Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
c = π/([R]*T)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane zmienne
Stężenie molowe substancji rozpuszczonej - (Mierzone w mole/litr) - Stężenie molowe substancji rozpuszczonej jest miarą stężenia substancji chemicznej, w szczególności substancji rozpuszczonej w roztworze, wyrażonej w ilości substancji na jednostkę objętości roztworu.
Ciśnienie osmotyczne - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie osmotyczne to minimalne ciśnienie, które należy przyłożyć do roztworu, aby zapobiec przepływowi do wewnątrz jego czystego rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie osmotyczne: 2.5 Pascal --> 2.5 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
c = π/([R]*T) --> 2.5/([R]*298)
Ocenianie ... ...
c = 0.00100899626713696
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.00899626713696 Mol na metr sześcienny -->0.00100899626713696 mole/litr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.00100899626713696 0.001009 mole/litr <-- Stężenie molowe substancji rozpuszczonej
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

19 Ciśnienie osmotyczne Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (((Stężenie cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Stężenie cząstek 2*Objętość cząstki 2))*([R]*Temperatura))/(Objętość cząstki 1+Objętość cząstki 2)
Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy danej objętości i ciśnienie osmotyczne dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Ciśnienie osmotyczne cząstek 1*Objętość cząstki 1)+(Ciśnienie osmotyczne cząstek 2*Objętość cząstki 2))/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Współczynnik Van't Hoffa przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Czynnik Van't Hoffa = Ciśnienie osmotyczne/(Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)
Mole substancji rozpuszczonej przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Liczba moli substancji rozpuszczonej = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/([R]*Temperatura)
Temperatura gazu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Temperatura = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość roztworu)/(Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R])
Ciśnienie osmotyczne za pomocą liczby moli i objętości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Objętość roztworu
Objętość roztworu przy danym ciśnieniu osmotycznym
Iść Objętość roztworu = (Liczba moli substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura)/Ciśnienie osmotyczne
Względne obniżenie ciśnienia pary przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość molowa)/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Wysokość równowagi przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Wysokość równowagi = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Gęstość roztworu)
Gęstość roztworu przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Gęstość roztworu = Ciśnienie osmotyczne/([g]*Wysokość równowagi)
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi

22 Ważne wzory właściwości koligatywnych Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Względne obniżenie ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)/Prężność par czystego rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla stężonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/(Liczba moli substancji rozpuszczonej+Liczba moli rozpuszczalnika)
Dynamiczna metoda Ostwalda-Walkera względnego obniżania ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = Utrata masy w zestawie żarówek B/(Ubytek masy w zestawie żarówek A+Utrata masy w zestawie żarówek B)
Van't Hoff Względne Obniżenie Prężności Par ze względu na Masę Molekularną i Molalność
Iść Ciśnienie koligatywne przy danym współczynniku Van't Hoffa = (Czynnik Van't Hoffa*Molalność*Rozpuszczalnik masy cząsteczkowej)/1000
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej^2)/(1000*Utajone ciepło topnienia)
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Iść Stała krioskopowa = Depresja w punkcie zamarzania/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla rozcieńczonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/Liczba moli rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi
Wysokość punktu wrzenia
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molalność
Depresja punktu zamarzania
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność

Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego Formułę

Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
c = π/([R]*T)

Co to jest ciśnienie osmotyczne?

Ciśnienie osmotyczne to minimalne ciśnienie, które należy przyłożyć do roztworu, aby zapobiec wewnętrznemu przepływowi jego czystego rozpuszczalnika przez półprzepuszczalną membranę. Jest również definiowany jako miara tendencji roztworu do wchłaniania czystego rozpuszczalnika przez osmozę. Wyraża się jako π = stężenie * R * T.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!