Kalkulatory Utworzone Przez Soupayan banerjee

Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
157
Formuły Utworzony
793
Formuły Zweryfikowano
142
We wszystkich kategoriach

Lista kalkulatorów według Soupayan banerjee

Poniżej znajduje się połączona lista wszystkich kalkulatorów, które zostały utworzone i zweryfikowane przez Soupayan banerjee. Soupayan banerjee utworzył 157 i zweryfikował 793 kalkulatory w 142 różnych kategoriach do daty.
Zweryfikowano Liczba etapów absorpcji według równania Kremsera
Zweryfikowano Liczba stopni dla współczynnika absorpcji równego 1
Zweryfikowano Maksymalna szybkość gazu dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Minimalna ilość cieczy dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Minimalne nachylenie linii roboczej dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Nachylenie linii roboczej dla kolumny absorpcyjnej
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy w kolumnie absorpcyjnej na bazie substancji bez substancji rozpuszczonych
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu w kolumnie absorpcyjnej na bazie wolnej od substancji rozpuszczonych
Zweryfikowano Współczynnik absorpcji
Zweryfikowano Współczynnik absorpcji podany Współczynnik odpędzania
Zweryfikowano Całkowita wydajność tacy dla kolumny absorpcyjnej przy podanej wydajności Murphree
Zweryfikowano Efektywność Murphree'a działania absorpcji w oparciu o efektywność punktową dla przepływu tłokowego
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonej dla warunków wlotowych według frakcji molowej wolnej od substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Natężenie przepływu cieczy na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonych dla warunków wlotowych przy użyciu ułamka molowego
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonej dla warunków wlotowych według ułamka molowego wolnego od substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Natężenie przepływu gazu na podstawie wolnej od substancji rozpuszczonych dla warunków wlotowych według ułamka molowego
Zweryfikowano Skorygowany procent wydajności Murphree dla porywania cieczy
Zweryfikowano Wolna frakcja molowa cieczy we wlocie na podstawie frakcji molowej
Zweryfikowano Wolna frakcja molowa gazu we wlocie na podstawie ułamka molowego
Zweryfikowano Wydajność punktowa działania absorpcji
Zweryfikowano Wydajność tacy Murphree podczas absorpcji
Zweryfikowano Czystość optyczna
Zweryfikowano Frakcja głównego izomeru
Zweryfikowano Frakcja mniejszego izomeru
Zweryfikowano Nadmiar enancjomeryczny
Zweryfikowano Procentowy nadmiar enancjomeryczny
Zweryfikowano Procentowy nadmiar enancjomeryczny, biorąc pod uwagę ilość enancjomeru
Zweryfikowano Specyficzna skręcalność związku optycznie czynnego
Zweryfikowano Naprężenie rozciągające przy użyciu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
Zweryfikowano Naprężenie ścinające przy zastosowaniu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
Zweryfikowano Naprężenie ściskające przy użyciu zewnętrznego obciążenia przyłożonego
3 Więcej kalkulatorów Analiza naprężeń podstawowych
Utworzony Jednostka tworząca kolonie bakterii
Utworzony Liczba bakterii w czasie T
Utworzony Liczba generacji z wykorzystaniem czasu generacji dla bakterii
Utworzony Liczba kolonii bakterii
Utworzony Objętość płytki hodowlanej bakterii
Utworzony Stała szybkości wzrostu bakterii
Utworzony Tempo wzrostu bakterii
Utworzony Współczynnik rozcieńczenia bakterii
Zweryfikowano Stężenie substancji rozpuszczonej na powierzchni membrany
12 Więcej kalkulatorów Charakterystyka membrany
Zweryfikowano Ciepło polimeryzacji
Zweryfikowano Energia elektronu Auger
Zweryfikowano Energia kinetyczna podana Energia wiązania
Zweryfikowano Energia wiązania podana funkcja pracy
Zweryfikowano Gęstość podana dyfuzyjność cieplna
Zweryfikowano Mobilność przy przewodności
Zweryfikowano Przewodność cieplna przy danym natężeniu przepływu ciepła
Zweryfikowano Specyficzna pojemność cieplna podana dyfuzyjność cieplna
Zweryfikowano Zmiana temperatury ze względu na przewodność cieplną
Utworzony Biomasa netto
Utworzony Chwilowe tempo wzrostu drapieżnika przy użyciu równania Lotki Volterry
Utworzony Chwilowe tempo wzrostu zdobyczy przy użyciu równania Lotki Volterry
Utworzony Czas przebywania gazu
Utworzony Liczba ludności według równania IPAT
Utworzony Liczba technologii według równania IPAT
Utworzony Liczba zamożności według równania IPAT
Utworzony Produkcja podstawowa netto
Utworzony Równanie Drake'a dla liczby planet z inteligentnym komunikacyjnym życiem pozaziemskim
Utworzony Wpływ człowieka na środowisko według równania IPAT
Zweryfikowano Aktywność molowa związku
Zweryfikowano Aktywność trzonowców przy użyciu Half Life
Zweryfikowano Analiza aktywacji neutronów (NAA)
Zweryfikowano Analiza bezpośredniego rozcieńczenia izotopów (DIDA)
Zweryfikowano Analiza odwrotnych rozcieńczeń izotopów (IIDA)
Zweryfikowano Analiza rozcieńczeń izotopów podstechiometrycznych (SSIA)
Zweryfikowano Całkowita energia wiązania jądra
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję wymiany izotopów
Zweryfikowano Ilość substancji pozostała po n okresach półtrwania
Zweryfikowano Ilość substancji pozostałej po dwóch półtrwaniach
Zweryfikowano Ilość substancji pozostałej po trzech połowach życia
Zweryfikowano Liczba półtrwań
Zweryfikowano Objętość krwi pacjenta przy użyciu znakowania izotopowego
Zweryfikowano Określona aktywność przy użyciu Half Life
Zweryfikowano Oznaczanie liczebności poszczególnych izotopów
Zweryfikowano Oznaczanie wieku minerałów i skał metodą rubidu-87/strontu
Zweryfikowano Progowa energia kinetyczna reakcji jądrowej
Zweryfikowano Reakcja Szilarda-Chalmersa
Zweryfikowano Równanie Bethego dla LET dla cząstek naładowanych w wyniku zderzeń z elektronami
Zweryfikowano Specyficzna aktywność izotopu
Zweryfikowano Wiek minerałów i skał
Zweryfikowano Wiek minerałów i skał zawierających czysty tor i Pb-208
Zweryfikowano Wiek minerałów i skał zawierających czysty uran i Pb-206
Zweryfikowano Wiek rośliny lub zwierzęcia
Zweryfikowano Wyznaczanie ilości energii przekazanej do celu w procesie rozpraszania sprężystego
7 Więcej kalkulatorów Chemia jądrowa
Zweryfikowano Częstotliwość obrotu na podstawie numeru obrotu
Zweryfikowano Liczba obrotów przy wykorzystaniu rentowności
Zweryfikowano Liczba wiązań metal-metal
Zweryfikowano Liczba wielościennych par elektronów
Zweryfikowano Na liczbę metalu wiązania metal-metal
Zweryfikowano Obrót Podana liczba Obrót Częstotliwość
Utworzony Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Dumasa
Utworzony Procentowa wydajność azotu przy użyciu metody Kjeldahla
Utworzony Procentowa wydajność fosforu w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność halogenu w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność siarki w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność węgla w składniku organicznym
Utworzony Procentowa wydajność wodoru w składniku organicznym
Zweryfikowano Oznaczanie masy równoważnej kwasu metodą zobojętniania
Zweryfikowano Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia chlorków
Zweryfikowano Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia tlenków
Zweryfikowano Oznaczanie równoważnej masy metalu metodą tworzenia tlenków podana obj. tlenu w STP
Zweryfikowano Oznaczanie równoważnej masy zasady metodą zobojętniania
Zweryfikowano Średnia masa atomowa
Zweryfikowano Wyznaczanie równ. Masa metalu metodą wypierania H2 podana obj. H2 wypartego w STP
Zweryfikowano Wyznaczanie równ. Masa metalu przy użyciu metody tworzenia chlorków podana obj. Cl w STP
Zweryfikowano Wyznaczanie równoważnej masy dodawanego metalu metodą wypierania metalu
Zweryfikowano Wyznaczanie równoważnej masy przemieszczonego metalu metodą przemieszczenia metalu
17 Więcej kalkulatorów Chemia podstawowa
Zweryfikowano Energia cząstki znajdującej się na n-tym poziomie w pudełku 1D
Zweryfikowano Energia punktu zerowego cząstek w pudełku 1D
Zweryfikowano Liczba węzłów dla cząstki w 1D Boxie
Zweryfikowano Całkowita energia cząstki w kwadratowym pudełku 2D
Zweryfikowano Całkowita energia cząstki w pudełku 2D
Zweryfikowano Energia punktu zerowego cząstek w pudełku 2D
Zweryfikowano Całkowita energia cząstek w pudełku 3D
Zweryfikowano Całkowita energia cząstki w pudełku sześciennym
Zweryfikowano Energia cząstki na nowym poziomie w 3D Box
Zweryfikowano Energia cząstki na poziomie nx w pudełku 3D
Zweryfikowano Energia cząstki w poziomie nz w 3D Box
1 Więcej kalkulatorów Cząstka w trójwymiarowym pudełku
Dawka (18)
Zweryfikowano Biodostępność dawki leku podanej dawki nasycającej
Zweryfikowano Biodostępność leku w dawce podtrzymującej
Zweryfikowano Dawka ładująca
Utworzony Dawka leku dla dorosłych według równania Clarka
Utworzony Dawka leku dla dorosłych według równania Clarka w mikrogramach
Zweryfikowano Dawka podtrzymująca
Zweryfikowano Docelowe stężenie w osoczu przy danej dawce nasycającej
Zweryfikowano Docelowe stężenie w osoczu przy podanej dawce podtrzymującej
Zweryfikowano Docelowe stężenie w osoczu przy podanej poprawionej dawce
Zweryfikowano Objętość rozkładu dawki przy danej dawce nasycającej
Zweryfikowano Poprzednia dawka leku Dawka poprawiona
Utworzony Równanie dawki Clarka
Utworzony Równanie dawki Clarka w mikrogramach
Zweryfikowano Usuwanie leku podanego w dawce podtrzymującej
Utworzony Waga pacjenta w kilogramach według równania Clarka
Utworzony Waga pacjenta według równania Clarka
Zweryfikowano Zmieniona dawka
Zweryfikowano Zmierzone stężenie w osoczu w stanie ustalonym
15 Więcej kalkulatorów Dawka
Zweryfikowano Czas potrzebny dla reakcji drugiego rzędu przeciwstawionej reakcji drugiego rzędu, podane początkowe stężenie reagenta B
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję 2. rzędu przeciwstawioną reakcji 2. rzędu Stężenie początkowe reagenta A
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 2. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta B
Zweryfikowano Stała szybkość Rxn w przód dla drugiego rzędu przeciwstawna dla Rxn drugiego rzędu przy danym stężeniu Ini reagenta A
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej dla reakcji drugiego rzędu przeciwstawnej reakcji drugiego rzędu
Zweryfikowano Czas potrzebny dla reakcji drugiego rzędu przeciwstawionej reakcji pierwszego rzędu podanego początkowego stężenia reagenta A
Zweryfikowano Czas potrzebny na reakcję Drugiego Porządku przeciwstawioną Reakcji Pierwszego Porządku, biorąc pod uwagę Początkowe Stężenie. reagenta B
Zweryfikowano Odbierz do przodu. stawka konst. dla 2. Zakonu przeciwnego przez 1. Zakon Rxn. podany Ini. stęż. reagenta A
Zweryfikowano Stała szybkość Rxn w przód dla drugiego rzędu, przeciwstawiona przez Rxn pierwszego rzędu przy danym stężeniu Ini reagenta B
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej dla drugiego rzędu, przeciwstawiona reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Log Średnia frakcja molowa B
8 Więcej kalkulatorów Dyfuzja w stanie ustalonym
Zweryfikowano Dyfuzyjność metodą Stefana Tube
Zweryfikowano Dyfuzyjność metodą Twin Bulb
Zweryfikowano Fuller-Schettler-Giddings dla dyfuzyjności binarnej fazy gazowej
Zweryfikowano Równanie Chapmana Enskoga dla dyfuzyjności fazy gazowej
Zweryfikowano Równanie Wilke Chang dla dyfuzyjności fazy ciekłej
Utworzony Brak odległości między cząstkami w zderzeniu
Utworzony Całkowita energia przed zderzeniem
Utworzony Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
Utworzony Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Utworzony Energia odśrodkowa w zderzeniu
Utworzony Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Utworzony Lepkość roztworu przy użyciu współczynnika kolizji
Utworzony Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Utworzony Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Utworzony Największa separacja ładunków podczas kolizji
Utworzony Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Utworzony Przekrój kolizyjny
Utworzony Przekrój poprzeczny reakcji w kolizji
Utworzony Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Utworzony Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Utworzony Temperatura cząstki molekularnej za pomocą współczynnika zderzeń
Utworzony Wektor odległości międzycząsteczkowej w dynamice reakcji molekularnej
Utworzony Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Utworzony Zredukowana masa reagentów A i B
Zweryfikowano Nefeluksetyczny parametr kompleksu koordynacyjnego
Zweryfikowano Współczynnik rozszerzenia chmury dla kompleksów współrzędnych
Zweryfikowano Obszar dolnego ekranu
Zweryfikowano Obszar górnego ekranu
Zweryfikowano Wymiar górnego ekranu
Zweryfikowano Wymiary dolnego ekranu
Zweryfikowano Natężenie pola elektrycznego ze względu na ruchliwość elektroforetyczną
Zweryfikowano Prędkość dryfu rozproszonych cząstek przy danej ruchliwości elektroforetycznej
Zweryfikowano Ruchliwość elektroforetyczna cząstek
4 Więcej kalkulatorów Elektroforeza i inne zjawiska elektrokinetyczne
Utworzony Liczba elektronów w n-tej powłoce
Utworzony Liczba orbitali w n-tej powłoce
14 Więcej kalkulatorów Elektrony
Zweryfikowano Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji asocjacyjnej
Zweryfikowano Energia aktywacji pola krystalicznego dla reakcji dysocjacyjnej
Zweryfikowano Energia przejścia z A2g do T1gF
Zweryfikowano Energia przejścia z A2g do T1gP
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do A2g
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do T1gP
Zweryfikowano Energia przejścia z T1g do T2g
Zweryfikowano Energia stabilizacji miejsca ośmiościennego
Zweryfikowano Iloczyn rozpuszczalności kompleksu współrzędnych
Zweryfikowano Stała równowagi dla kompleksów współrzędnych
2 Więcej kalkulatorów Energia stabilizacji
Zweryfikowano Analiza anizotropii
Zweryfikowano Czas przejścia od środka kuli
Zweryfikowano Czas zerwania wiązania
Zweryfikowano Długość fali nośnej
Zweryfikowano Energia odrzutu do zerwania wiązań
Zweryfikowano Klasyczna analiza anizotropii fluorescencji
Zweryfikowano Modulacja częstotliwości
Zweryfikowano Natężenie pola dla jonizacji tłumiącej barierę
Zweryfikowano Obserwowany czas życia przy zmniejszonej masie
Zweryfikowano Obserwowany czas życia, biorąc pod uwagę czas hartowania
Zweryfikowano Potencjał odpychania wykładniczego
Zweryfikowano Prędkość opóźnionej spójności w fotodysocjacji
Zweryfikowano Puls podobny do Gaussa
Zweryfikowano Różnica impulsów pompy
Zweryfikowano Spektralny świergot
Zweryfikowano Średni czas swobodnego tunelowania elektronu
Zweryfikowano Średni czas swobodnego tunelowania przy danej prędkości
Zweryfikowano Średnia prędkość elektronów
Zweryfikowano Zachowanie zaniku anizotropii
Zweryfikowano Związek między intensywnością impulsu a natężeniem pola elektrycznego
Zweryfikowano Czas potrzebny na uformowanie ciasta
Zweryfikowano Część czasu cyklu wykorzystywana do formowania ciasta
2 Więcej kalkulatorów Filtrowanie
Zweryfikowano Aktywność hemolityczna
Zweryfikowano Alkaloid procentowy
Zweryfikowano Ciężar właściwy w temperaturze 30 stopni Celsjusza
Zweryfikowano Indeks pienienia
Zweryfikowano Indeks szparkowy
Zweryfikowano Metoda procentowej czystości zarodników Lycopodium
Zweryfikowano Obliczanie garbników
Zweryfikowano Odczyn jodowy
Zweryfikowano Oszacowanie glikozydów cyjanogennych
Zweryfikowano Procent flawonoidów
Zweryfikowano Procent kazeiny
Zweryfikowano Procent lipidów
Zweryfikowano Procent popiołu rozpuszczalnego w wodzie
Zweryfikowano Procent Saponiny
Zweryfikowano Procent utraty po implantacji
Zweryfikowano Procentowa utrata przedimplantacyjna
Zweryfikowano Średnia wielkość miotu
Zweryfikowano Stosunek C/N
Zweryfikowano Utrata po implantacji
Zweryfikowano Utrata przedimplantacyjna
Zweryfikowano Wartość ekstrakcyjna rozpuszczalna w wodzie
Zweryfikowano Wartość goryczy
Zweryfikowano Wartość kwasowa w fitochemii
Zweryfikowano Wilgoć i substancje lotne
Utworzony Całkowita pojemność płuc
Utworzony Funkcja Pozostała pojemność
Utworzony Opór dróg oddechowych
Utworzony Pojemność wdechowa płuc
Utworzony Pojemność życiowa płuc
Utworzony Przewodność w drogach oddechowych
Zweryfikowano Częstotliwość rekombinacji
Utworzony Liczba gamet
Zweryfikowano Połączenie genotypów
Zweryfikowano Poziom zakłóceń
Utworzony Współczynnik zbiegu okoliczności dla genetyki
Zweryfikowano Głębokość głowy eliptycznej
Zweryfikowano Głębokość półkulistej głowy
Zweryfikowano Głębokość torysferycznej głowy
Zweryfikowano Grubość głowicy eliptycznej
Zweryfikowano Grubość płaskiej pokrywy lub głowicy
Zweryfikowano Grubość płytkiej i standardowej (torishperical) głowy
Zweryfikowano Współczynnik intensyfikacji naprężeń przy użyciu stosunku osi głównej do mniejszej
Utworzony Ciśnienie pulsu
Utworzony Lepkość krwi
Utworzony Liczba Reynoldsa krwi w naczyniu
Utworzony Moduł sprężystości (styczny) przy użyciu równania Hughesa
Utworzony Prędkość fali tętna przy użyciu równania Moensa-Kortewega
Utworzony Równanie Franka Bramwella-Hilla dla prędkości fali tętna
Utworzony Równanie Poiseuille'a dla przepływu krwi
Utworzony Spadek ciśnienia za pomocą równania Hagena-Poiseuille'a
Utworzony Średnia prędkość krwi
Utworzony Średnie ciśnienie tętnicze
Utworzony Tempo średniego przepływu krwi
Utworzony Wskaźnik pulsacji
Zweryfikowano Długość fali De Broglie przy podanej całkowitej energii
Zweryfikowano Długość fali neutronu termicznego
14 Więcej kalkulatorów Hipoteza de Brogliego
Zweryfikowano Liczba enancjomerów dla cząsteczki symetrycznej z nieparzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba enancjomerów dla cząsteczki symetrycznej z parzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba izomerów optycznych dla cząsteczki symetrycznej z nieparzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba izomerów optycznych dla cząsteczki symetrycznej z parzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba izomerów optycznych dla niesymetrycznej cząsteczki
Zweryfikowano Liczba mezomerów dla cząsteczki symetrycznej z nieparzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba mezomerów dla cząsteczki symetrycznej z parzystymi centrami chiralnymi
Zweryfikowano Liczba par enancjomerycznych dla niesymetrycznej cząsteczki
3 Więcej kalkulatorów Izomeria
Utworzony Ciśnienie równowagi gazowego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
Utworzony Stężenie równowagowe wodnego adsorbatu za pomocą równania Freundlicha
7 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Freundlicha
Utworzony Ułamkowe zajęcie miejsc adsorpcji według równania adsorpcji Langmuira
4 Więcej kalkulatorów Izoterma adsorpcji Langmuira
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia produktu B z reagenta A w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia produktu C z reagenta A w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny na zestaw dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagenta A dla zestawu dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Średni czas życia zestawu dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji A do B dla zestawu dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji A do C w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie produktu B w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie produktu C w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie reagenta A po czasie t w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Stosunek produktów B do C w zestawie dwóch równoległych reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia Produktu B z Reagenta A w Zestawie Trzech Równoległych Reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia Produktu C z Reagenta A w Zestawie Trzech Równoległych Reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny do utworzenia Produktu D z Reagenta A w Zestawie Trzech Równoległych Reakcji
Zweryfikowano Czas potrzebny na zestaw trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagenta A dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Średni czas życia dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji A do B dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji A do C dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji A do D dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie produktu B w zestawie trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie produktu C w zestawie trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie produktu D w zestawie trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Stężenie reagenta A w czasie t dla zestawu trzech równoległych reakcji
Zweryfikowano Czas wymagany do wytworzenia maksymalnego stężenia związku pośredniego B w następującej po sobie reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Maksymalne stężenie związku pośredniego B w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano stęż. Produktu Pośredniego B dostarczonego Reagenta A Stęż. w czasie t dane k2 znacznie większe niż k1
Zweryfikowano Stężenie produktu C w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie produktu C, gdy k2 jest znacznie większe niż k1 w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie reagenta A w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Stężenie związku pośredniego B w kolejnej reakcji pierwszego rzędu
Zweryfikowano Świecki Eqm - stosunek stęż. z A do B, biorąc pod uwagę okresy półtrwania, pod warunkiem, że k2 jest znacznie większe niż k1
Zweryfikowano Transient Eqm – stosunek B do A, gdy k2 jest znacznie większe niż k1 dla pierwszego rzędu Rxn
Zweryfikowano Liczba Reynoldsa dla folii kondensatu
Zweryfikowano Liczba Reynoldsa przy użyciu średniego współczynnika przenikania ciepła dla filmu kondensatu
20 Więcej kalkulatorów Kondensacja
Zweryfikowano Całkowita energia cząstki w kropce kwantowej
Zweryfikowano Energia przyciągania kulombowskiego
Zweryfikowano Energia Uwięzienia
Zweryfikowano Pojemność kwantowa kropki kwantowej
Zweryfikowano Promień Excitona Bohra
Zweryfikowano Równanie Brusa
Zweryfikowano Zredukowana masa ekscytonu
Utworzony Napięcie międzyfazowe według równania Laplace'a
Zweryfikowano Współczynnik korygujący przy podanym napięciu powierzchniowym
7 Więcej kalkulatorów Laplace'a i ciśnienie powierzchniowe
Zweryfikowano Energia propagacji przy użyciu określonej energii powierzchniowej
Zweryfikowano Jednoosiowa energia anizotropii na jednostkę objętości przy użyciu stałej anizotropii
Zweryfikowano Pole anizotropowe wykorzystujące namagnesowanie spontaniczne
Zweryfikowano Średnia anizotropia na podstawie średnicy i grubości
Zweryfikowano Średnia anizotropia przy użyciu stałej anizotropii
Zweryfikowano Absorpcja nieznanego metalu
Zweryfikowano Absorpcja znanego metalu
Zweryfikowano Całkowita twardość
Zweryfikowano Całkowite stężenie potasu i wodoru
Zweryfikowano Końcowe stężenie wodorotlenku sodu
Zweryfikowano Masa mosiądzu przy danym współczynniku roztworu wzorcowego
Zweryfikowano Masa tlenku metalu podana w procentach
Zweryfikowano Objętość nieznanego metalu przy danym współczynniku roztworu standardowego
Zweryfikowano Oszacowanie potasu
Zweryfikowano Początkowe stężenie wodorotlenku sodu
Zweryfikowano Początkowe stężenie wodorotlenku sodu, podane stężenie całkowite
Zweryfikowano Podany ciężar cząsteczkowy Współczynnik roztworu wzorcowego
Zweryfikowano Procent metalu w mosiądzu
Zweryfikowano Procent tlenku metalu w nieznanej substancji stałej
Zweryfikowano Siła EDTA przy danym stężeniu cynku
Zweryfikowano Siła nieznanego jonu metalu przy znanej sile
Zweryfikowano Siła nieznanego jonu metalu, biorąc pod uwagę absorbancję
Zweryfikowano Siła nieznanego roztworu jonów metali
Zweryfikowano Siła standardowego EDTA
Zweryfikowano Siła znanego jonu metalu przy nieznanej sile
Zweryfikowano Stężenie magnezu przy danej twardości
Zweryfikowano Stężenie nieznanego metalu, biorąc pod uwagę procent tlenku metalu
Zweryfikowano Stężenie wapnia przy danej twardości
Zweryfikowano Stężenie wodoru
Zweryfikowano Tom nieznanego metalu
Zweryfikowano Współczynnik rozwiązania standardowego
Zweryfikowano Ciepło wytwarzane podczas wzrostu drobnoustrojów
Zweryfikowano Fabuła Lineweavera Burka
Utworzony Kąt obrotu helisy alfa
Utworzony Napięcie ścian naczynia za pomocą równania Younga-Laplace'a
Utworzony Potencjał ciśnieniowy komórki podany potencjał wody i substancji rozpuszczonych
Utworzony Potencjał substancji rozpuszczonej w komórce przy danym potencjale wody i ciśnienia
Zweryfikowano Procentowy odzysk białka
Utworzony Przybliżony potencjał wodny komórki
Utworzony Równanie Hardy'ego Weinberga dla przewidywanej częstotliwości homozygotycznego typu dominującego (AA)
Utworzony Równanie równowagi Hardy'ego-Weinberga dla przewidywanej częstotliwości typu heterozygotycznego (Aa)
Zweryfikowano Specyficzna szybkość replikacji netto
Zweryfikowano Specyficzna szybkość wzrostu netto bakterii
Zweryfikowano Specyficzna szybkość wzrostu netto Śmierć komórek
Utworzony Sprawność fizyczna grupy i w populacji
Zweryfikowano Stała uwalniania białka
Utworzony Szeroka odziedziczalność za pomocą równania hodowcy
Zweryfikowano Uwalnianie białka przez rozbicie komórek
Utworzony Wąska odziedziczalność za pomocą równania Breedera
Utworzony Współczynnik biokoncentracji
Zweryfikowano Współczynnik podziału białka
Utworzony Współczynnik podziału oktanol-woda
Utworzony Współczynnik temperaturowy rezystancji RTD
Zweryfikowano Wydajność białka
Utworzony Zdolność lotna substancji chemicznych w rybach
Zweryfikowano Stała stopy procentowej forward przy danych Keq i kb
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji wstecznej przy danych Keq i kf
Zweryfikowano Stała szybkości równowagi dana kf i kb
Zweryfikowano Stężenie produktu C podane kf i kb
Zweryfikowano Stężenie produktu D przy danych kf i kb
Zweryfikowano Stężenie reagenta A przy danych kf i kb
Zweryfikowano Stężenie reagenta B przy danych kf i kb
Utworzony Molalność rozpuszczalnika n-rozpuszczonego roztworu
4 Więcej kalkulatorów Molalność
Zweryfikowano Moment magnetyczny kompleksów koordynacyjnych
Zweryfikowano Obracaj tylko moment magnetyczny dla kompleksów współrzędnych
Zweryfikowano Ciśnienie powierzchniowe przy użyciu Co-Area
2 Więcej kalkulatorów Nacisk powierzchniowy
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji substancji rozpuszczonej w kompozycie przy danym ułamku objętościowym
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji substancji rozpuszczonej w matrycy polimerowej przy danym ułamku objętościowym
Zweryfikowano Współczynnik krętości wykorzystujący grubość i średnicę dysków
Zweryfikowano Współczynnik krętości wykorzystujący współczynnik dyfuzji substancji rozpuszczonej
Zweryfikowano Parametr rozpuszczalności ze względu na napięcie powierzchniowe
19 Więcej kalkulatorów Napięcie powierzchniowe
Zweryfikowano Koncentracja reagentów nieodwracalnej reakcji trzeciego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej trzeciego rzędu
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej trzeciego rzędu przy dwóch równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Szybkość reakcji nieodwracalnej reakcji trzeciego rzędu przy dwóch równych stężeniach reagentów
Utworzony Energia wewnętrzna gazu doskonałego z wykorzystaniem prawa energii ekwipartycji
2 Więcej kalkulatorów Odległość najbliższego podejścia
Zweryfikowano Całkowita odporność termiczna
Zweryfikowano Opór cieplny dla konwekcji na powierzchni wewnętrznej
Zweryfikowano Opór cieplny dla konwekcji na powierzchni zewnętrznej
Zweryfikowano Opór cieplny dla przewodzenia na ścianie rury
4 Więcej kalkulatorów Odporność termiczna
Utworzony Azot mocznikowy we krwi przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Całkowita objętość fazy ruchomej w kolumnie przy danym współczynniku retencji
Utworzony Glukoza w surowicy przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Luka osmolarna
Utworzony Objętość retencji z wykorzystaniem wydajności kolumny
Utworzony Objętość retencji za pomocą współczynnika retencji
Utworzony Obliczona osmolalność surowicy
Utworzony Obliczona osmolalność surowicy przy użyciu luki osmolarnej
Utworzony Osmolalność osocza
Utworzony Sód w surowicy przy użyciu obliczonej osmolalności surowicy
Utworzony Szczytowa rozdzielczość w chromatografii
Utworzony Szerokość piku chromatograficznego przy użyciu wydajności kolumny
Utworzony Wydajność kolumny w chromatografii
Utworzony Zatężanie w osoczu za pomocą osmolalności osocza
Utworzony Zmierzona osmolalność za pomocą luki osmolarnej
Utworzony Zmniejszenie potencjału splicingu przez sekwencję mutantów
Utworzony Zwiększenie potencjału splicingu przez sekwencję typu dzikiego
Osocze (5)
Utworzony Klirens nerkowy na podstawie wskaźnika reabsorpcji
Utworzony Średnie stężenie osocza w stanie ustalonym
Utworzony Stężenie początkowe w bolusie dożylnym
Utworzony Stężenie w osoczu infuzji o stałej szybkości w stanie ustalonym
Utworzony Ułamkowe wydalanie sodu
6 Więcej kalkulatorów Osocze
Paliwo (6)
Zweryfikowano Procent nadmiaru powietrza
Zweryfikowano Procent nadmiaru tlenu
Zweryfikowano Teoretyczne zapotrzebowanie na powietrze
Zweryfikowano Wartosc kaloryczna netto
Zweryfikowano Wartość opałowa netto w oparciu o procent wagowy wodoru
Zweryfikowano Wartość opałowa podana ułamek wagowy
Zweryfikowano Czas potrzebny do zakończenia reakcji przy danym stężeniu produktu
Zweryfikowano Czas potrzebny, gdy początkowe stężenie reagenta B jest większe niż 0
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagenta A przy danym początkowym stężeniu B większym niż 0
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagenta przy danym stężeniu produktu
Zweryfikowano Podane stężenie produktu Początkowe stężenie reagenta
Zweryfikowano Stężenie produktu dla 1. rzędu, przeciwne przez 1. zamówienie Rxn, biorąc pod uwagę początkowe stężenie B większe niż 0
Zweryfikowano Stężenie reagentów w danym czasie t
Zweryfikowano Szybkość reakcji w przód Stała, gdy początkowe stężenie B jest większe niż 0
9 Więcej kalkulatorów Pierwszeństwo sprzeciwia się reakcjom pierwszego rzędu
Zweryfikowano Ciśnienie próżniowe
Zweryfikowano Ciśnienie za pomocą równania stanu wirialnego
Zweryfikowano Manometr ciśnienia
Zweryfikowano Ogólna konwersja w procesie recyklingu
Zweryfikowano Ogólny bilans materiałowy dla krystalizatora
Zweryfikowano Ułamek masowy gatunków A
8 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Całkowita liczba cząstek przy danej powierzchni całkowitej
Zweryfikowano Całkowita liczba cząstek w mieszaninie
Zweryfikowano Całkowity obszar powierzchni cząstek przy użyciu Spericity
Zweryfikowano Powierzchnia właściwa mieszaniny
5 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Molowa szybkość podawania reagenta przy użyciu konwersji reagentów
7 Więcej kalkulatorów Podstawowe formuły
Zweryfikowano Konwersja reagentów przy użyciu stężenia reagentów
Zweryfikowano Liczba moli podawanego reagenta przy użyciu konwersji reagentów
Zweryfikowano Początkowe stężenie reagentów przy użyciu konwersji reagentów
Zweryfikowano Zatężanie reagentów za pomocą konwersji reagentów
7 Więcej kalkulatorów Podstawy inżynierii reakcji chemicznych
Zweryfikowano Stosunek mieszania na podstawie określonej wilgotności
Zweryfikowano Wilgotne ciepło w oparciu o wilgotność bezwzględną
Zweryfikowano Wilgotność bezwzględna na podstawie wilgotności molowej
Zweryfikowano Wilgotność bezwzględna w oparciu o masę powietrza
Zweryfikowano Wilgotność molowa na podstawie moli powietrza i wody
Zweryfikowano Wilgotność nasycenia na podstawie prężności pary
Zweryfikowano Wilgotność procentowa
Zweryfikowano Wilgotność właściwa na podstawie stosunku mieszania
11 Więcej kalkulatorów Podstawy procesu nawilżania
Zweryfikowano Całkowity transfer ciepła w oparciu o opór cieplny
Zweryfikowano Radiosity
Zweryfikowano Szybkość konwekcyjnego przenoszenia ciepła
10 Więcej kalkulatorów Podstawy trybów wymiany ciepła
Zweryfikowano Lokalna odporność na przenikanie ciepła przez folię powietrzną
Zweryfikowano Promień hydrauliczny
Zweryfikowano Przenoszenie ciepła ze strumienia gazu płynącego w ruchu turbulentnym
Zweryfikowano Równoważna średnica kanału nieokrągłego
Zweryfikowano Średnica równoważna przy przepływie w kanale prostokątnym
Zweryfikowano Współczynnik Colburna za pomocą analogii Chiltona Colburna
Zweryfikowano Współczynnik J Colburna ze współczynnikiem tarcia wentylatora
Zweryfikowano Współczynnik J dla przepływu w rurze
Zweryfikowano Współczynnik przenikania ciepła na podstawie różnicy temperatur
8 Więcej kalkulatorów Podstawy wymiany ciepła
Utworzony Energia cieplna z wykorzystaniem molowej pojemności cieplnej
Utworzony Liczba moli przy użyciu molowej pojemności cieplnej
Utworzony Molowa pojemność cieplna
Utworzony Termodynamiczna beta
Utworzony Współczynnik stechiometryczny dla i-tego składnika w reakcji
Utworzony Zmiana temperatury za pomocą molowej pojemności cieplnej
1 Więcej kalkulatorów Pojemność cieplna
Zweryfikowano Liczba elektronów przy danym prądzie dyfuzyjnym
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu przy danym prądzie dyfuzyjnym
Zweryfikowano Prąd dyfuzyjny
Zweryfikowano Spadek Żywotność danego prądu dyfuzyjnego
Zweryfikowano Stężenie depolaryzatora przy danym prądzie dyfuzyjnym
Zweryfikowano Współczynnik dyfuzji przy danym prądzie dyfuzyjnym
3 Więcej kalkulatorów Polarografia
Zweryfikowano Długość konturu makrocząsteczki
Zweryfikowano Energia aktywacji do propagacji
Zweryfikowano Liczba lepkości
Zweryfikowano Liczbowo średni stopień polimeryzacji
Zweryfikowano Liczbowo średnia masa cząsteczkowa
Zweryfikowano Numer Debory
Zweryfikowano Średni współczynnik funkcjonalności
Zweryfikowano Szybkość polikondensacji
Zweryfikowano Wagowo-średnia masa cząsteczkowa w ogólnej polimeryzacji reakcyjnej
Zweryfikowano Wskaźnik polidyspersyjności dla polimerów reagujących krokowo
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji cząstek
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji dla lepkości dynamicznej
Zweryfikowano Współczynnik sedymentacji przy danym promieniu cząstki
Zweryfikowano Wytrzymałość materiału na ściskanie
Zweryfikowano Wytrzymałość na rozciąganie podana powierzchnia przekroju
Zweryfikowano Całkowita objętość próbki polimeru
Zweryfikowano Ciepło parowania przy danym parametrze rozpuszczalności
Zweryfikowano Czas orientacji polimeru
Zweryfikowano Objętość podana Parametr rozpuszczalności
Zweryfikowano Objętość zajmowana przez polimer
Zweryfikowano Parametr interakcji Flory-Huggins
Zweryfikowano Parametr rozpuszczalności podany Ciepło parowania dla rozpuszczalników niepolarnych
Zweryfikowano Powierzchnia próbki podana rezystywność
Zweryfikowano Specyficzna odporność peletu
Zweryfikowano Waga Średni stopień polimeryzacji
Zweryfikowano Wolna objętość w systemie polimerowym
3 Więcej kalkulatorów Polimeryzacja krokowa
Utworzony Masa atomu pierwiastka przy użyciu liczby Avogadro
Utworzony Masa cząsteczki substancji przy użyciu liczby Avogadro
4 Więcej kalkulatorów Prawo Avogadro
Utworzony Bezwymiarowa rozpuszczalność Henry'ego
Utworzony Ciśnienie cząstkowe gatunków w fazie gazowej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Henry Rozpuszczalność podana Stężenie
Utworzony Koncentracja gatunków w fazie gazowej przez bezwymiarową rozpuszczalność Henry'ego
Utworzony Koncentracja gatunków w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Molowy stosunek mieszania w fazie wodnej według rozpuszczalności Henry'ego
Utworzony Rozpuszczalność Henry'ego poprzez stosunek mieszania w fazie wodnej
Zweryfikowano Długość fali odpowiadająca maksymalnej emisji promieniowania
Zweryfikowano Temperatura na podstawie długości fali przy danej maksymalnej emisji promieniowania
Zweryfikowano Całkowita energia wypromieniowana przy danej temperaturze termodynamicznej
Zweryfikowano Temperatura termodynamiczna podana energia całkowita
Zweryfikowano Załaduj na dławik
9 Więcej kalkulatorów Projekt dławnicy i dławika
Zweryfikowano Ciśnienie wiatru działające na dolną część statku
13 Więcej kalkulatorów Projekt śruby kotwiącej
Zweryfikowano Hydrostatyczna siła końcowa przy ciśnieniu projektowym
Zweryfikowano Maksymalny rozstaw śrub
Zweryfikowano Minimalny rozstaw śrub
Zweryfikowano Naprężenie wzdłużne (naprężenie osiowe) w powłoce cylindrycznej
Zweryfikowano Odkształcenie obręczy
Zweryfikowano Odległość promieniowa od reakcji na obciążenie uszczelki do okręgu śrub
Zweryfikowano Średnica koła śruby
Zweryfikowano Średnica uszczelki w reakcji na obciążenie
Zweryfikowano Średnica zewnętrzna kołnierza przy użyciu średnicy śruby
Zweryfikowano Wartość współczynnika dla grubości kołnierza
Zweryfikowano Współczynnik uszczelki
6 Więcej kalkulatorów Projekt zbiornika ciśnieniowego poddanego ciśnieniu wewnętrznemu
Zweryfikowano Znamionowy moment obrotowy silnika
17 Więcej kalkulatorów Projektowanie elementów systemu mieszania
Zweryfikowano Długość stożkowej głowy
Zweryfikowano Grubość kołnierza
Zweryfikowano Krytyczna odległość między usztywniaczami
Zweryfikowano Moment bezwładności pierścienia usztywniającego na jednostkę długości
Zweryfikowano Szerokość uszczelki
Zweryfikowano Energia potencjalna wibrującego atomu
Zweryfikowano Energia punktu zerowego cząstek w 1D SHO
Zweryfikowano Energia punktu zerowego cząstek w 2D SHO
Zweryfikowano Energia punktu zerowego cząstek w 3D SHO
Zweryfikowano Przywracanie siły dwuatomowej cząsteczki wibracyjnej
Zweryfikowano Wartości własne energii dla 1D SHO
Zweryfikowano Wartości własne energii dla 2D SHO
Zweryfikowano Wartości własne energii dla 3D SHO
Zweryfikowano Charakterystyka materiału przy użyciu kąta tarcia
Zweryfikowano Współczynnik płynięcia ciał stałych
1 Więcej kalkulatorów Przechowywanie i transport ciał stałych
Zweryfikowano Przenikanie ciepła w płetwach przy danej wydajności płetwy
8 Więcej kalkulatorów Przenoszenie ciepła z rozszerzonych powierzchni (żeber)
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodnictwa krawędzi
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodnictwa ściany
Zweryfikowano Współczynnik kształtu przewodzenia narożnika
3 Więcej kalkulatorów Przewodzenie
Zweryfikowano Liczba Biota przy użyciu liczby Fouriera
Zweryfikowano Liczba Biota za pomocą współczynnika przenikania ciepła
Zweryfikowano Liczba Fouriera przy użyciu liczby Biota
15 Więcej kalkulatorów Przewodzenie ciepła w stanie niestacjonarnym
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji nieodwracalnej drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Stężenie reagentów nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
Zweryfikowano Szybkość reakcji nieodwracalnej reakcji drugiego rzędu przy równych stężeniach reagentów
3 Więcej kalkulatorów Reakcja nieodwracalna drugiego rzędu
Zweryfikowano Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Zweryfikowano Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
2 Więcej kalkulatorów Reakcje łańcuchowe
Zweryfikowano Czas potrzebny do zakończenia reakcji
Zweryfikowano Stała szybkości dla reakcji do przodu
Zweryfikowano Stała szybkości dla reakcji wstecznej
Zweryfikowano Ciśnienie cząstkowe netto w reaktorze wsadowym o stałej objętości
Zweryfikowano Szybkość reakcji w reaktorze wsadowym o stałej objętości
Zweryfikowano Temperatura w reaktorze okresowym o stałej objętości
7 Więcej kalkulatorów Reaktor wsadowy o stałej objętości
Zweryfikowano Konwersja reagentów w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Objętość przy pełnej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Objętość w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Początkowa objętość reaktora przy całkowitej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Początkowa objętość reaktora w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Ułamkowa zmiana objętości przy całkowitej konwersji w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Ułamkowa zmiana objętości w reaktorze wsadowym o zmiennej objętości
Zweryfikowano Całkowite stężenie metalicznego liganda
Zweryfikowano Druga stała stabilności
Zweryfikowano pH Ligandu
Zweryfikowano Pierwsza stała stabilności
Zweryfikowano Stała stabilności kompleksów binarnych
Zweryfikowano Stała stabilności kompleksów trójskładnikowych
Zweryfikowano Stała stabilności złożonego związku
Zweryfikowano Stechiometria liganda w równowadze złożonej
Zweryfikowano Stężenie niezwiązanego liganda
Zweryfikowano Współczynnik formacji
Zweryfikowano Zmiana stałej stabilności
Zweryfikowano Związek między pierwszą i drugą stałą stabilności
Zweryfikowano Strumień molowy dyfuzyjnego składnika A dla dyfuzji równomolowej z B w oparciu o stężenie A
2 Więcej kalkulatorów Równoważna dyfuzja licznika
Zweryfikowano Czynnik usuwania
Zweryfikowano Liczba etapów usuwania według równania Kremsera
Zweryfikowano Współczynnik odpędzania podany Współczynnik absorpcji
Zweryfikowano Rozpraszanie Rutherforda
Zweryfikowano Izotoniczność metodą równoważnika NaCl
Zweryfikowano Metoda stężenia molowego do obliczania izotoniczności
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu nadmiaru
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu paszy
Zweryfikowano Masowe natężenie przepływu poniżej przepływu
Zweryfikowano Numer oczka
Zweryfikowano Rozmiar otworu
Zweryfikowano Skuteczność ekranu w oparciu o materiał nadwymiarowy
Zweryfikowano Skuteczność ekranu w oparciu o materiał podwymiarowy
5 Więcej kalkulatorów Separacja mechaniczna
Zweryfikowano Końcowa prędkość osiadania pojedynczej cząstki
Zweryfikowano Przewidywany obszar ciała stałego
1 Więcej kalkulatorów Separacja wielkości
Zweryfikowano Skuteczność przeciwprądowego wymiennika ciepła, jeśli gorący płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność przeciwprądowego wymiennika ciepła, jeśli zimny płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła dla minimalnej ilości płynu
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła o równoległym przepływie, jeśli gorący płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Skuteczność wymiennika ciepła o równoległym przepływie, jeśli zimny płyn jest minimalnym płynem
Zweryfikowano Bezwzględna intensywność linii atomowej
Zweryfikowano Częściowe ciśnienie w łuku kolumny
Zweryfikowano Ekspozycja względna
Zweryfikowano Klasyczna stała tłumienia oscylatora
Zweryfikowano Równanie Scheibego-Lomakina
Zweryfikowano Stały kąt dla blasku
Zweryfikowano Strumień promieniujący
Zweryfikowano Transformacja Kaisera
Zweryfikowano Względne natężenie promieniowania linii atomowej
Zweryfikowano Częstotliwość pochłanianego promieniowania
Zweryfikowano Długość fali koherencji
Zweryfikowano Długość fali podana Numer fali kątowej
Zweryfikowano Długość fali podana Spektroskopowa liczba fal
Zweryfikowano Energia kinetyczna fotoelektronu
Zweryfikowano Energia stanu niższego
Zweryfikowano Energia stanu wyższego
Zweryfikowano Energia wiązania fotoelektronu
Zweryfikowano Funkcja pracy
Utworzony Liczba fal kątowych
Utworzony Liczba fal spektroskopowych
Zweryfikowano Moment bezwładności przy danej wartości własnej energii
Zweryfikowano Stała Rydberga przy danej długości fali Compton
Zweryfikowano Zakres długości fali
1 Więcej kalkulatorów Spektroskopia elektroniczna
Zweryfikowano Anihilacja Tripletu Tripletu
Zweryfikowano Aproksymacja stanu ustalonego
Zweryfikowano Czas życia singletowej fosforescencji radiacyjnej
Zweryfikowano Hartowanie Stężenie danego stopnia tworzenia ekscipleksu
Zweryfikowano Intensywność fluorescencji
Zweryfikowano Intensywność fluorescencji bez wygaszania
Zweryfikowano Intensywność fluorescencji przy danym stopniu tworzenia ekspleksów
Zweryfikowano Intensywność końcowa przy użyciu równania Sterna Volmera
Zweryfikowano Intensywność początkowa danego stopnia tworzenia ekscipleksu
Zweryfikowano Kolizyjny transfer energii
Zweryfikowano Koncentracja gaszenia
Zweryfikowano Kurs ISC
Zweryfikowano Różnica w kwasowości między stanem naziemnym a stanem wzbudzonym
Zweryfikowano Singlet Dane życie Stopień formacji ekscipleksu
Zweryfikowano Singletowy czas życia procesu radiacyjnego
Zweryfikowano Stała równowagi dla tworzenia ekscipleksu
Zweryfikowano Stała stawki ISC
Zweryfikowano Stała Sterna Volmnera
Zweryfikowano Stała szybkości fluorescencji
Zweryfikowano Stała szybkości fosforescencji
Zweryfikowano Stopień formacji ekscipleksu
Zweryfikowano Szybkość aktywacji
Zweryfikowano Szybkość dezaktywacji
Zweryfikowano Szybkość fosforescencji
Zweryfikowano Współczynnik intensywności
Zweryfikowano Współczynnik żywotności
Zweryfikowano Wydajność kwantowa fluorescencji
Zweryfikowano Wydajność kwantowa fosforescencji przy międzysystemowej wydajności kwantowej
Zweryfikowano Wydajność kwantowa stanu trypletowego
9 Więcej kalkulatorów Spektroskopia emisyjna
Zweryfikowano Elektronowa częstotliwość rezonansu paramagnetycznego
Zweryfikowano Energia ujemnego stanu wirowania
Zweryfikowano Liczba cząstek w górnym stanie przy użyciu rozkładu Boltzmanna
Zweryfikowano Liczba wygenerowanych linii
Zweryfikowano Linie wygenerowane dla połowy spinu
Zweryfikowano Różnica energii między dwoma stanami wirowania
Zweryfikowano Siła zewnętrznego pola magnetycznego
Zweryfikowano Współczynnik Lande g w elektronowym rezonansie paramagnetycznym
Zweryfikowano Zastosowane pole magnetyczne z wykorzystaniem pola zewnętrznego
Zweryfikowano Singlet Radiacyjna żywotność fluorescencji
Zweryfikowano Całkowite lokalne pole magnetyczne
Zweryfikowano Częstotliwość larmora jądrowego przy danej stałej osłony
Zweryfikowano Częstotliwość larmorów jądrowych
Zweryfikowano Efektywny ładunek jądrowy przy stałej osłony
Zweryfikowano Efektywny poprzeczny czas relaksacji
Zweryfikowano Kurs wymiany w temperaturze koalescencji
Zweryfikowano Lokalna dystrybucja do stałej ekranowania
Zweryfikowano Obserwowana szerokość w połowie wysokości linii NMR
Zweryfikowano Przesunięcie chemiczne w spektroskopii magnetycznego rezonansu jądrowego
Zweryfikowano Stała ekranująca przy danym efektywnym ładunku jądrowym
Zweryfikowano Stała podziału nadsubtelnego
Zweryfikowano Stosunek magnetogiryczny elektronu
Zweryfikowano Stosunek żyromagnetyczny przy danej częstotliwości Larmora
Zweryfikowano Współczynnik depolaryzacji
12 Więcej kalkulatorów Spektroskopia Ramana
Zweryfikowano Połowa przerw między rolkami
Zweryfikowano Prędkość krytyczna stożkowego młyna kulowego
Zweryfikowano Promień podawania w kruszarce gładko walcowej
1 Więcej kalkulatorów Sprzęt do redukcji rozmiaru
Zweryfikowano Prędkość końcowa podana prędkość kątowa
8 Więcej kalkulatorów Średnia prędkość gazu
Zweryfikowano Okres przydatności do spożycia w przypadku zamówienia zerowego
Zweryfikowano Okres ważności pierwszego zamówienia
Zweryfikowano Stała szybkość degradacji
Zweryfikowano Współczynnik przyspieszenia
Zweryfikowano Średnia masa cząsteczkowa
Zweryfikowano Wydajność zakładu chemicznego
3 Więcej kalkulatorów Stechiometria
Zweryfikowano Obliczanie biodostępności dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Zweryfikowano Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Zweryfikowano Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym i biodostępności
Zweryfikowano Regulacja odstępu między dawkami dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Zweryfikowano Zezwolenie na pożądane stężenie w stanie ustalonym
Utworzony Energia stanów stacjonarnych
Utworzony Promienie stanów stacjonarnych
Utworzony Równanie Bragga dla długości fali atomów w sieci krystalicznej
Utworzony Równanie Bragga dla odległości między płaszczyznami atomów w sieci krystalicznej
Utworzony Równanie Bragga dla porządku dyfrakcji atomów w sieci krystalicznej
25 Więcej kalkulatorów Struktura atomu
Zweryfikowano Energia kropli cieczy w układzie neutralnym
Zweryfikowano Energia kulombowska cząstki naładowanej przy użyciu promienia Wignera Seitza
Zweryfikowano Energia kulombowska naładowanej cząstki na podstawie promienia gromady
Zweryfikowano Energia na jednostkę objętości klastra
Zweryfikowano Niedobór energii krzywizny zawierającej powierzchnię klastra
Zweryfikowano Niedobór energii powierzchni płaskiej przy użyciu napięcia powierzchniowego
Zweryfikowano Niedobór energii powierzchni płaskiej przy użyciu wiązania niedoboru energii
Zweryfikowano Promień skupienia przy użyciu promienia Wignera Seitza
Zweryfikowano Powierzchnia suszenia w oparciu o początkową i końcową masę wilgoci w okresie stałej szybkości
Zweryfikowano Powierzchnia suszenia w oparciu o początkową i końcową zawartość wilgoci w okresie stałej szybkości
Zweryfikowano Stały czas schnięcia od początkowej do końcowej wagi wilgoci
Zweryfikowano Stały czas schnięcia od początkowej do końcowej zawartości wilgoci
Zweryfikowano Szybkość stałego okresu suszenia w oparciu o końcową wagę wilgoci
Zweryfikowano Szybkość stałego okresu suszenia w oparciu o końcową zawartość wilgoci
5 Więcej kalkulatorów Suszenie od wilgotności początkowej do końcowej
Zweryfikowano Powierzchnia suszenia na podstawie początkowej do krytycznej zawartości wilgoci w okresie stałej szybkości
Zweryfikowano Powierzchnia suszenia w oparciu o masę wilgoci od początkowej do krytycznej w okresie stałej szybkości
Zweryfikowano Stały czas schnięcia od początkowej do krytycznej zawartości wilgoci
Zweryfikowano Stały czas suszenia od początkowej do krytycznej wagi wilgoci
Zweryfikowano Szybkość stałego okresu suszenia w oparciu o krytyczną masę wilgoci
Zweryfikowano Szybkość stałego okresu suszenia w oparciu o krytyczną zawartość wilgoci
5 Więcej kalkulatorów Suszenie od wilgotności początkowej do krytycznej
Utworzony hamiltonian systemu
Utworzony Molekularna energia potencjalna cząsteczek
Utworzony Molekularna energia potencjalna niezwiązanych par atomów
Utworzony Operator kinetyczny podany hamiltonian
Utworzony Potencjalny operator energii podany hamiltonian
Zweryfikowano Charakter macierzy Cn
Zweryfikowano Charakter Sn Matrix
Zweryfikowano Kąt obrotu w osi Cn
Zweryfikowano Kolejność osi obrotu w operacji Cn
Zweryfikowano Order Grupy Punktowej Dn
Zweryfikowano Prawdopodobieństwo występowania gatunków symetrii w reprezentacji redukowalnej
Zweryfikowano Zamówienie Cnh Point Group
Zweryfikowano Zamówienie grupy punktów Cnv
Zweryfikowano Zamówienie Grupy Punktów Dnd
Zweryfikowano Zamówienie Grupy Punktów Dnh
Zweryfikowano Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Zweryfikowano Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Zweryfikowano Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
1 Więcej kalkulatorów Teoria kolizji
Zweryfikowano Entalpia aktywacji
Zweryfikowano Entalpia aktywacji przy danym nachyleniu linii
Zweryfikowano Entropia aktywacji
Zweryfikowano Stała równowagi termodynamicznej
Zweryfikowano Stała szybkości reakcji według równania Eryinga
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania masy w fazie ciekłej z wykorzystaniem oporu ułamkowego fazy ciekłej
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania masy w fazie gazowej przy użyciu rezystancji ułamkowej według fazy gazowej
Zweryfikowano Dyfuzyjność według średniego czasu kontaktu w teorii penetracji
Zweryfikowano Dyfuzyjność według teorii filmu
Zweryfikowano Dyfuzyjność według teorii odnowy powierzchni
Zweryfikowano Grubość filmu według teorii filmu
Zweryfikowano Opór ułamkowy oferowany przez fazę ciekłą
Zweryfikowano Średni czas kontaktu według teorii penetracji
Zweryfikowano Średni współczynnik przenoszenia masy według teorii penetracji
Zweryfikowano Szybkość odnawiania powierzchni według teorii odnawiania powierzchni
Zweryfikowano Ułamkowy opór oferowany przez fazę gazową
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie ciekłej według teorii dwóch warstw
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie ciekłej z wykorzystaniem oporu ułamkowego w fazie ciekłej
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie gazowej według teorii dwóch warstw
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy w fazie gazowej z wykorzystaniem rezystancji ułamkowej według fazy gazowej
Zweryfikowano Współczynnik przenoszenia masy według teorii odnowy powierzchni
Zweryfikowano Współczynnik transferu masy według teorii filmu
3 Więcej kalkulatorów Teorie transferu masy
Utworzony Ciepło właściwe w równaniu termochemicznym
Utworzony Ilość ciepła uwalnianego w kalorymetrii bomby
Utworzony Ilość ciepła uwolnionego w kalorymetrii stałoobjętościowej
Utworzony Pojemność cieplna w kalorymetrii
Utworzony Przenoszenie ciepła w reakcji termochemicznej
Utworzony Zmiana energii wewnętrznej układu termochemicznego
Utworzony Zmiana temperatury w kalorymetrii
2 Więcej kalkulatorów Termochemia
Zweryfikowano Ciepło właściwe w termodynamice
Zweryfikowano Ciśnienie przy danej entalpii i energii wewnętrznej
Zweryfikowano Ekspansja adiabatyczna
Zweryfikowano Ekspansja izotermiczna
Zweryfikowano Energia cieplna dana energia wewnętrzna
Zweryfikowano Energia cieplna podana pojemność cieplna
Zweryfikowano Energia wewnętrzna podana entalpia
Zweryfikowano Energia wewnętrzna trójatomowego układu liniowego
Zweryfikowano Energia wewnętrzna trójatomowego układu nieliniowego
Zweryfikowano Energia wewnętrzna układu
Zweryfikowano Energia wewnętrzna układu dwuatomowego
Zweryfikowano Energia wewnętrzna układu monoatomowego
Zweryfikowano Energia wewnętrzna wykorzystująca energię ekwipartycji
Zweryfikowano Entalpia przy danej energii wewnętrznej
Zweryfikowano Kompresja adiabatyczna
Zweryfikowano Kompresja izotermiczna
Zweryfikowano Pojemność cieplna przy stałej objętości
Zweryfikowano Pojemność cieplna przy stałym ciśnieniu
Zweryfikowano Pojemność cieplna w termodynamice
Zweryfikowano Praca wykonana przez system w procesie adiabatycznym
Zweryfikowano Praca wykonana przez system w procesie izotermicznym
Zweryfikowano Praca wykonana przy danej energii wewnętrznej
Zweryfikowano Praca wykonana w procesie nieodwracalnym
Zweryfikowano Sprawność silnika Carnota
Zweryfikowano Sprawność silnika Carnota przy danej energii
Zweryfikowano Sprawność silnika cieplnego
Zweryfikowano Współczynnik wydajności dla chłodnictwa
Zweryfikowano Współczynnik wydajności lodówki przy danej energii
Zweryfikowano Zmiana energii wewnętrznej przy danym Cv
Zweryfikowano Zmiana entalpii przy danym Cp
Zweryfikowano Zmiana objętości przy danej zmianie entalpii i energii wewnętrznej
2 Więcej kalkulatorów Termodynamika pierwszego rzędu
Zweryfikowano Czas życia dawcy z FRET przy użyciu współczynnika energii i przejść
Zweryfikowano Efektywność przesyłu energii na odległość
Zweryfikowano Efektywność transferu energii na podstawie intensywności fluorescencji dawcy
Zweryfikowano Efektywność transferu energii na podstawie szybkości transferu energii
Zweryfikowano Efektywność transferu energii na podstawie szybkości transferu energii i czasu życia dawcy
Zweryfikowano Efektywność transferu energii przy użyciu stałej czasowej zaniku fotowybielania
Zweryfikowano Efektywność transferu energii przy wykorzystaniu czasu życia dawcy
Zweryfikowano Krytyczny dystans Forstera
Zweryfikowano Szybkość transferu energii na podstawie odległości i czasu życia dawcy
Zweryfikowano Wydajność kwantowa fluorescencji w FRET
Zweryfikowano Żywotność dawcy przy użyciu wskaźników przejść
Zweryfikowano Grubość blachy węzłowej
Zweryfikowano Grubość poziomej płyty zamocowanej na krawędziach
12 Więcej kalkulatorów Uchwyt lub wspornik
Zweryfikowano Korelacja dla strumienia ciepła zaproponowana przez Mostińskiego
Zweryfikowano Krytyczny strumień ciepła firmy Zuber
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji filmu na płycie dla falistego przepływu laminarnego
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji folii laminarnej w rurze
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji pary na płycie
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla kondensacji warstwy laminarnej na zewnątrz kuli
Zweryfikowano Średni współczynnik przenikania ciepła dla skraplania wewnątrz rur poziomych dla niskiej prędkości par
Zweryfikowano Szybkość wymiany ciepła dla kondensacji przegrzanych par
8 Więcej kalkulatorów Ważne wzory na liczbę kondensacji, średni współczynnik przenikania ciepła i strumień ciepła
Utworzony Częstotliwość promieniowania pochłanianego lub emitowanego podczas przejścia
Utworzony Liczba falowa widma liniowego wodoru
Utworzony Liczba fotonów emitowanych przez próbkę atomu H
Utworzony Różnica w energii między stanami energetycznymi
Utworzony Węzły promieniowe w strukturze atomowej
16 Więcej kalkulatorów Widmo wodoru
Zweryfikowano Objętość dystrybucji w procesie eliminacji leku
4 Więcej kalkulatorów Wielkość dystrybucji
Zweryfikowano Głębokość kontaktu przy użyciu maksymalnej głębokości i przemieszczenia powierzchni
Zweryfikowano Głębokość kontaktu wykorzystująca głębokość podczas wcięcia i przemieszczenia powierzchni
Zweryfikowano Głębokość podczas wcięcia na podstawie przemieszczenia powierzchni i głębokości kontaktu
Zweryfikowano Maksymalna głębokość na podstawie głębokości kontaktu i przemieszczenia powierzchni
Zweryfikowano Maksymalna głębokość przy użyciu głębokości końcowej i przemieszczenia powierzchni
Zweryfikowano Przemieszczenie powierzchni na podstawie głębokości końcowej i głębokości maksymalnej
Zweryfikowano Przemieszczenie powierzchni na podstawie głębokości podczas wcięcia i głębokości kontaktu
Zweryfikowano Przemieszczenie powierzchni przy użyciu maksymalnej głębokości i głębokości kontaktu
Zweryfikowano Amplituda rozproszenia na podstawie średnicy nanocząstek i średnicy elektronu
Zweryfikowano Całkowita polaryzacja materiału kompozytowego przy użyciu polaryzacji spowodowanej cząstkami metalicznymi i kulą
Zweryfikowano Całkowita polaryzacja materiału kompozytowego przy użyciu stałych dielektrycznych i pola padającego
Zweryfikowano Całkowity współczynnik kolizji przy użyciu wewnętrznej częstotliwości zderzeń elektronów
Zweryfikowano Gęstość elektronów na podstawie średniej gęstości elektronów i średnicy elektronów
Zweryfikowano Gęstość elektronów przy użyciu średniej gęstości elektronów i amplitudy rozproszenia
Zweryfikowano Liczba nanocząstek na podstawie ułamka objętościowego i objętości nanocząstek
Zweryfikowano Moment dipolowy kuli wykorzystujący polaryzację spowodowaną przez kulę
Zweryfikowano Objętość nanocząstek przy użyciu ułamka objętościowego
Zweryfikowano Polaryzacja kuli z wykorzystaniem momentu dipolowego kuli
Zweryfikowano Polaryzacja spowodowana cząsteczkami metalicznymi przy użyciu polaryzacji całkowitej i polaryzacji spowodowanej kulą
Zweryfikowano Polaryzacja spowodowana cząsteczkami metalicznymi przy użyciu stałych dielektrycznych i pola padającego
Zweryfikowano Polaryzacja spowodowana kulą przy użyciu pola lokalnego i pola padającego
Zweryfikowano Polaryzacja ze względu na kulę z wykorzystaniem polaryzacji ze względu na cząstki metaliczne i polaryzację całkowitą
Zweryfikowano Pole lokalne wykorzystujące pole incydentu i polaryzację
Zweryfikowano Pole zdarzenia wykorzystujące pole lokalne i polaryzację
Zweryfikowano Średnia gęstość elektronów na podstawie gęstości elektronów i średnicy elektronów
Zweryfikowano Średnia gęstość elektronów na podstawie gęstości nanocząstek i amplitudy rozproszenia
Zweryfikowano Średnica elektronu na podstawie średnicy nanocząstek i amplitudy rozproszenia
Zweryfikowano Średnica nanocząstek na podstawie średnicy elektronów i amplitudy rozproszenia
Zweryfikowano Ułamek objętościowy wykorzystujący objętość nanocząstek
Zweryfikowano Ułamek objętościowy wykorzystujący polaryzację i moment dipolowy kuli
Zweryfikowano Wewnętrzna częstotliwość zderzeń elektronów przy użyciu całkowitego współczynnika kolizji
Zweryfikowano Ciśnienie wewnątrz ziarna
Zweryfikowano Nadciśnienie wykorzystujące energię powierzchniową i promień
Zweryfikowano Naprężenie powierzchniowe wykorzystujące pracę
Zweryfikowano Specyficzna energia powierzchniowa na podstawie ciśnienia, zmiany objętości i powierzchni
Zweryfikowano Specyficzna energia powierzchniowa wykorzystująca pracę dla nanocząstek
Zweryfikowano Uogólniona energia swobodna wykorzystująca energię powierzchniową i objętość
Zweryfikowano Nadmierna temperatura podczas gotowania
Zweryfikowano Promień pęcherzyka pary w równowadze mechanicznej w przegrzanej cieczy
12 Więcej kalkulatorów Wrzenie
Zweryfikowano Okres wibracji przy ciężarze własnym
11 Więcej kalkulatorów Wsparcie siodła
Zweryfikowano Dystrybucja F
4 Więcej kalkulatorów Współczynnik dystrybucji
Zweryfikowano Energia aktywacji przy danym nachyleniu linii między LnK a odwrotnością temperatury
Zweryfikowano Energia aktywacji przy danym nachyleniu linii między log K a odwróconą temperaturą
Zweryfikowano Frakcja całkowitej liczby cząsteczek przechodzących reakcję chemiczną
Zweryfikowano Stała szybkość w temperaturze 2
Zweryfikowano Współczynnik temperaturowy przy użyciu stałej szybkości
Zweryfikowano Współczynnik temperaturowy z wykorzystaniem energii aktywacji
Zweryfikowano Liczba Nusselta przy użyciu równania Dittus Boelter dla chłodzenia
Zweryfikowano Liczba Nusselta przy użyciu równania Dittus Boelter dla ogrzewania
Zweryfikowano Liczba Stanton z podanym współczynnikiem tarcia wentylatora
8 Więcej kalkulatorów Współzależność liczb bezwymiarowych
Zweryfikowano Moc wymagana dla mieszadła
Zweryfikowano Numer mocy
2 Więcej kalkulatorów Wymagania dotyczące zasilania dla mieszania
Zweryfikowano Całkowity współczynnik przenikania ciepła dla rur nieżebrowanych
Zweryfikowano Liczba jednostek wymiany ciepła
Zweryfikowano Maksymalna możliwa szybkość wymiany ciepła
Zweryfikowano Szybkość wymiany ciepła za pomocą współczynnika korekcji i LMTD
Zweryfikowano Współczynnik wydajności
Zweryfikowano Współczynnik zanieczyszczenia
4 Więcej kalkulatorów Wymiennik ciepła
Zweryfikowano Lotność względna przy użyciu współczynnika parowania w stanie równowagi
Zweryfikowano Ułamek molowy LVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
Zweryfikowano Ułamek molowy LVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
Zweryfikowano Ułamek molowy MVC w cieczy przy użyciu współczynnika parowania równowagowego
Zweryfikowano Ułamek molowy MVC w oparach przy użyciu współczynnika równowagowego parowania
Zweryfikowano Współczynnik parowania równowagowego dla bardziej lotnych składników
Zweryfikowano Współczynnik parowania w stanie równowagi dla mniej lotnych składników
3 Więcej kalkulatorów Względna zmienność
Zweryfikowano Podana powierzchnia produktu Wydajność kruszenia
Zweryfikowano Współczynnik redukcji
Zweryfikowano Wydajność kruszenia
10 Więcej kalkulatorów Wzory dotyczące przepisów dotyczących zmniejszania rozmiaru
Zweryfikowano Grubość spódnicy w naczyniu
15 Więcej kalkulatorów Zaprojektuj grubość spódnicy
Zweryfikowano Stała ekranowania dla elektronów Ns
Zweryfikowano Stała ekranowania dla elektronu 1s
Zweryfikowano Stała ekranowania dla elektronu Nd
Zweryfikowano Stała ekranowania dla elektronu Nf
Zweryfikowano Stała ekranowania dla elektronu Np
Zweryfikowano Dawka leku, podana objętość dystrybucji
Zweryfikowano Dawkowanie tabletek
Utworzony Eliminacja nerkowa leku
Zweryfikowano Indeks terapeutyczny
Zweryfikowano Liczba kwasowa KOH
Zweryfikowano Margines bezpieczeństwa leków
Zweryfikowano Mediana dawki śmiertelnej na podstawie indeksu terapeutycznego
Zweryfikowano Skuteczna dawka na podstawie indeksu terapeutycznego
Zweryfikowano Stężenie leku na podstawie objętości dystrybucji
Utworzony Szybkość filtracji leku
Utworzony Szybkość wydzielania leku
Zweryfikowano Wartość Wielkanocy
Zweryfikowano Wartość zmydlania
Utworzony Wskaźnik reabsorpcji leku
Zweryfikowano Wydajność enkapsulacji
Zweryfikowano Wydajność ładowania leków
10 Więcej kalkulatorów Zawartość leku
Zweryfikowano Efektywna wydajność masowa
Zweryfikowano Gospodarka atomowa
Zweryfikowano Gospodarka węglowa
Zweryfikowano Intensywność masy
Zweryfikowano Intensywność masy procesu
Zweryfikowano Intensywność rozpuszczalnika
Zweryfikowano Intensywność ścieków
Zweryfikowano Masowa produktywność
Zweryfikowano Współczynnik E
Zweryfikowano Wydajność masy reakcyjnej
Zweryfikowano Energia zniekształceń Jahn Teller dla Z-out
Zweryfikowano Energia zniekształceń Jahna Tellera dla Z-in
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!