Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
ΔTf = i*kf*m
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Depresja w punkcie zamarzania - (Mierzone w kelwin) - Obniżenie temperatury zamarzania to zjawisko opisujące, dlaczego dodanie substancji rozpuszczonej do rozpuszczalnika powoduje obniżenie temperatury zamarzania rozpuszczalnika.
Czynnik Van't Hoffa - Czynnik Van't Hoffa to stosunek obserwowanej właściwości koligatywnej do teoretycznej właściwości koligatywnej.
Stała krioskopowa - (Mierzone w Kilogram Kelvina na mol) - Stałą krioskopową opisuje się jako obniżenie temperatury krzepnięcia, gdy mol nielotnej substancji rozpuszczonej jest w jednym kg rozpuszczalnika.
Molalność - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Czynnik Van't Hoffa: 1.008 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała krioskopowa: 6.65 Kilogram Kelvina na mol --> 6.65 Kilogram Kelvina na mol Nie jest wymagana konwersja
Molalność: 1.79 Kret / kilogram --> 1.79 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔTf = i*kf*m --> 1.008*6.65*1.79
Ocenianie ... ...
ΔTf = 11.998728
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
11.998728 kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
11.998728 11.99873 kelwin <-- Depresja w punkcie zamarzania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

23 Depresja w punkcie zamarzania Kalkulatory

Obniżenie w temperaturze zamarzania przy ciśnieniu pary
Iść Depresja w punkcie zamarzania = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))/(Prężność par czystego rozpuszczalnika*Entalpia trzonowa fuzji)
Obniżenie w punkcie zamarzania przy danej wysokości w punkcie wrzenia
Iść Depresja w punkcie zamarzania = (Entalpia molowa waporyzacji*Podniesienie punktu wrzenia*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))/(Entalpia trzonowa fuzji*(Temperatura wrzenia rozpuszczalnika^2))
Względne obniżenie ciśnienia pary przy obniżeniu w temperaturze zamarzania
Iść Względne obniżenie ciśnienia pary = (Entalpia trzonowa fuzji*Depresja w punkcie zamarzania)/([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Punkt zamarzania rozpuszczalnika)
Molowa entalpia topnienia podana Temperatura krzepnięcia rozpuszczalnika
Iść Entalpia trzonowa fuzji = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Masa molowa rozpuszczalnika)/(1000*Stała krioskopowa)
Stała krioskopowa przy podanej entalpii molowej fuzji
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Masa molowa rozpuszczalnika)/(1000*Entalpia trzonowa fuzji)
Masa molowa rozpuszczalnika podana stała krioskopowa
Iść Masa molowa rozpuszczalnika = (Stała krioskopowa*1000*Entalpia trzonowa fuzji)/([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Punkt zamarzania rozpuszczalnika)
Depresja w punkcie zamarzania przy ciśnieniu osmotycznym
Iść Depresja w punkcie zamarzania = (Ciśnienie osmotyczne*Objętość molowa*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))/(Temperatura*Entalpia trzonowa fuzji)
Punkt krzepnięcia rozpuszczalnika przy podanym molowym punkcie krzepnięcia Stała obniżania temperatury krzepnięcia
Iść Punkt zamarzania rozpuszczalnika = sqrt((Molowa stała punktu krzepnięcia*Molowe ciepło syntezy*1000)/([R]*Waga molekularna))
Punkt krzepnięcia rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej i entalpii molowej syntezy
Iść Punkt zamarzania rozpuszczalnika = sqrt((Stała krioskopowa*1000*Entalpia trzonowa fuzji)/([R]*Masa molowa rozpuszczalnika))
Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika podana Molowa stała obniżania temperatury krzepnięcia
Iść Masa cząsteczkowa rozpuszczalnika = (Molowa stała punktu krzepnięcia*Molowe ciepło syntezy*1000)/([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))
Obniżenie w temperaturze zamarzania przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Depresja w punkcie zamarzania = (Względne obniżenie ciśnienia pary*[R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2))/Entalpia trzonowa fuzji
Ciepło utajone syntezy podane w punkcie zamarzania rozpuszczalnika
Iść Utajone ciepło topnienia = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika*Punkt zamarzania rozpuszczalnika)/(1000*Stała krioskopowa)
Stała obniżania punktu zamarzania cząsteczek molowych
Iść Molowa stała punktu krzepnięcia = ([R]*(Punkt zamarzania rozpuszczalnika^2)*Waga molekularna)/(Molowe ciepło syntezy*1000)
Temperatura zamarzania rozpuszczalnika przy danej stałej krioskopowej i utajonym cieple topnienia
Iść Punkt zamarzania rozpuszczalnika = sqrt((Stała krioskopowa*1000*Utajone ciepło topnienia)/[R])
Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej^2)/(1000*Utajone ciepło topnienia)
Współczynnik elektrolitu Van't Hoffa przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Czynnik Van't Hoffa = Depresja w punkcie zamarzania/(Stała krioskopowa*Molalność)
Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Iść Stała krioskopowa = Depresja w punkcie zamarzania/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Molalność z depresją w punkcie zamarzania
Iść Molalność = Depresja w punkcie zamarzania/(Stała krioskopowa*Czynnik Van't Hoffa)
Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
Molal Stała punktu zamarzania przy danej depresji punktu zamarzania
Iść Molowa stała punktu krzepnięcia = Depresja w punkcie zamarzania/Molalność
Molalność z depresją punktu zamarzania
Iść Molalność = Depresja w punkcie zamarzania/Molowa stała punktu krzepnięcia
Depresja w punkcie zamarzania rozpuszczalnika
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność
Depresja punktu zamarzania
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność

22 Ważne wzory właściwości koligatywnych Kalkulatory

Ciśnienie osmotyczne podane ciśnienie pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)*[R]*Temperatura)/(Objętość molowa*Prężność par czystego rozpuszczalnika)
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla mieszaniny dwóch roztworów
Iść Ciśnienie osmotyczne = ((Współczynnik Van't Hoffa cząstek 1*Stężenie cząstek 1)+(Współczynnik Van't Hoffa cząstek 2*Stężenie cząstek 2))*[R]*Temperatura
Ciśnienie osmotyczne przy depresji w punkcie zamarzania
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Molowa entalpia fuzji*Depresja w punkcie zamarzania*Temperatura)/(Objętość molowa*(Temperatura zamarzania rozpuszczalnika^2))
Względne obniżenie ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = (Prężność par czystego rozpuszczalnika-Prężność par rozpuszczalnika w roztworze)/Prężność par czystego rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne Van't Hoff dla elektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Czynnik Van't Hoffa*Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*Uniwersalny stały gaz*Temperatura
Stała ebullioskopowa wykorzystująca ciepło utajone parowania
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = ([R]*Rozpuszczalnik BP, biorąc pod uwagę utajone ciepło parowania^2)/(1000*Ciepło utajone parowania)
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla stężonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/(Liczba moli substancji rozpuszczonej+Liczba moli rozpuszczalnika)
Dynamiczna metoda Ostwalda-Walkera względnego obniżania ciśnienia pary
Iść Względne obniżenie prężności pary = Utrata masy w zestawie żarówek B/(Ubytek masy w zestawie żarówek A+Utrata masy w zestawie żarówek B)
Van't Hoff Względne Obniżenie Prężności Par ze względu na Masę Molekularną i Molalność
Iść Ciśnienie koligatywne przy danym współczynniku Van't Hoffa = (Czynnik Van't Hoffa*Molalność*Rozpuszczalnik masy cząsteczkowej)/1000
Ciśnienie osmotyczne przy względnym obniżeniu ciśnienia pary
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Względne obniżenie prężności pary*[R]*Temperatura)/Objętość molowa
Stała krioskopowa przy utajonym cieple syntezy
Iść Stała krioskopowa = ([R]*Punkt zamarzania rozpuszczalnika dla stałej krioskopowej^2)/(1000*Utajone ciepło topnienia)
Ciśnienie osmotyczne przy danym stężeniu dwóch substancji
Iść Ciśnienie osmotyczne = (Stężenie cząstek 1+Stężenie cząstek 2)*[R]*Temperatura
Stała ebullioskopowa przy danej wysokości w temperaturze wrzenia
Iść Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika = Podwyższenie punktu wrzenia/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Równanie Van't Hoffa dla podniesienia w temperaturze wrzenia elektrolitu
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Czynnik Van't Hoffa*Stała ebulioskopowa rozpuszczalnika*Molalność
Całkowite stężenie cząstek przy użyciu ciśnienia osmotycznego
Iść Stężenie molowe substancji rozpuszczonej = Ciśnienie osmotyczne/([R]*Temperatura)
Stała krioskopowa przy danej depresji w punkcie zamarzania
Iść Stała krioskopowa = Depresja w punkcie zamarzania/(Czynnik Van't Hoffa*Molalność)
Ciśnienie osmotyczne dla nieelektrolitu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Stężenie molowe substancji rozpuszczonej*[R]*Temperatura
Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
Względne obniżenie ciśnienia pary przy określonej liczbie moli dla rozcieńczonego roztworu
Iść Względne obniżenie prężności pary = Liczba moli substancji rozpuszczonej/Liczba moli rozpuszczalnika
Ciśnienie osmotyczne przy danej gęstości roztworu
Iść Ciśnienie osmotyczne = Gęstość roztworu*[g]*Wysokość równowagi
Wysokość punktu wrzenia
Iść Podwyższenie punktu wrzenia = Molowa stała podniesienia temperatury wrzenia*Molalność
Depresja punktu zamarzania
Iść Depresja w punkcie zamarzania = Stała krioskopowa*Molalność

Równanie Van't Hoffa dla depresji w punkcie zamarzania elektrolitu Formułę

Depresja w punkcie zamarzania = Czynnik Van't Hoffa*Stała krioskopowa*Molalność
ΔTf = i*kf*m

Co to jest stała krioskopowa?

Nazywa się to również stałą depresyjną molową. Stała krioskopowa jest opisywana jako obniżenie temperatury zamarzania, gdy mol nielotnej substancji rozpuszczonej w jednym kg rozpuszczalnika. Stała krioskopowa jest oznaczona przez kf. Jej jednostką jest k.kg.mol − 1. Zależy to od masy molowej substancji rozpuszczonej w roztworze.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!