Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej = (Specyficzne ciepło utajone*Ciśnienie pary nasyconej)/([R]*(Temperatura^2))
dedTslope = (L*eS)/([R]*(T^2))
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane zmienne
Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej - (Mierzone w Pascal na Kelvin) - Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej to nachylenie stycznej do krzywej współistnienia w dowolnym punkcie (w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia).
Specyficzne ciepło utajone - (Mierzone w Dżul na kilogram) - Ciepło właściwe utajone to energia uwalniana lub pochłaniana przez ciało lub układ termodynamiczny podczas procesu w stałej temperaturze.
Ciśnienie pary nasyconej - (Mierzone w Pascal) - Prężność pary nasyconej definiuje się jako ciśnienie wywierane przez parę znajdującą się w równowadze termodynamicznej z fazami skondensowanymi (stałą lub ciekłą) w danej temperaturze w układzie zamkniętym.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Specyficzne ciepło utajone: 208505.9 Dżul na kilogram --> 208505.9 Dżul na kilogram Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie pary nasyconej: 7.2 Pascal --> 7.2 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 85 kelwin --> 85 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
dedTslope = (L*eS)/([R]*(T^2)) --> (208505.9*7.2)/([R]*(85^2))
Ocenianie ... ...
dedTslope = 24.9907222920114
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
24.9907222920114 Pascal na Kelvin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
24.9907222920114 24.99072 Pascal na Kelvin <-- Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

6 Nachylenie krzywej współistnienia Kalkulatory

Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Iść Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej = (Specyficzne ciepło utajone*Ciśnienie pary nasyconej)/([R]*(Temperatura^2))
Nachylenie krzywej współistnienia przy określonym cieple utajonym
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = (Specyficzne ciepło utajone*Waga molekularna)/(Temperatura*Zmiana głośności)
Nachylenie krzywej współistnienia przy ciśnieniu i utajonym cieple
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = (Ciśnienie*Ciepło)/((Temperatura^2)*[R])
Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entalpii
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = Zmiana entalpii/(Temperatura*Zmiana głośności)
Nachylenie krzywej współistnienia z wykorzystaniem ciepła utajonego
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = Ciepło/(Temperatura*Zmiana głośności)
Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entropii
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = Zmiana Entropii/Zmiana głośności

22 Ważne wzory równania Clausiusa-Clapeyrona Kalkulatory

Ciepło właściwe utajone przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Iść Specyficzne ciepło utajone = (-ln(Końcowe ciśnienie systemu/Początkowe ciśnienie systemu)*[R])/(((1/Temperatura końcowa)-(1/Temperatura początkowa))*Waga molekularna)
Entalpia przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Iść Zmiana entalpii = (-ln(Końcowe ciśnienie systemu/Początkowe ciśnienie systemu)*[R])/((1/Temperatura końcowa)-(1/Temperatura początkowa))
Ciśnienie końcowe przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Iść Końcowe ciśnienie systemu = (exp(-(Ciepło*((1/Temperatura końcowa)-(1/Temperatura początkowa)))/[R]))*Początkowe ciśnienie systemu
Temperatura końcowa przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Iść Temperatura końcowa = 1/((-(ln(Końcowe ciśnienie systemu/Początkowe ciśnienie systemu)*[R])/Ciepło)+(1/Temperatura początkowa))
Ciepło utajone przy użyciu zintegrowanej postaci równania Clausiusa-Clapeyrona
Iść Ciepło = (-ln(Końcowe ciśnienie systemu/Początkowe ciśnienie systemu)*[R])/((1/Temperatura końcowa)-(1/Temperatura początkowa))
Zmiana ciśnienia za pomocą równania Clausiusa
Iść Zmiana ciśnienia = (Zmiana temperatury*Molowe ciepło parowania)/((Objętość molowa-Molowa objętość cieczy)*Temperatura absolutna)
Ciepło utajone parowania wody w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Iść Ciepło = ((Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej*[R]*(Temperatura^2))/Ciśnienie pary nasyconej)*Waga molekularna
Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Iść Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej = (Specyficzne ciepło utajone*Ciśnienie pary nasyconej)/([R]*(Temperatura^2))
Specyficzne ciepło utajone parowania wody w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Iść Specyficzne ciepło utajone = (Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej*[R]*(Temperatura^2))/Ciśnienie pary nasyconej
Ciśnienie pary nasycenia w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia
Iść Ciśnienie pary nasyconej = (Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej*[R]*(Temperatura^2))/Specyficzne ciepło utajone
Utajone ciepło parowania dla przemian
Iść Ciepło = -(ln(Ciśnienie)-Stała integracji)*[R]*Temperatura
Nachylenie krzywej współistnienia przy ciśnieniu i utajonym cieple
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = (Ciśnienie*Ciepło)/((Temperatura^2)*[R])
Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entalpii
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = Zmiana entalpii/(Temperatura*Zmiana głośności)
Sierpień Roche Magnus Formuła
Iść Ciśnienie pary nasyconej = 6.1094*exp((17.625*Temperatura)/(Temperatura+243.04))
Entropia parowania przy użyciu reguły Troutona
Iść Entropia = (4.5*[R])+([R]*ln(Temperatura))
Temperatura wrzenia przy użyciu reguły Troutona przy określonym cieple utajonym
Iść Punkt wrzenia = (Specyficzne ciepło utajone*Waga molekularna)/(10.5*[R])
Specyficzne ciepło utajone według reguły Troutona
Iść Specyficzne ciepło utajone = (Punkt wrzenia*10.5*[R])/Waga molekularna
Nachylenie krzywej współistnienia przy użyciu entropii
Iść Nachylenie krzywej współistnienia = Zmiana Entropii/Zmiana głośności
Punkt wrzenia podany entalpii zgodnie z regułą Troutona
Iść Punkt wrzenia = Entalpia/(10.5*[R])
Temperatura wrzenia przy użyciu reguły Troutona z uwzględnieniem ciepła utajonego
Iść Punkt wrzenia = Ciepło/(10.5*[R])
Entalpia parowania przy użyciu reguły Troutona
Iść Entalpia = Punkt wrzenia*10.5*[R]
Utajone ciepło za pomocą reguły Troutona
Iść Ciepło = Punkt wrzenia*10.5*[R]

Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej w pobliżu standardowej temperatury i ciśnienia Formułę

Nachylenie krzywej współistnienia pary wodnej = (Specyficzne ciepło utajone*Ciśnienie pary nasyconej)/([R]*(Temperatura^2))
dedTslope = (L*eS)/([R]*(T^2))

Jaka jest relacja Clausiusa – Clapeyrona?

Relacja Clausiusa – Clapeyrona, nazwana na cześć Rudolfa Clausiusa i Benoît Paula Émile Clapeyrona, jest sposobem scharakteryzowania nieciągłego przejścia fazowego między dwiema fazami materii jednego składnika. Na wykresie ciśnienie – temperatura (P – T) linia oddzielająca dwie fazy jest nazywana krzywą współistnienia. Relacja Clausiusa – Clapeyrona podaje nachylenie stycznych do tej krzywej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!