędy prądu stałego  
Charakterystyka generatora prądu stałego  
Charakterystyka maszyny prądu stałego  
Maszyny prądu stałego  
Charakterystyka silnika prądu stałego  
Generator serii DC  
Silnik serii DC  
Generator bocznikowy DC  
Silnik bocznikowy prądu stałego  
Elektrownia z silnikami wysokoprężnymi  
Ogrzewanie elektryczne  
Fizyka pociągów elektrycznych  
Elektrownia wodna  
Parametry oświetlenia  
Obwód silnika indukcyjnego  
Falowniki  
Długa linia przesyłowa  
Obwód magnetyczny  
Usterka otwartego przewodu  
Charakterystyka konwertera mocy  
Czynniki operacyjne elektrowni  
Charakterystyka SCR  
Obwód silnika synchronicznego  
Elektrociepłownia  
Fizyka trakcji  
Obwód transformatora  
Projekt transformatora  
Dwa parametry portu  

Pobierać Obwód elektryczny PDF

Projekt obwodu prądu przemiennego  
Obwody prądu stałego  
Obwód magnetyczny  
Dwa parametry portu  

Pobierać Elektrostatyka PDF

Kondensator  
Indukcja elektromagnetyczna  
Elektrostatyka  
Pole magnetyczne spowodowane prądem  

Pobierać Elektrochemia PDF

Elektrolity  
EMF komórki koncentracji  
Ważne wzory przewodnictwa  
Ważne wzory bieżącej wydajności i rezystancji  
Ważne wzory aktywności jonowej  
Nachylenie Tafel  

Pobierać Elektronika PDF

Charakterystyka wzmacniacza  
Funkcje wzmacniacza i sieć  
Charakterystyka modulacji amplitudy  
Parametry teorii anteny  
Podsystem ścieżki danych tablicowych  
Obwód BJT  
Wzmacniacze różnicowe BJT  
Urządzenia mikrofalowe BJT  
Koncepcje komórkowe  
Charakterystyka nośnika ładunku  
Charakterystyka obwodu CMOS  
Charakterystyka opóźnienia CMOS  
Charakterystyka projektu CMOS  
Wskaźniki mocy CMOS  
Podsystem specjalnego przeznaczenia CMOS  
Charakterystyka czasu CMOS  
Wspólne wzmacniacze sceniczne  
Wzmocnienie wspólnych wzmacniaczy scenicznych  
Działania CV wzmacniaczy Common Stage  
Analiza danych  
Komunikacja cyfrowa  
Cyfrowy system przełączania  
Charakterystyka diody  
Elektrony  
Parametry elektrostatyczne  
Wbudowany system  
Zespół energetyczny  
Koncepcja ponownego wykorzystania częstotliwości  
Podstawy komunikacji analogowej  
Orbita geostacjonarna  
Teoria informacji i kodowanie  
Wzmacniacze odpowiedzi niskiej częstotliwości  
Oscylator magnetronowy  
Charakterystyka MESFET-u  
Mobilna propagacja radiowa  
Wzmacniacze MOSFET  
Charakterystyka MOSFET-u  
Wzmacniacze wielostopniowe  
Wielostopniowe wzmacniacze tranzystorowe  
Wzmacniacze negatywnego sprzężenia zwrotnego  
Obwody nieliniowe  
Wzmacniacze operacyjne  
Projekt światłowodu  
Stopnie wyjściowe i wzmacniacze mocy  
Urządzenia parametryczne  
Radar  
Propagacja fal radiowych  
Charakterystyka orbity satelity  
Nośniki półprzewodnikowe  
Charakterystyka półprzewodników  
Modulacja pasma bocznego i częstotliwości  
Wzmacniacze sygnału i układów scalonych  
Specjalne anteny  
Radary specjalnego przeznaczenia  
Złącze SSD  
System Ruchu Telekomunikacyjnego  
Inżynieria telewizyjna  
Charakterystyka wzmacniacza tranzystorowego  
Parametry pracy tranzystora  
Linia Transmisyjna  
Charakterystyka linii przesyłowych  
Propagacja fali  

Pobierać Mechanika inżynierska PDF

Ruch liniowy  
Masowy moment bezwładności  
Ruch połączonych ciał  
Ruch pocisku  

Pobierać Mechanika płynów PDF

Przepływ warstwy granicznej  
Przepływ ściśliwy  
Francis Turbine  
Pompy zębate  
Akumulator hydrauliczny  
Hydrauliczne siłowniki liniowe  
Silniki hydrauliczne  
Prasa hydrauliczna  
Siłownik hydrauliczny  
Karby i jazy  
Turbina Peltona  
Pompy tłokowe  
Przepływ turbulentny  
Pompy łopatkowe  

Pobierać Przenoszenie ciepła i masy PDF

Przewodzenie w cylindrze  
Przewodzenie w płaskiej ścianie  
Przewodzenie w kuli  
Współczynniki kształtu przewodnictwa dla różnych konfiguracji  
Przepływ cieczy w złożach upakowanych  
Przewodnictwo cieplne w stanie ustalonym z wytwarzaniem ciepła  

Pobierać Transfer ciepła PDF

Podstawy wymiany ciepła  
Podstawy trybów wymiany ciepła  
Wrzenie  
Kondensacja  
Konwekcyjny transfer ciepła  
Współzależność liczb bezwymiarowych  
Wymiennik ciepła i jego efektywność  
Przenikanie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber), krytycznej grubości izolacji i oporu cieplnego  
Ważne wzory na promieniowanie gazowe, wymiana promieniowania z powierzchniami lustrzanymi  
Ważne wzory w przenikaniu ciepła przez promieniowanie  
Przewodzenie ciepła w stanie niestacjonarnym  

Pobierać Hydraulika i wodociągi PDF

Arch Dams  
Podstawowe zależności termodynamiki  
Broad Crested Weir  
Pływalność i pływalność  
Zapory Przyporowe  
Obliczanie jednolitego przepływu  
Przepływ krytyczny i jego obliczenia  
Przepusty  
Przepływ przez prostokątny jaz o ostrym czubku lub karb  
Ciśnienie płynu i jego pomiar  
Podstawy przepływu płynów  
Właściwości geometryczne przekroju kanału kołowego  
Właściwości geometryczne przekroju kanału parabolicznego  
Właściwości geometryczne prostokątnego przekroju ceownika  
Właściwości geometryczne przekroju ceownika trapezowego  
Właściwości geometryczne przekroju kanału trójkątnego  
Siły hydrostatyczne na powierzchniach  
Równanie pędu impulsu i jego zastosowania  
Pomiar korytek i pędu w sile właściwej przepływu w kanale otwartym  
Właściwości płynu  
Jednolity przepływ w kanałach  
Energetyka wodna  

Pobierać Kinetyczna teoria gazów PDF

Średnia prędkość gazu i współczynnik acentryczny  
Gęstość gazu  
Ważny kalkulator ściśliwości  
Ważne formuły w 1D  
Ważne formuły w 2D  
Ważne wzory na Model Clausiusa gazu rzeczywistego  
Ważne wzory dotyczące zasady równego podziału i pojemności cieplnej  
PIB  

Pobierać Operacje transferu masowego PDF

Ważne wzory w operacji przenoszenia masy podczas destylacji  
Ważne wzory w operacji przenoszenia masy suszącej  
Ważne wzory w absorpcji gazu  
Ważne wzory w ekstrakcji ciecz-ciecz  
Ważne wzory na współczynnik przenoszenia masy, siłę napędową i teorie  
Ważne wzory w ekstrakcji ciało stałe-ciecz  

Pobierać Matematyka PDF

Ważne Formuły Anulusa  
Ważne formuły AP, GP i HP  
Ważne formuły procentu składanego  
Ważne wzory stożka  
Ważne wzory sześcianu  
Ważne wzory prostopadłościanu  
Ważne wzory cyklicznego czworoboku  
Ważne wzory cylindra  
Ważne wzory powłoki cylindrycznej  
Ważne Formuły Dekagonu  
Ważne Formuły Dodecagon  
Ważne wzory dwunastościanu  
Ważne wzory elipsy  
Ważne wzory trójkąta równobocznego  
Ważne wzory stożka ściętego  
Ważne formuły półcylindra  
Ważne wzory półkuli  
Ważne Formuły Heptagonu  
Ważne Formuły Sześciokąta  
Ważne formuły sześciokąta  
Ważne wzory pustego prostopadłościanu  
Ważne wzory pustego cylindra  
Ważne wzory pustej półkuli  
Ważne wzory pustej kuli  
Ważne wzory hiperboli  
Ważne wzory dwudziestościanu  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne wzory trapezu równoramiennego  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne Formuły Nonagon  
Ważne formuły ośmiokąta  
Ważne wzory ośmiościanu  
Ważne wzory paraboloidy  
Ważne wzory równoległościanów  
Ważne formuły Pentagonu  
Ważne Formuły Pentagramu  
Ważne wzory prostokąta  
Ważne wzory rombu  
Ważne wzory trójkąta prostokątnego  
Ważne wzory trójkąta Scalene'a  
Ważne formuły prostego zainteresowania  
Ważne wzory czworościanu  
Ważne wzory toroidu i sektora toroidu  
Ważne wzory torusa i sektora torusa  
Ważne wzory trapezu  
Ważne wzory trójkąta  
Ważne wzory dwudziestościanu ściętego  
Latawiec  
Prawdopodobieństwo  
Astroid  
Podstawowe wzory w statystyce  
Kardioidalny  
Koło  
Okrągły hiperboloid  
Współczynniki, proporcja i regresja  
Kombinacje  
Cykloida  
Elipsoida  
Błędy, suma kwadratów, stopnie swobody i testowanie hipotez  
Seria ogólna  
Złoty prostokąt  
Heksagram  
Linia  
Oznaczać  
Miary tendencji centralnej  
Miary dyspersji  
Tożsamości trygonometrii ujemnej, pół, podwójnej i potrójnej kąta  
Równoległobok  
Procent liczb  
Okresowość lub tożsamości kofunkcyjne  
Permutacje  
Produkt do sumy, suma do produktu, suma  
Równanie kwadratowe  
Czworoboczny  
Ćwiartka koła  
Regularny wielokąt  
Relacje i funkcje  
Rhombicosidodecahedron  
Półkole  
Zestawy  
Kula  
Plac  
Współczynniki trygonometryczne, tożsamości odwrotne i pitagorejskie  
Ścięty stożek  

Pobierać Teoria mikrofalowa PDF

Urządzenia mikrofalowe BJT  
Oscylator magnetronowy  
Charakterystyka MESFET-u  
Obwody nieliniowe  
Urządzenia parametryczne  

Pobierać Spektroskopia molekularna PDF

Pęd kątowy i prędkość cząsteczki dwuatomowej  
Spektroskopia elektroniczna  
Ważne kalkulatory spektroskopii wibracyjnej  
Spektroskopia magnetycznego rezonansu jądrowego  
Spektroskopia Ramana  
Energia rotacyjna  
Poziomy energii wibracyjnej  

Pobierać Fizyka PDF

Obciążenie kół w samochodach wyścigowych  
Standardowe cykle powietrzne  
Geometria niezależnego zawieszenia  
Podstawowe formuły przekładni śrubowej  
Podstawy turbin gazowych  
Połączenia śrubowe  
Przepływ warstwy granicznej  
Kondensator  
Przepływ ściśliwy  
Przewodzenie w cylindrze  
Przewodzenie w płaskiej ścianie  
Przewodzenie w kuli  
Współczynniki kształtu przewodnictwa dla różnych konfiguracji  
Krytyczna lub wirowa prędkość wału  
Krystalografia  
Prąd elektryczny  
Projekt uwzględniający zmienne obciążenie  
Projektowanie pod kątem zmiennego obciążenia  
Projekt elastycznego sprzęgła z tulejką  
Projekt sprzęgła zaciskowego i mufowego  
Projektowanie sprzęgieł stożkowych i odśrodkowych  
Projektowanie zaworów silnikowych  
Projekt koła zamachowego  
Projektowanie sprzęgieł ciernych  
Projektowanie przekładni śrubowych  
Projekt wału drążonego  
Projekt klucza Kennedy'ego  
Projektowanie kluczy  
Projekt stawu kolanowego  
Konstrukcja popychacza  
Projekt sztywnego sprzęgła kołnierzowego  
Projektowanie wałów  
Projektowanie splajnów  
Projektowanie kluczy kwadratowych i płaskich  
Projekt przechyłki  
Konstrukcja sprężyny zaworowej  
Średnica sworznia stawu kolanowego  
Układ napędowy  
Dynamometr  
Wpływ bezwładności więzów na drgania podłużne i poprzeczne  
Indukcja elektromagnetyczna  
Elektrostatyka  
Elementy wibracji  
Dystrybucja podnośników eliptycznych  
Orbity eliptyczne  
Przybliżone oszacowanie limitu wytrzymałości w projektowaniu  
Teoria Eulera i Rankine’a  
Wyrażenia paraliżujące obciążenie  
Parametry lotu  
Przepływ cieczy w złożach upakowanych  
Przepływ nad kulą  
Francis Turbine  
Częstotliwość swobodnych drgań tłumionych  
Częstotliwość niewytłumionych drgań wymuszonych  
Tarcie  
Urządzenia cierne  
Przenoszenie obciążenia bocznego z przodu w samochodach wyścigowych  
Wtrysk paliwa w silniku spalinowym  
Podstawy maszyn wirujących  
Pompy zębate  
Pociągi zębate  
Ogólna dystrybucja wind  
Geometria procesu toczenia  
Grawitacja  
Akumulator hydrauliczny  
Hydrauliczne siłowniki liniowe  
Silniki hydrauliczne  
Prasa hydrauliczna  
Siłownik hydrauliczny  
Orbity hiperboliczne  
Nieściśliwy przepływ przez skończone skrzydła  
Kinematyka  
Długość krzywej doliny  
Ruch liniowy  
Czas obróbki  
Pole magnetyczne spowodowane prądem  
Masowy moment bezwładności  
Maksymalne naprężenie ścinające i teoria naprężenia głównego  
Mikroskopy i Teleskopy  
Krąg Mohra  
Momenty, obciążenia, kąty działające na układ kierowniczy i osie  
Ruch połączonych ciał  
Karby i jazy  
Jądro  
Optyka  
Wyprzedzanie na odległość wzroku  
Orbity paraboliczne  
Materiały chodnikowe  
Turbina Peltona  
Pompy tłokowe  
Środek obrotu, rozstaw osi i gąsienica  
Naprężenia główne  
Ruch pocisku  
Psychrotria  
Stawki za zawieszenie osi w samochodzie wyścigowym  
Metoda Rayleigha  
Hamowanie tylnych kół w samochodzie wyścigowym  
Związek między stresem a obciążeniem  
Szybkość i częstotliwość jazdy dla samochodów wyścigowych  
Moduł przekroju dla różnych belek lub przekrojów kształtowych  
Konstrukcja wału na podstawie wytrzymałości  
Naprężenie ścinające w przekroju kołowym  
Naprężenie ścinające w przekroju I  
Naprężenie ścinające w przekroju prostokątnym  
Linie Soderberga i Goodmana  
Podstawowe parametry przekładni czołowej  
Przewodnictwo cieplne w stanie ustalonym z wytwarzaniem ciepła  
Układ kierowniczy  
Zatrzymywanie odległości wzroku  
Czynniki koncentracji naprężeń w projektowaniu  
Naprężenia w stawie golonkowym  
Geometria zawieszenia  
Teorie porażki  
Trójwymiarowy nieściśliwy przepływ  
Zachowanie opon w samochodzie wyścigowym  
Proporcje zębów dla przekładni śrubowej  
Skręcanie prętów  
Skręcenie sprężyny śrubowej  
Skręcenie resora piórowego  
Drgania skrętne  
Trybologia  
Przepływ turbulentny  
Pompy łopatkowe  
Zderzenie pojazdu  
Izolacja drgań i zdolność przenoszenia  
Wave Optics  
Fale i dźwięk  
Stawki środka koła dla niezależnego zawieszenia  

Pobierać Bryły platońskie PDF

Ważne wzory sześcianu  
Ważne wzory dwunastościanu  
Ważne wzory dwudziestościanu  
Ważne wzory ośmiościanu  
Ważne wzory czworościanu  

Pobierać Chemia polimerów PDF

Krystaliczność w polimerach  
Ważne wzory polimerów  
Charakterystyka spektrometryczna polimerów  

Pobierać Elektronika mocy PDF

Podstawowe urządzenia tranzystorowe  
Choppery  
Prostowniki sterowane  
Napędy prądu stałego  
Falowniki  
Charakterystyka konwertera mocy  
Charakterystyka SCR  

Pobierać Eksploatacja Elektrowni PDF

Elektrownia z silnikami wysokoprężnymi  
Elektrownia wodna  
Czynniki operacyjne elektrowni  
Elektrociepłownia  

Pobierać Projektowanie urządzeń procesowych PDF

Projekt śruby kotwiącej  
Projektowanie elementów systemu mieszania  
Zaprojektuj grubość spódnicy  
Naczynie reakcyjne z płaszczem  
Uchwyt lub wspornik  
Wsparcie siodła  

Pobierać Sekwencja i seria PDF

Ważne formuły AP, GP i HP  
Seria ogólna  
Oznaczać  

Pobierać Rozkład naprężeń ścinających dla różnych przekrojów PDF

Naprężenie ścinające w przekroju kołowym  
Naprężenie ścinające w przekroju I  
Naprężenie ścinające w przekroju prostokątnym  

Pobierać Urządzenia półprzewodnikowe PDF

Elektrony  
Zespół energetyczny  
Nośniki półprzewodnikowe  
Złącze SSD  

Pobierać Rozwiązanie i właściwości koligatywne PDF

Niemieszalne płyny  
Ważne wzory równania Clausiusa-Clapeyrona  
Ważne wzory właściwości koligatywnych  
Czynnik Van't Hoffa  

Pobierać Statystyka PDF

Podstawowe wzory w statystyce  
Współczynniki, proporcja i regresja  
Błędy, suma kwadratów, stopnie swobody i testowanie hipotez  
Miary tendencji centralnej  
Miary dyspersji  

Pobierać Wytrzymałość materiałów PDF

Teoria Eulera i Rankine’a  
Wyrażenia paraliżujące obciążenie  
Krąg Mohra  
Naprężenia główne  
Związek między stresem a obciążeniem  
Moduł przekroju dla różnych belek lub przekrojów kształtowych  
Naprężenie ścinające w przekroju kołowym  
Naprężenie ścinające w przekroju I  
Naprężenie ścinające w przekroju prostokątnym  
Skręcenie sprężyny śrubowej  
Skręcenie resora piórowego  

Pobierać Wytrzymałość materiałów PDF

Krąg Naprężeń Mohra  
Momenty wiązki  
Obezwładniający stres  
Połączone obciążenia osiowe i zginające  
Elastyczna stabilność kolumn  
Główny stres  
Nachylenie i ugięcie  
Energia odkształcenia  

Pobierać Geodezyjne wzory PDF

Stadiony fotogrametryczne i pomiary kompasowe  
Elektromagnetyczny pomiar odległości  
Niwelacja  
Krzywe pomiarowe  
Teoria błędów  
Pomiary krzywych przejściowych  
Przechodzenie  

Pobierać Teoria maszyny PDF

Krytyczna lub wirowa prędkość wału  
Dynamometr  
Wpływ bezwładności więzów na drgania podłużne i poprzeczne  
Częstotliwość swobodnych drgań tłumionych  
Częstotliwość niewytłumionych drgań wymuszonych  
Tarcie  
Urządzenia cierne  
Pociągi zębate  
Kinematyka  
Metoda Rayleigha  
Drgania skrętne  
Izolacja drgań i zdolność przenoszenia  

Pobierać Inżynieria transportowa PDF

Szacowanie długości drogi startowej statku powietrznego  
Modele dystrybucji lotnisk  
Metody prognozowania lotnisk  
Krzywe kołowe na autostradach i drogach  
Przypadek startu z wyłączeniem silnika w ramach szacowania długości drogi startowej  
Projekt geometryczny toru kolejowego  
Geometryczny projekt autostrady  
Materiały wymagane na km torów kolejowych  
Tory kolejowe i naprężenia torów  
Widoczne odległości autostrady  
Projekt drogi kołowania  

Pobierać Trójkąt PDF

Ważne wzory trójkąta równobocznego  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne wzory trójkąta równoramiennego  
Ważne wzory trójkąta prostokątnego  
Ważne wzory trójkąta Scalene'a  
Ważne wzory trójkąta  

Pobierać Trygonometria i trygonometria odwrotna PDF

Tożsamości trygonometrii ujemnej, pół, podwójnej i potrójnej kąta  
Okresowość lub tożsamości kofunkcyjne  
Produkt do sumy, suma do produktu, suma  
Współczynniki trygonometryczne, tożsamości odwrotne i pitagorejskie  

Pobierać Wykorzystanie energii elektrycznej PDF

Ogrzewanie elektryczne  
Fizyka pociągów elektrycznych  
Parametry oświetlenia  
Fizyka trakcji  

Pobierać Podpory statków PDF

Projekt śruby kotwiącej  
Zaprojektuj grubość spódnicy  
Uchwyt lub wspornik  
Wsparcie siodła  

Pobierać Komunikacja bezprzewodowa PDF

Koncepcje komórkowe  
Analiza danych  
Koncepcja ponownego wykorzystania częstotliwości  
Mobilna propagacja radiowa  

Pobierz formułę Korzeń w formacie PDF

Pobierz formułę Korzeń PDF z szybkimi kalkulatorami i przykładami dla każdej formuły wraz z opisami terminów użytych we formułach. Wszystkie ważne formuły Korzeń są przedstawione w zwięzły sposób, dodatkowo pogrupowane według podtematów. Te pliki PDF zawierają również przykłady dla każdej formuły z jednostkami. Na końcu opisy Zmiennych, Stałych i funkcji użytych we wzorach są podsumowane w celach informacyjnych. Zachęcamy do pobrania pliku PDF z formułą Korzeń i podzielenia się nim z innymi.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!